Zarządzenie Nr 321/03

rok 2003

 
data publikacji:  24-06-2004 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 321/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 31 grudnia 2003r.

 

w sprawie oddania w użyczenie sprzętu medycznego i wyposażenia Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

 

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z póz. zm./, art. 53a, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 póz 408 z 1991 roku z pózn. Zmianami) oraz Uchwały Nr XIV/147/03 z dnia 8 września 2003r oraz Uchwały Nr XVII/195/03 z dnia 22 grudnia 2003roku Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie likwidacji SPZOZ w Starym Sączu. Burmistrz Miasta Stary Sącz

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.  Postanawia się zawrzeć ze Starosądeckim Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Eskulap" Sp.zoo w Starym Sączu, reprezentowanym przez Beatę Lewicką - Kowalik - Prezesa Zarządu i Ewę Meres - Czorny - Wiceprezesa -umowę użyczenia na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach powołanego NZOZ , zgodnie z protokołem przekazania.

2.  Postanawia się zawrzeć z Panią Haliną Henning umowę użyczenia na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach oddanych w najem , zgodnie z protokołem przekazania .

3.  Postanawia się zawrzeć z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK" s.c. reprezentowanym przez Ewę Leśniak - Kierownika Spółki oraz Aleksandrę Kurzeja - Stomatologa , umowę użyczenia na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujący się w pomieszczeniach powołanego NZOZ, zgodnie z protokołem przekazania.

4. Postanawia się zawrzeć z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Starosądeckie Centrum Medyczne" Sp. jawna reprezentowanym przez lek.med. Grzegorza Pałeczka oraz lek.med. Barbarę Pałeczek , umowę użyczenia na sprzęt medyczny i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach powołanego NZOZ, zgodnie z protokołem przekazania.

 

§2

 

Umowy winny zostać zawarte na czas od dnia 2 stycznia 2004r. do dnia wygaśnięcia umów zawartych przez w/w jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

§3

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie użyczenia.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .