Zarządzenie Nr 2/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:12
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2010 | 22:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 5 stycznia 2010 r.
 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.
 
 
                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza się co następuje:
 
§1
 
Postanawia się wydzierżawić części nieruchomości gruntowej, położonej w Starym Sączu, oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 2/1 i 2/3 o łącznej pow. 1,8 ha, na okres od 5.02.2010 r. – 31.12.2012 r. Panom: Jackowi M., Wojciechowi S., Hubertowi Sz., Piotrowi Z., Maciejowi W., Marcinowi T., Wiesławowi Sz., Andrzejowi D., Krzysztofowi L.z przeznaczeniem na cel rolny; gospodarka rybacko - wędkarska, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy. Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 900,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) rocznie.
 
§ 3
 
Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu z dniem 7 stycznie 2010 r. przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.
 
§ 4
 
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Marian Cycoń

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /10
 
 
W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz przeznaczonych
do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 
 

Nr działki
Powie-
rzchnia w ha
Nr
Kw
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
i sposób jej zagospodarowania
Wysokość czynszu dzierżawnego
Termin wnoszenia opłat
Zasady aktualizacji opłat
Termin zagospodarowania
Części działek 2/1 i 2/3
Pow. 1,8 ha
na cel rolny
 63277
Działki położone w Starym Sączu
Na cel rolny, gospodarka rybacko - wędkarska.
1.Jackowi Mamala, 2.Wojciechowi   Słowik,
3. Hubertowi Szewczyk,
4. Piotrowi Zembr,
5. Maciejowi Wozniak,
6. Marcinowi Tokarz, 7. Wiesławowi Szczypta,
8.Andrzejowi Duda,
9. Krzysztofowi Luberda
900 zł  rocznie
W okresach półrocznych: do 30.III za I półrocze i do 30.IX za II półrocze.
 
 
 
Czynsz może ulec zmianie na podstawie spisanego aneksu
Na okres tj. od 5 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

 
 
Wykaz wywieszono w dniu...............................
Zdjęto dnia....................................