Zarządzenie Nr 171/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-05-2004 | 14:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 171/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 16 lipca 2003 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stary Sącz

 

Na podstawie art. 30 ust. 9 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. NR 142 póz. 1591 z póz. zmianami) oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 póz. 717)

 

zarządza  się  co   następuje;

 

§ 1

 

W ramach uzupełnienia procedur określonych art. 17 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , analizie poddano wnioski;

a) złożone przed ukazaniem się w prasie i tablicach ogłoszeń, komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia planu dla obszaru miasta Stary Sącz ( szt. 76 ) w okresie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1991 r.,

b) złożone po ukazaniu się w prasie i tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia określonego wyżej planu (szt. 59 )

 

§2

 

Sposób rozpatrzenia wszystkich wniosków określono w opracowaniu pt: „Wyniki przeprowadzonych analiz", które stanowi załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

 

Wyniki przeprowadzonych analiz należy uwzględnić w opracowywanym przez Biuro Urbanistyczne - Maria Modzelewska projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stary Sącz.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK NR l

DO ZARZĄDZENIA NR 171703

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 16 LIPCA 2003

 

 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARY SĄCZ

przez osoby fizyczne - zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wnioski od osób fizycznych, złożone do opracowywanego obecnie planu zagospodaro­wania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ" zostały podzielone na dwie grupy:

I.    wnioski składane w Urzędzie Miasta w okresie obowiązywania obecnego planu zago­spodarowania przestrzennego miasta, przed ukazaniem się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu tj. w latach 1991- 2002. W tej części znajdują się również wnioski właścicieli terenów przy ul Polnej, którzy wyrazili zgodę na scalenie gruntów oraz wnioski zaopiniowane negatywnie w poprzednim okresie funkcjonowania obowiązują­cego planu miasta.

II.   wnioski złożone w Urzędzie Miasta po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ".

Wszystkie w/w wnioski zostały zarejestrowane na mapie ewidencyjnej, która stanowi integralną część analiz.

I.  WNIOSKI ZŁOŻONE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z 1991 r, przed ukazaniem się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz".

 

1. G. Marta, Antoni, 33 - 340 Stary Sącz (…)

21.G. Marta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wnioski dotyczą przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 272/4, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem A1 RPO, tj. w terenach dla działalności gospodarczej związanej z produkcją i przetwórstwem rolnym, z zakazem realizacji budownictwa mieszkaniowego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach korzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórcze - usługowej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach usługowych.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

2. K. Barbara, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2227. Działki o takim numerze nie odnaleziono.

 

3. P. Krystyna, Marian, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2544, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem B21 ZU - tereny skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia, chronione przed zabudową oraz w zasięgu 50 -metrowej strefy ochrony sanitarnej od istniejącego, czynnego cmentarza, w której zgodnie z

obowiązującymi przepisami istnieje zakaz realizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w zasięgu 50 - metrowej strefy ochrony sanitarnej od istniejącego, czynnego cmenta­rza, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje zakaz realizacji budynków przezna­czonych na stały pobyt ludzi oraz w terenach skarpy starosądeckiej chronionej przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami opracowania ekofizjo-graficznego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w zasięgu wykluczonej z realizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 50 - metrowej strefy ochrony sanitarnej od istniejącego, czynnego cmentarza. Re­alizacja nowych budynków mieszkalnych nie jest więc możliwa, natomiast przebudowa lub rozbudowa istniejącego na działce domu mieszkalnego możliwa jest wyłącznie na zasadach określonych przez właściwe służby ochrony sanitarnej.

 

4. K. Józef, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 1945, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem E29 RP tj. terenach rol­nych o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w obszarach chronionych przed zabudową obejmujących kompleksy wysokiej jakości grun­tów rolnych, położone w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, w kompleksach stokowych, użytkowanych rolniczo, wskazanych do utrzymania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako nie objęty zakazem zabudowy w ustale­niach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowaniu ekofizjograficznym może zostać częściowo uwzględniony w planie zago­spodarowania przestrzennego miasta.

