Zarządzenie Nr 15/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-04-2010 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2010 | 14:56
autor dokumentu: Joanna OrłowskaZARZĄDZENIE Nr 15/2010
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 05.02.2010 r

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Ewy J. zam. (...).


 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje
 

§ 1
 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Ewy J. zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.


 

§ 2
 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Ewie J.
 

§ 3
 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 

§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Starego Sącza

mgr Marian Cycoń