Zarządzenie Nr 320/03

rok 2003

 
data publikacji:  08-05-2004 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 320/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.) oraz § 8 ust.3 Statutu Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu uchwalonego Uchwałą Nr XV/155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 roku.

 

§1

 

Powierzam Pani Mieczysławie OGORZAŁY z dniem l stycznia 2004 roku pełnienie obowiązków   Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, do czasu powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2004 r.