Zarządzenie Nr 54/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-04-2010 | 14:27
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2010 | 14:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   Nr 54/10
 
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
GMINY STARY SĄCZ
 
z dnia 31 marca 2010 r.
 
w sprawie reorganizacji i utworzenia   formacji obrony cywilnej.
 
 
Na podstawie art.17 ust.7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami) oraz   § 3 pkt 7, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850) zarządza się, co następuje:
 
 § 1. W celu realizacji potrzeb wynikających z oceny zagrożenia Gminy Stary Sącz nakazuje się z dniem 1 kwietnia 2010r. likwidację Drużyny Gospodarczej stan osobowy 5 osób przy Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej “Rolnik” w Starym Sączu.
§ 2. Z dniem 1 kwietnia 2010r. dokonuje się reorganizacji formacji obrony cywilnej. Z posiadanego Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego w składzie 28 osób tworzy się Samodzielną Drużynę Ratownictwa Ogólnego stan osobowy 10 osób.
§ 3. Utrzymuje się w ramach dotychczasowych struktur następujące formacje obrony cywilnej:
             1) Drużyna Ratownictwa Przeciwpowodziowego stan osobowy 15 osób,
              2) Drużyna Wykrywania i Alarmowania stan osobowy 14 osób.
       § 4.1 Zobowiązuje się Prezesa Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej   “Rolnik” w Starym Sączu do dokonania likwidacji Drużyny Gospodarczej.
2. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych do dokonania reorganizacji Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.
      § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 182/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 5 sierpnia 2003r.
      § 6.   Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
Burmistrz Starego Sącza
         mgr Marian Cycoń