Zarządzenie Nr 318/03

rok 2003

 
data publikacji:  08-05-2004 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 318/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY STARY SĄCZ
Z DNIA .30.12 2003r

 

w sprawie powołania zespołu spisowego

 

Na podstawie art. 30pkt. 3ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. póz. 1591 , z póz. zmianami), art.26,27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /Dz. U. Nr 121, poz-591 z póz. zmianami/ ,
art.36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r /Dz. U. nr 91 póz. 408 z póżn. zmianami / , Uchwały nr XIV/147/03 z dnia 8 wrzesień 2003r i Uchwały XVII/195/03 z dnia 22 grudnia 2003roku Rady Miejskiej w Starym Sączu oraz Zarządzenia Nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995r w sprawie inwentaryzacji ,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Pani Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie :

1. Anna Drożdż                                                                   

2. Maria Dominik

3. Anna Pierzga

4. Kazimierz Nakielski

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji składników majątkowych: środków trwałych oraz wyposażenia, znajdującego się w pomieszczeniach Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu - na okoliczność przejęcia i przekazania w/w majątku ,wg stanu na dzień 02.01.2004 stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 02.01.2004 i zobowiązuje Panią Przewodniczącą do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.