Zarządzenie Nr 53/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-04-2010 | 14:40
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2010 | 14:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 53/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 31 marca 2010 r.
 
w sprawie powołania w Gminie Stary Sącz elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i przyjęcia ludności oraz określenia ich zadań.
 
Na podstawie §3, pkt 8 i 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin / Dz.U. Nr 96 z 2002 r., poz. 850 / oraz na podstawie § 8 pkt 2, § 9, § 10; § 41 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr 93 z 1993 roku, poz.429 ) zarządza się co następuje:
 
§ 1. W celu właściwego przeprowadzenia ewakuacji zarządzam utworzyć następujące elementy organizacyjne procesu ewakuacji i przyjęcia ludności :
1.        Zespół Ewidencyjno – Informacyjny (ZEI) Nr 1 Boisko sportowe “Orlik” w Gołkowicach Górnych, w składzie 2 osób: kierownik sekcji ewidencyjno - informacyjnej, referent sekcji ewidencyjno – informacyjnej,
2.        Zespół Ewidencyjno – Informacyjny (ZEI) Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu , w składzie 2 osób: kierownik sekcji ewidencyjno - informacyjnej, referent sekcji ewidencyjno – informacyjnej,
3.        Zespół Zbiórki (ZZb) Nr 1 - Boisko sportowe “Orlik” w Gołkowicach Górnych,
4.        Zespół Zbiórki (ZZb) Nr 2 - na placu przy Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
5.        Zespół Załadowczy Nr 1 - Boisko sportowe “Orlik” w Gołkowicach Górnych,
6.        Zespół Załadowczy Nr 2- na placu przy Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
7.        Zespół Pomocy Medycznej (ZPM) - w NZOZ ESKULAP w Starym Sączu,
8.        Zespół Wyładowczo-Rozdzielczy (ZR) Nr 1 - Gimnazjum w Starym Sączu ul. Daszyńskiego,
9.        Zespół Wyładowczo-Rozdzielczy (ZR) Nr 2 -Zespół Szkół Zawodowych Stary Sącz ul. Daszyńskiego,
10.     Zespół Wyładowczo-Rozdzielczy (ZR) Nr 3 - Szkoła Podstawowa w Skrudzinie,
11.     Zespół Wyładowczo- Rozdzielczy (ZR) Nr 4 - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej,
12.     Zespół Wyładowczo-Rozdzielczy (ZR) Nr 5 - Szkoła Podstawowa w Przysietnicy.
1.2. Skład osobowy Zespołów: Ewidencyjno-Informacyjnych, Zbiórki oraz Załadowczych  wyznacza w moim imieniu Kierownik Zespołu ds. ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności – Sekretarz Gminy Stary Sącz.
Na Kierowników Zespołów: Rozdzielczych, Pomocy Medycznej, Pomocy Technicznej wyznaczam kierowników jednostek organizacyjnych na bazie których utworzono Zespoły.
Obsadę etatową i zadania punktów oraz wzory dokumentów prowadzonych w punkcie określa załączniki nr 3 do zarządzenia.
 
§ 5. Zadania Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 6. Zadania dla poszczególnych elementów organizacyjnych procesu ewakuacji/przyjęcia ludności określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7. Koordynację i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu – Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 261/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz- Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy z dnia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie  przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze oraz powołania Zespołu ds. Kierowania Procesem Ewakuacji/Przyjęcia /Ludności.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Starego Sącz
mgr Marian Cycoń