Zarządzenie Nr 60/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:03
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2011 | 11:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

    ZARZĄDZENIE NR 60/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26 kwietnia 2010r.
 
w sprawie powołania Komisji do ustalenia powierzchni pomieszczeń wykorzystywanych na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
                Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 176 poz. 1380) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję do ustalenia powierzchni pomieszczeń wykorzystywanych na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w składzie:
 
 
  1. mgr Grażyna Kopeć    – Przewodnicząca Komisji
  2. Maria Dominik             – Zastępca Przewodniczącego
  3. mgr Joanna Orłowska – Członek Komisji
  4. Antoni Piętka                – Członek Komisji
  5. Bogusław Kaczor          – Członek Komisji
 
§ 2.
Zadaniem Komisji będzie dokonanie przeglądu budynków stanowiących własność gminy lub Ochotniczych Straży Pożarnych i wydzieleniem pomieszczeń w tych budynkach wykorzystywanych wyłącznie na działalność związaną zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.
 
§ 3.
Zobowiązuje się Prezesów poszczególnych jednostek OSP do udostępnienia Komisji   w uzgodnionym terminie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność bojową.
 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń