Zarządzenie Nr 52/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-04-2010 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2010 | 14:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 52/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 31 marca 2010 r.
 
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz określenia jego zadań.
Na podstawie §3, pkt 8 i 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin / Dz.U. Nr 96 z 2002 r., poz. 850 / oraz na podstawie § 8 pkt 2, § 9, § 10; § 41 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr 93 z 1993 roku, poz.429 ) zarządza się co następuje :
§1. Powołuję w Gminie Stary Sącz - Gminny Zespół ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności w składzie:
1.        Kierownik Zespołu - Sekretarz Gminy Stary Sącz
2.        Sekcja organizacyjno – planistyczna:
·         specjalista ds. organizacyjno – planistycznych - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
·         specjalista ds. porządkowo – ochronnych - Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu,
·         specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa - Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP w Starym Sączu.
3.        Sekcja Zabezpieczenia :
·         specjalista ds. medyczno – sanitarnych - Prezes zarządu NZOZ ESKULAP w Starym Sączu,
·         specjalista ds. opieki społecznej - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu,
·         specjalista ds. zaopatrzenia i transportu: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
·         specjalista ds. finansowych - Skarbnik Gminy Stary Sącz,
·         specjalista ds. zakwaterowania - Dyrektor ZOFAS w Starym Sączu.
§ 2. Zadania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności:
1.        W czasie przygotowania ewakuacji i przyjęcia ludności:
1.        Realizacja Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie ewakuacji.i przyjęcia ludności oraz zaleceń Powiatowego i Wojewódzkiego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności,
2.        Opracowanie i przedstawienie Szefowi Obrony Cywilnej Gminy koncepcji organizacji procesu ewakuacji lub przyjęcia ludności na terenie Gminy,
3.        Opracowanie „Planu ewakuacji i przyjęcia ludności na terenie gminy ” oraz stałe jego aktualizowanie,
4.        Przekazanie niezbędnych danych kierownikom jednostek organizacyjnych, placówek oświatowo - wychowawczych i sołtysom biorącym udział w tworzeniu elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
5.        Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w celu zapoznania ludności Gminy z zasadami i sposobami ewakuacji i przyjęcia ludności,
6.        Koordynowanie i udzielanie pomocy wszelkim jednostkom organizacyjnym rozmieszczonym na terenie Gminy w zakresie realizacji prac planistycznych związanych z ewakuacją i przyjęciem ludności na terenie Gminy,
7.        Przygotowanie odpowiednich warunków : środków łączności niezbędnych do pracy Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności w czasie prowadzenia ewakuacji i przyjęcia ludności,
8.        Zaplanowanie sił i środków potrzebnych do utworzenia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
9.        Przedstawienie Szefowi Obrony Cywilnej Gminy wniosków i propozycji dotyczących przygotowania do ewakuacji i przyjęcia ludności,
10.     Szkolenie obsad osobowych elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i przyjęcia ludności.
2.        W czasie prowadzenia ewakuacji lub przyjęcia ludności :
1.        Osiąganie pełnej gotowości do działania przez Gminny Zespół ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności,
2.        Przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych , placówek oświatowo - wychowawczych i sołtysom biorącym udział w tworzeniu elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i przyjęcia ludności decyzji o rozpoczęciu procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
3.        Nadzorowanie osiągania pełnej gotowości do działania przez elementy organizacyjne procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
4.        Informowanie ludności o sposobie ewakuacji i przyjęcia ludności oraz reagowanie na przejawy paniki i inne negatywne zjawiska świadczące o nieprawidłowościach w przebiegu proces ewakuacji i przyjęcia ludności,
5.        Kierowanie przebiegiem procesu ewakuacji i przyjęcia ludności na obszarze Gminy
6.        Zbieranie danych o przebiegu procesu ewakuacji i przyjęcia ludności oraz ich analizowanie i reasumowanie,
7.        Przekazywanie zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy wynikających z zaistniałych zmian w toku trwania procesu ewakuacji i przyjęcia ludności,
8.        Przekazywanie Szefowi Obrony Cywilnej Gminy oraz Powiatowemu i Wojewódzkiemu Zespołowi do Ewakuacji i Przyjęcia Ludności meldunków i sprawozdań dotyczących przebiegu procesu ewakuacji i przyjęcia ludności na terenie Gminy,
9.        Organizowanie opieki medyczno - sanitarnej i pomocy społecznej ewakuowanej i przyjmowanej ludności,
10.     Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, sanitarne, odzieżowe i inne niezbędne artykuły do przetrwania dla ludności ewakuowanej oraz organizowanie odpowiednich warunków do zakwaterowania dla ludności ewakuowanej.
 
3. Gminny Zespół ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności winien być systematycznie szkolony z zakresu ochrony ludności i zasad prowadzenia ewakuacji i przyjęcia ludności, wykazywać inicjatywę rozwiązywaniu stojących przed nim zadań oraz podejmować najbardziej optymalne do danych sytuacji decyzje.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam :
1.        Sekretarzowi Gminy Stary Sącz,
2.        Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
3.        Kierownikom jednostek organizacyjnych i służb wymienionych w Zarządzeniu.
§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 261/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz- Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy z dnia z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie  przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze oraz powołania Zespołu ds. Kierowania Procesem Ewakuacji/Przyjęcia /Ludności.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                               Burmistrz
                                                       Starego Sącza
                                                             mgr Marian Cycoń