Zarządzenie Nr 319/03

rok 2003

 
data publikacji:  08-05-2004 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 319/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Barcicach.

 

Na podstawie art.36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 póz.329 z póź.zm.), oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź. zm.)

 

§1

 

Powierzam Panu Grzegorzowi GARWOL z dniem 31 grudnia 2003 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Barcicach, do czasu powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, nie dłużej jednak jak do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

 

§2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2003 roku