Zarządzenie Nr 12/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-04-2010 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2010 | 14:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

          ZARZĄDZENIE NR 12/2010                               

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

 

Działając na podstawie art.33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

 

 

                                       z  a r z ą d z a m,   co następuje :

 

 

                                                     § 1.

 

Powołuję  Komisję do rozstrzygnięcia konkursu  na realizację zadań z zakresu upowszechniania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku , w następującym składzie :

 

  1. Grażyna Leśniak    - Przewodnicząca Komisji
  2. Grażyna Kopeć      - członek  Komisji
  3. Joanna Orłowska    - członek
  4. Agnieszka Cygan   - członek

                                                          § 2.

 

Zobowiązuję Komisję do wyboru ofert zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873).

 

                                                           § 3.

Tryb przeprowadzania i rozstrzygania konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                              § 4.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Organizacji i Spraw Społecznych.

 

                                                               § 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       BURMISTRZ

Starego Sącza

mgr Marian Cycoń

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 12/2010 Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27 stycznia 2010 r.
                                              
 TRYB PRZEPROWADZANIA
 I ROZSTRZYGANIA KONKURSU
 na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu , kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
 
 
§ 1
 
Konkurs ogłasza Burmistrz Starego Sącza poprzez zamieszczenie ogłoszenia:
  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego - na tablicy ogłoszeń;
  2. w dzienniku lokalnym;
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej 
  4. na stronie internetowej Urzędu
§ 2
 
Do konkursu przystąpić mogą podmioty uprawnione do składania ofert, które prowadzą działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
·         organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm);
·         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
·         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
·         jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3
1.           Konkurs przeprowadzą Komisja Konkursowa.
2.           Komisję Konkursową powołuje zarządzeniem   Burmistrz Starego Sącza .
3.           W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie, ani pozostające w takim  stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, że może to  budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
4.           Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 3 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Burmistrz dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.
5.           Do zadań Komisji należy:
-          opiniowanie zgłoszonych ofert;
-          ustalanie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu;
-          określenie zakresu rzeczowego oraz kwoty dotacji;
-          wnioskowanie do Burmistrza o zatwierdzenie dotacji.
 
§ 4
 
1.           Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł;
6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
2.           Ofertę należy złożyć na formularzu przewidzianym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr.264 poz.2207).
 
§ 5
 
1.           Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia ofert  do  Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w terminie i sposób wymagany w ogłoszeniu o Konkursie.
2.           Komisja w trakcie oceny wniosków może prosić podmioty  o dodatkowe informacje.
3.           Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż podana w ofercie.
 
§ 6
 
1.           Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami – przyznając za każde kryterium od 0 – 5 punktów
a)    merytoryczna wartość oferty:
-          ranga zawodów czy organizacji imprezy;
-          dotychczasowe dokonania
-          atrakcyjność i innowacyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania;
-          znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej
oraz promocji Gminy Stary Sącz .
b)    kalkulacja kosztów wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania;
c)    adekwatność oferowanych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do oferowanego zakresu rzeczowego zadania
d)    posiadane doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe;
e)     dotychczasowa współpraca z samorządem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę (w tym rzetelność i terminowość rozliczeń).
2.           Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę w formie arkusza ocen, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
3.           Oferty nie obejmujące zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , kultury i ochrony dziedzictwa   kulturowego zostaną odrzucone.
4.           W przypadku zgłoszenia jednej oferty, oferta podlega rozpatrzeniu przez Komisję, zgodnie z ust. 1.
5.           Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Starego Sącza ocenę ofert wraz
z uzasadnieniem wyboru i propozycją przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i liczbę wyłonionych zadań, w terminie 30 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
6.           Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Starego Sącza.
 
§7
 
1.           Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone
po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
2.           Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert.
 
§ 8
 
Burmistrz Starego Sącza informuje o wynikach konkursu  poprzez zamieszczenie informacji z wynikami konkursu na:
·         tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starym Sączu;
·         stronie internetowej Urzędu Miejskiego ;
·         w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 9
 
Dotacja przyznawana jest w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
 
§ 10
 
Burmistrz Miasta dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w    szczególności:
1)    stanu realizacji zadania;
2)    efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3)    prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania;
4)    prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

§ 11
 
Środki  z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
 
1)     budowę, zakup i remonty budynków, zakup dzierżawę gruntów i środków trwałych,
2)     działalność gospodarczą,
3)     zadania inwestycyjne.
  
§ 12
 
Formę i terminy przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczanie określać będzie umowa, której wzór  został ogłoszony  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego  i wzoru  sprawozdania  z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr. 264 poz. 2207).