Zarządzenie Nr 317/03

rok 2003

 
data publikacji:  24-06-2004 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 317/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 317/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.12.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki


Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

020

 

Leśnictwo

1.800

1.800

 

02001

Gospodarka leśna

1.800

1.800

 

 

Wydatki bieżące

1.800

1.800

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

1.800

 

400

 

Wytwarzanie    i    zaopatrywanie   w    energię elektryczną, gaz i wodę

238

238

 

40002

Dostarczanie wody

238

238

 

 

Wydatki bieżące

238

238

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

238

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

4.500

4.500

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.500

4.500

 

 

Wydatki bieżące

4.500

4.500

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

4.500

750

 

Administracja publiczna

57.800

57.800

 

75022

Rady gmin

 

8.700

 

 

Wydatki bieżące         

 

8.700

 

75023

Urzędy gmin

57.800

40.000

 

 

Wydatki bieżące

57.800

40.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

56.300

 

 

75095

Pozostała działalność

 

9.100

 

 

Wydatki bieżące

 

9.100

754

 

Bezpieczeństwo      publiczne      i      ochrona przeciwpożarowa

1.115

1.115

 

 

 

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

265

1.115

 

 

 

Wydatki bieżące

265

1.115

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

265

 

 

 

75495

Pozostała działalność

850

 

 

 

 

Wydatki bieżące

850

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

11.009

11.009

 

 

80101

Szkoły podstawowe

5.416

2.194

 

 

 

Wydatki bieżące

5.416

2.194

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

2.194

 

 

80104

Przedszkola

 

3.244

 

 

 

Wydatki bieżące

 

3.244

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

2.779

 

 

80110

Gimnazja

2.767

5.546

 

 

 

Wydatki bieżące

2.767

5.546

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

5.546

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2.826

25

 

 

 

Wydatki bieżące

2.826

25

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

25

 

851

 

Ochrona zdrowia

750

750

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

750

750

 

 

 

Wydatki bieżące

750

750

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

750

 

853

 

Pomoc społeczna

30.776

30.776

 

 

85314

Zasiłki   i   pomoc  w  naturze  oraz  składki   na ubezpieczenie społeczne

4.851

23.493

 

 

 

Wydatki bieżące

4.851

23.493

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

4.851

 

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

1.016

1.614

 

 

 

Wydatki bieżące

1.016

1.614

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

1.016

 

 

 

85328

Usługi    opiekuńcze    i    specjalistyczne    usługi opiekuńcze

18.145

69

 

 

 

Wydatki bieżące

18.145

69

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

18.145

 

 

 

85395

Pozostała działalność

6.764

5.600

 

 

 

Wydatki bieżące

6.764

5.600

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

5.600

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

561

561

 

 

85401

Świetlice szkolne

250

461

 

 

 

Wydatki bieżące

250

461

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

411

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

100

 

 

 

Wydatki bieżące

 

100

 

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

311

 

 

 

 

Wydatki bieżące

311

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24.300

24.300

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4.200

4.200

 

 

 

Wydatki bieżące

4.200

4.200

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

4.200

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

8.800

 

 

 

Wydatki bieżące

 

8.800

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

1.300

 

 

 

Wydatki bieżące

 

1.300

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

10.000

 

 

 

Wydatki bieżące

 

10.000

 

 

90095

Pozostała działalność

20.100

 

 

 

 

Wydatki bieżące

20.100

 

 

Ogółem

132.849

132.849

 


 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 317/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.12.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

Rozdz.     §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

15.419

15.419

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

15.419

15.419

 

 

 

6050

Wydatki         inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

15.419

 

 

 

6052

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

15.419

 

 

020

 

 

Leśnictwo

4.300

4.300

 

 

02001

 

Gospodarka leśna

4.300

4.300

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

300

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.300

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7.202

7.202

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

7.202

7.202

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

70

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

215

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

55

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

15

 

 

 

4140

Wpłaty      na       Państwowy       Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

105

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.480

 

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2.387

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

180

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.530

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

320

 

600

 

 

Transport i łączność

4.500

4.500

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

4.500

4.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.500

 

630

 

 

Turystyka

1.000

1.000

 

63003

 

Zadania    w   zakresie    upowszechnianie turystyki

1.000

1.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000

 

 

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

11.700

11.700

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 1 .700

11.700

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

1.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.000

 

 

4260

Zakup energii

 

5.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

11.700

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

200

710

 

 

Działalność usługowa

1.400

1.400

 

71035

 

Cmentarze

1.400

1.400

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.400

750

 

 

Administracja publiczna

67.200

67.200

 

75022

 

Rady gmin

2.000

10.700

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

10.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

800

 

 

75023

 

Urzędy gmin

57.800

40.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56.300

 

 

 

4140

Wpłaty na  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

800

 

 

4260

Zakup energii

 

3.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.500

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

33.800

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1.200

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

 

1.200

 

75047

 

Pobór podatków

1.500

1.500

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

1.500

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

5.900

15.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.900

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

15.000

 

754

 

 

Bezpieczeństwo   publiczne   i   ochrona przeciwpożarowa

3.515

3.515

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1.665

2.515

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

230

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

35

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

 

 

 

 

4260

Zakup energii

 

1.275

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.240

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.200

 

 

 

75495

 

Pozostała działalność

850

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

750

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.826

25

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2.826

25

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

20

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

5

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.826

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

950

950

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

950

950

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

200

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

600

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

150

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

950

 

 

853

 

 

Pomoc społeczna

11.200

11.200

 

 

85395

 

Pozostała działalność

11.200

1 1 .200

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5.100

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.200

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

500

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

5.600

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

311

100

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

100

 

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

 

100

 

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

311

• -

 

 

 

3250

Stypendia różne

311

 

 

900

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

24.300

24.300

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4.200

4.200

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.000

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

1.900

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

300

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.200

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

8.800

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8.800

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

1.300

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.300

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

10.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000

 

 

 

4260

Zakup energii

 

6.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

 

 

90095

 

Pozostała działalność

20.100

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.800

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16.300

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.000

1.000

 

 

92695

 

Pozostała działalność

1.000

1.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

 

Ogółem

156.823

153.811

 

Dz.

Rozdz.    §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

853

 

 

Pomoc społeczna

33.859

33.859

 

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

4.851

23.493

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

23.493

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.851

 

 

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

9.367

9.965

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7.140

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.143

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.271

 

 

 

4260

Zakup energii

_            23

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

395

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

760

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

554

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

33

 

 

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18.477

401

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13.581

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.007

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

557

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

401

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

332

 

 

 

85395

 

Pozostała działalność

1.164

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1.164

 

 

Ogółem

33.859

33.859

 

Dz.

Rozdz.     §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

4.431

4.431

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4.431

1.781

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.760

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

240

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.720

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

250

 

 

 

 

4260

Zakup energii

1.290

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

741

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

61

 

 

80104

 

Przedszkola

 

2.650

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.650

 

Ogółem

4.431

4.431

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa w Popowicach

-

 

 

801