Zarządzenie Nr 322/03

rok 2003

 
data publikacji:  24-06-2004 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 322/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 z dnia 31 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. upoważniającego Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 , art.33 ust.5 i art.47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142póz.1591 zpóź.zm.)

 

ZARZĄDZAM   CO   NASTĘPUJE:

 

§1

 

W Zarządzeniu nr 95/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnych, zmienionego Zarządzeniami Nr 175/03 z dnia 24 lipca 2003 r. i Nr 260/03 z dnia 15 października 2003 roku w § l pkt. 11 otrzymuje brzmienie : „11. Grzegorzowi Garwolowi - Dyrektorowi Gimnazjum w Barcicach".

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.