 

5. C. Jan, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3279, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem: 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w połowie (od strony ul Węgierskiej) w terenach korzystnych do zainwestowania - moż­liwych do intensywnej zabudowy oraz w połowie w obszarach chronionych przed zabudową, obejmujących kompleksy wysokiej jakości gruntów rolnych, położone w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części wschodniej w objętym zakazem zabudowy terenie skarpy starosądeckiej i w części zachodniej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walo­rach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

 

6. W. Anna, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 1591/2, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem: 022 RO - tj. terenach ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwatorskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym, do ob­jęcia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

7. G. Maria, Józef, Grzegorz, Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mfeszkaniowego działki nr 3799, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową i symbolem B23 ZU - tj. terenach skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w obszarach chronionych przed zabudową, obejmujących kompleksy wysokiej jakości gruntów rolnych, położone w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w części wschodniej w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy oraz w zasięgu objętej zakazem zabudowy skarpy starosądeckiej. W części zachodniej wnioskowana działka znajduje się w stre­fie pogórskiej o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, w zasięgu objętych zakazem zabudo­wy kompleksów stokowych w użytkowaniu rolniczym.

W związku z powyższym, wniosek jako niewykluczony z zainwestowania w ustale­niach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowaniu ekofizjograficznym, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

8. G. Wiletta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 1282/2 położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami A 44 MN i 022 RO. W terenach A 44 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z nową zabudową w formie oficyn, zakazem realizacji II linii zabudowy i bezwzględną ochrona skarpy, znajduje się wyłącz­nie fragment działki, na którym zlokalizowane są istniejące budynki. Pozostała, większa część działki znajduje się w zasięgu terenów oznaczonych symbolem 022 RO tj. terenach ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, w obszarach do przekształceń, obejmujących tereny w strefie ochrony konserwatorskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz-nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

9. B. Danuta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3821, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP tj. terenach grun­tów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową. Dodatkowo, w obowiązującym planie miasta działka znajduje się strefie ochronnej linii elektroenergetycznej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znaj­duje się w zasięgu obszarów chronionych przed zabudową obejmujących kompleksy wysokiej jakości gruntów rolnych, bezpośrednio sąsiadując z terenami zainwestowanymi, korzystnymi do zabudowy jako dopełnienia istniejących struktur.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może być uwzględniony w planie.

 

10. K. Mieczysław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 2716/7 i 2716/9, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 09 Lw/Lh i B9 MN/UR. Działki znajdują się w terenie projektowanego odcinka ulicy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 20 metrów oraz w terenie projektowanej zabudowy mieszkalno - usługowe, realizowanej na zwiększonych powierzchniowo działkach oznaczonym symbolem B9 MN/UR.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki znaj­dują się w części zachodniej w zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienia istniejących struktur oraz w części wschodniej w zasięgu terenów korzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórczo - usługowej, ze względu na dostępność i możli­wość wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym może być uwzględniony w planie.

 

11. S. Maria, Barbara, Szczawnica (…)

F. Danuta, Kraków (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2277/2, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A60 MN oraz 022 RO. W terenie A60 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, adaptowanej, z bezwzględ­ną ochroną pierzei i zakazem realizacji II linii zabudowy znajduje się fragment działki przy ulicy Mickiewicza. Pozostała część działki znajduje się w terenach ogrodów przydomowych, we-wnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem oznaczonych symbolem 022 RO.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienia istnieją-

cych struktur, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwa­torskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

12. W. Zbigniew, 33 - 300 Nowy Sącz, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 1594, po-.łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem: 022 RO - tj. terenach ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwatorskiej „A"-

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym do obję­cia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

13. S. Maria, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 1595,1598, 1599, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1505, 1506, 1507 położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 022 RO i D39 RP.

W terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem: 022 RO - tj. terenach ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem znajdują się działki nr: 1595,1598, 1599. Pozostałe działki znajdują się w terenach D39 RP tj. terenach rolnych chronionych bez­względnie przed zainwestowaniem ze względu na strefę ochrony krajobrazu. Dodatkowo działki te znajdują się w części wschodniej w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej oraz w ob­szarze 024 WZ występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr: 1595,1598, 1599 znajdują się w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwatorskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki nr 1595,1598, 1599 znajdują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym, do objęcia bezwzględnym zakazem zabudowy

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działek nr 1595,1598, 1599 jako nie­zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen­nego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, nie może być uwzględniony w planie Pozostałe działki znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do intensywnej zabu­dowy, za wyjątkiem pasa terenów wyłączonego z zainwestowania ze względu na położenie w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej, zgodnie z przepisami szczególnymi. Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przyrodniczej, w kom­pleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz^nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

14.W. Anna, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3311 i 3313 położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem E29 RP- tereny rolne o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części wschodniej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy miesz­kaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyj­nych oraz w części środkowej i zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową-zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działki znajdują się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rolno - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest zabu­dowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działki znajdują się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczo, wskazanych do utrzymania funkcji rolni­czej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

15. M. Genowefa, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3797, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową, B23 ZU - tj. terenach skarpy prze­znaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia oraz w część wschodniej w terenach istniejącej i pro­jektowanej zabudowy oznaczonych symbolem B16 MN/MR

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową, za wyjątkiem wschodniego jej fragmentu (bardzo niewielka część działki) znajdują­cego się w zasięgu terenów wskazanych w studium do zainwestowania, korzystnych do inten­sywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę tech­niczną.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w części wschodniej w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznymi krajobrazowym wskazanych do objęcia zakazem zabudowy oraz w zasięgu objętej zakazem zabudowy skarpy starosądeckiej. W części zachodniej wnioskowane działki znajdują się w stre­fie pogórskiej o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej w zasięgu objętych zakazem zabudowy kompleksów stokowych w użytkowaniu rolniczym.

W związku z powyższym, wniosek jako nie wykluczony z zainwestowania w ustale­niach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowaniu ekofizjograficznym, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

16. P. Jadwiga, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 247, poło­żonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami; A1 RPO tj. terenach dzia­łalności społeczno - gospodarczej związanej z przetwórstwem rolnym, z zakazem realizacji bu­downictwa mieszkaniowego oraz w części północnej w terenach 021 RP i 024 WZ tj. terenach gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową, w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się zasięgu terenów korzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórczo - usługo­wej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach usługowych.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

17. K. Stanisław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2117, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A24 MN i 022 RO. W te­renach A24 MN tj. terenach istniejącej, adaptowanej zabudowy mieszkaniowej zabytkowego osiedla Podmajerz, w których nowa zabudowa lokalizowana być może wyłącznie w formie ofi­cyn, znajduje się zachodnia część działki. Wschodnia połowa działki natomiast znajduje się w zasięgu terenów 022 RO - tj. terenów ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwe­stowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienia istnieją­cych struktur, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwa­torskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniu ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

18. K. Zbigniew, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 48, poło­żonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: D1 RPO, 04Zo 1/2, 021 RP i D34 PE. Działka w części południowej znajduje się w terenach istniejących obiektów związa­nych z obsługą rolnictwa, oznaczonych symbolem D1 RPO oraz w terenach 04Zo 1/2 tj. pro­jektowanej ulicy zbiorczej obszarowej stanowiącej północną obwodnicę miasta o szerokości w liniach rozgraniczających 35 metrów. W części środkowej działka znajduje się w zasięgu tere­nów rolnych chronionych przed zabudową oznaczonych w planie symbolem 021 RP oraz w części północnej w terenach D34 PE obejmujących złoża żwirów, chronione przed zainwestowa­niem, użytkowane rolniczo z zakazem eksploatacji.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części południowej w zasięgu terenów korzystnych do zainwestowania dla działalno­ści wytwórcze - usługowej oraz terenie projektowanej północnej obwodnicy miasta. W pozosta­łej części działka znajduje się w obszarach chronionych przed zabudową, obejmujących tereny zwartych kompleksów gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych, tereny o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych oraz tereny złóż surowców mineral­nych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, a w części północnej dodatkowo w terenie udokumentowanego złoża żwirów oraz przewidywanej strefie ograniczonego użytkowa­nia od projektowanej drogi krajowej.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie wykluczony w ca­łości z zainwestowania w opracowaniu ekofizjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie.

 

19. Ś. Mieczysław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

K. Paweł i Wanda, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 1599, 1575, 1507,1377,1394 położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 022 RO, D39 RP, C1 UT, C20 UT i 02Zt 2/2 oraz w planie „Stary Sącz 27" w terenach oznaczonych symbolem I.RP.

W terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem: 022 RO - tj. terenach ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem znajduje się działka nr: 1599. Działki nr: 1575, 1507 znajdują się w terenach D39 RP tj. terenach rolnych chronionych bezwzględnie przed zainwestowaniem ze względu na strefę ochrony krajobrazu. Dodatkowo działki te znajdują się w części wschodniej w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej oraz w obszarze 024 WZ występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów. Działka nr 1377 znaj­duje się w obowiązującym planie miasta w terenach oznaczonych symbolem C1 UT - tereny dla realizacji rekreacji z adaptacją istniejących obiektów oraz dopuszczeniem realizacji obiektów kubaturowych (do 3 -kondygnacji) i urządzeń sportowych. Dla całego terenu C1 UT należy opracować koncepcję programowo - przestrzenną. Działka nr 1394 znajduje się części wschod­niej w terenach oznaczonych symbolami: C20 UT - tereny dla lokalizacji motelu oraz 02Zt 2/2 -tereny ulicy zbiorczej tranzytowej w ciągu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica pań­stwa o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów. Część zachodnia działki nr 1394 znajduje się w obrębie obszaru wyłączonego z opracowywania planu miasta tj. obszaru objętego ustaleniami planu „Stary Sącz 27" - tereny rolne do utrzymania, z zakazem lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym również służących produkcji rolnej oznaczone symbolem I.RP.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr: 1599 znajduje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka nr 1599 znajduje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadni­czo - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazo­wym do objęcia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 1599 jako niezgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, nie może być uwzględniony w planie.

Działki nr: 1575, 1507 znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do inten­sywnej zabudowy za wyjątkiem pasa terenów wyłączonego z zainwestowania ze względu na położenie w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działki nr 1575 i 1507 znajdują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wyso­kich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 1377 położona jest w terenach rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych w zasięgu wód powodzio­wych stuletnich.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka nr 1377 znajduje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazo­wym do objęcia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 1377 jako niezgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, nie może być uwzględniony w planie.

Część działki nr 1394 wchodząca w obszar objęty opracowaniem planu znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zasięgu wód powo­dziowych stuletnich, w części wschodniej w terenach rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych i w części zachodniej w terenach projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka nr 1394 znajduje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przyrodniczej, w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, możliwych do realizacji funkcji rekreacyjnej, w tym zieleni urządzonej.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 1394 jako niezgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

20. R. Michał, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2434/5 położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny grun­tów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową oraz w zasięgu 300 metrowej strefy ochronnej od wysypiska odpadów komunalnych, która może ulec zmianie w zależności od wyników opracowanej „oceny oddziaływania na środowisko".

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach położonych w zasięgu wód powodziowych stuletnich (wg operatów hydrolo­gicznych) - zagospodarowanie przy uwzględnieniu zagrożenia powodziowego. Dla ochrony w/w terenów konieczna jest realizacja wałów p/ powodziowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w całości w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Poprad, w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w większości w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, w których możliwa jest realizacja funkcji rekreacyjnych w tym zieleni urządzonej. W części środkowej działka znajduje się w pasach zieleni izolacyjnej.

W związku z powyższym, wniosek jako nie wykluczony z zainwestowania w ustale­niach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowaniu ekofizjograficznym, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

22. G. Bogumiła, Paweł, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2366 poło­żonej w większości w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami A99 RP - tere­ny rolne położone w strefie ochrony ekspozycji o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów oraz w części obejmującej istniejące zainwestowania w terenach oznaczonych sym­bolem A8 MN/MR - projektowana zabudowa mieszkaniowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwatorskiej „B".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może być uwzględniony w planie.

 

23. K. Zbigniew, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy poszerzenia terenów przeznaczonych do zainwestowania na działce nr 1768/3 (budowa garażu) położonej, w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbo­lem 022 RO tj. terenach ogrodów przydomowych chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwatorskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniu ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, przy. uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

24.S. Helena, Michał, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2856 poło­żonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E12 MN/MR oraz E29 RP. W terenach E12 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działki w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działki obejmują­ca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E29 RP o bezwzględnym zakazie za­budowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową-zbt>cza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działka znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rol­no - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest za­budowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działka znaj­duje się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzymania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

25. D. Antoni, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2596 poło­żonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E11 MN/MR oraz E29 RP. W terenach E11 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działki w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działki obejmują­ca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E29 RP o bezwzględnym zakazie za­budowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową- zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działka znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rol­no - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest za­budowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działka znaj­duje się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczo, wskazanych do utrzymania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

26. K. Janusz, 33 - 300 Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2595 poło­żonej w terenach obejmujących zbocza Góry Miejskiej i oznaczonych w obowiązującym planie symbolem E29 RP tj. terenach rolnych o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową - zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działka znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rol­no - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest zabudowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działka znaj­duje się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzymania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi-zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

27. P. Andrzej, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 2605 i 2608 położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E11 MN/MR oraz E29 RP. W terenach E11 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działek w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działek obejmująca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E 29 RP o bez­względnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajduje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronio­nych przed zabudową- zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działki znajdują się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rolno - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest zabu­dowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działki znajdują się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzymania funkcji rolni­czej i wprowadzenia zakazu zabudowy

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

28. K. Piotr, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3018, po-, łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową oraz terenach projektowanej zabu­dowy mieszkalno - usługowej na zwiększonych powierzchniowo działkach oznaczonych w pla­nie symbolem B11 MN/MR - zachodnia cześć wnioskowanego terenu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części zachodniej w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako do­pełnienia istniejących struktur. W pozostałej części działka znajduje się w terenach wskazanych w studium do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostęp­ność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną za wyjątkiem pasa terenów wyłączo­nego z zainwestowania ze względu na położenie w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy. ;

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

29. J. Czesław, Maria, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3168, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową oraz terenach projektowanej zabu­dowy mieszkalno - usługowej na zwiększonych powierzchniowo działkach oznaczonych w pla­nie symbolem B11 MN/MR - zachodnia cześć wnioskowanego terenu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części zachodniej w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako do­pełnienia istniejących struktur. W pozostałej części działka znajduje się w terenach wskazanych w studium do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostęp­ność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, za wyjątkiem pasa terenów wyłączo­nego z zainwestowania ze względu na położenie w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

30. B. Bernadetta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2277/5, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 022 RO tj. terenach ogrodów przydomowych, wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się zasięgu terenów zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienia istnieją­cych struktur, w obszarach do przekształceń obejmujących tereny w strefie ochrony konserwa­torskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

WNIOSKI WŁAŚCICIELI TERENÓW PRZY UL POLNEJ,

KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA SCALENIE GRUNTÓW

(numeracja wniosków - zgodnie z dostarczonym przez Urząd Miasta wykazem)

 

2. J. Król, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług działek nr 234/1 i 233/1.

 

5. L. Alina, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 186.

 

6. Z. Stefan, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 221.

 

11. C. Kazimiera, Józef, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 226.

 

19. T. Halina, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr; 230, 229, 228, 227.

 

21. C. Wojciech, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 190.

 

30. U. Jan, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 220.

 

31. K. Marcin, Kraków, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działek nr 219 i 225.

 

34. K. Marek, 33 - 340 Stary Sącz (…)

M. Franciszek, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług oraz zabudowy garażowe - gospodarczej działki nr 242.

Działki wymienione w powyższych wnioskach znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronio­nych przed zabudową, położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkie działki za wyjątkiem wymienionej we wniosku nr 34, działki nr 242, znajdują się w zasięgu te­renów do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Natomiast działka nr 242, znajduje się w terenach korzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórcze - usługowej. Wszystkie w/w działki znajdują się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej i w części północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walo­rach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wnioski jako zgodne z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz częściowo zgodne z opracowaniem ekofizjograficznym, mogą zostać częściowo uwzględnione w planie zagospodaro­wania przestrzennego miasta.

 

8. L. Maria, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 198.

 

9. L. Jerzy, 33 - 300 Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 206.

 

10. K. Stanisława, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 215.

 

12. Krzysztof, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 193/2.

 

13. S. Bożena, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 191.

 

14. R. Małgorzata, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 203.

 

17. M. Emil, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 212.

 

18. K. Marian, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 214.

 

20. O. Elżbieta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 194.

 

21. C. Wojciech, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 196.

 

22. G. Antonina, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 207.

 

23. B. Rozalia, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 202.

 

24. RS. Antoni, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 195.

 

25. P. Władysław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 197.

 

26. D. Barbara, 33 - 340NStary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 213.

 

27. Z. Andrzej, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 206.

 

28. B. Franciszek, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 208, 209, 210, 211.

 

29. G. Jan, 33 - 300 Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 201.

 

33. O. Jan, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 216.

Działki wymienione w powyższych wnioskach znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronio­nych przed zabudową, położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz w terenie projektowanej ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 04Zo 1/2, która stanowi północną obwodnicę miasta, o szero­kości w liniach rozgraniczających 35 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wszystkie działki znajdują się w części południowej, aż po projektowana północną obwodnicę miasta, w zasięgu terenów do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na do­stępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. W studium utrzymuje się północną obwodnicę miasta jako odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu. Część działek znajdująca się po północnej stronie w/w obwodnicy, znajduje się w zasięgu terenów chronionych przed zabudową, stanowiących zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajo­brazowych i wysokich walorach widokowych

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej i w części północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walo­rach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wnioski jako częściowo zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, mogą zostać częściowo uwzględnione w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

1. K. Józef, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa inwentarsko - składowego działki nr 182.

 

3. B. Mieczysław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 188.

 

4.L. Alina, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 186.

 

7. J. Danuta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 187.

 

12. M. Zenon, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działek nr 184 i 185.

 

16. W. Helena, Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 183.

Działki wymienione w powyższych wnioskach znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronio­nych przed zabudową, położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz w terenach projektowanych ulic: zbiorczej oznaczonej symbolem 04Zo 1/2, która stanowi północną obwodnicę miasta, o szerokości w liniach rozgraniczających 35 metrów oraz zbiorczej tranzytowej w ciągu drogi kra­jowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa oznaczonej symbolem 02Zt 2/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkie działki znajdują się w części południowej, aż po projektowaną północną obwodnicę miasta, w zasięgu terenów do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na do­stępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. W studium utrzymuje się północną obwodnicę miasta oraz projektowaną ulicę w ciągu drogi krajowej stanowiącą podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ jako odcinki dróg wojewódzkich klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu. Część działek znajdująca się po północnej stronie w/w północnej obwodnicy miasta znajduje się w za­sięgu terenów chronionych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach wi­dokowych oraz tereny udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej i w części środkowej i północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wy­sokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy. W części północ­nej działki dodatkowo znajdują się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej.

W związku z powyższym, wnioski jako częściowo zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, mogą zostać częściowo uwzględnione w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

7. J. Danuta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 160.

Działka znajduje się w połowie w terenie projektowanej ulicy zbiorczej tranzytowej w cią­gu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa oznaczonej symbolem 02Zt 2/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów i w połowie w terenach gruntów rolnych i użytków zielonych chronionych przed zabudową, oznaczonych w planie symbolem 021 RP.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w zasięgu projektowanej ulicy w ciągu drogi krajowej stanowiącej podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ jako odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

21. C. Wojciech, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 153.

Działka znajduje się w obowiązującym planie w terenie oznaczonym symbolem D37 UK - istniejący punkt widokowy na przecięciu historycznych traktów, do ochrony przed zainwesto­waniem oraz w zasięgu strefy ochronnej od istniejącej- napowietrznej linii elektroenergetycznej 110KV.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w zasięgu strefy ochronnej linii elektroenergetycznej 110 KV w zasięgu terenów chro­nionych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych oraz w tere­ny udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

15. R. Małgorzata, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 87.

 

21. C. Wojciech, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 93.

Działki wymienione w powyższych wnioskach znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronio­nych przed zabudową, położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz w terenach projektowanej ulicy zbiorczej tranzytowej w ciągu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa oznaczo­nej symbolem 02Zt 2/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w zasięgu projektowanej ulicy w ciągu drogi krajowej stanowiącej podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ, jako odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu oraz w terenach chronionych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o naj­wyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych oraz w tereny udokumen­towanych złóż kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej oraz terenu górniczego złóż żwiru.

W związku z powyższym, wnioski jako niezgodne z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie mogą zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

32. P. Bożena, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 72.

 

35. J. Edyta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej działki nr 56/2.

Działki wymienione w powyższych wnioskach znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronio­nych przed zabudową położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz w terenach projektowanej ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 04Zo 1/2, która stanowi północną obwodnicę miasta, o szero­kości w liniach rozgraniczających 35 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części południowej, aż po projektowana północną obwodnicę miasta, w terenach korzyst­nych do zainwestowania dla działalności wytwórczo - usługowej, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. W studium utrzymuje się północną obwodnicę miasta jako projektowany odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do reali­zacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu. Część działek znajdująca się po pół­nocnej stronie w/w północnej obwodnicy miasta, znajduje się w zasięgu terenów chronionych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wnioski jako zgodne z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i nie objęte zakazem zabudowy w opracowaniu ekofizjograficznym, mogą zostać częściowo uwzględnione w planie zago­spodarowania przestrzennego miasta.

 

WNIOSKI ZAOPINIOWANE NEGATYWNIE W 2000r

1. K. Stefan, 33 - 340 Stary Sącz (…)

S. Ryszard, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Ł. Lidia, 33 - 340 Stary Sącz (…)

P. Teresa i Renata, 33 - 340 Stary Sącz (…)

P. Eugeniusz, 33 - 340 Stary Sącz (…)

P. Stanisław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy poszerzenie terenów dla zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Działki wymienione we wniosku znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A73 MN i 022 RO. W terenach A73 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej z bezwzględną ochroną pierzei, zakazem realizacji II linii zabudowy i dopuszczo­ną lokalizacją nowej zabudowy wyłącznie w formie oficyn - znajduje się cześć w/w działek od strony ul. Staszica. Pozostała ich część znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbo­lem 022 RO tj. terenach ogrodów przydomowych chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniu ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wnioski jako zgodne z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, mogą zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

2. K. Stanisław, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla celów budowlanych działek o nr 3334, 353, 84 i 116. Działka nr 353 znajduje się w obowiązującym planie miasta w terenach gruntów rolnych i użyt­ków zielonych chronionych przed zabudową oznaczonych symbolem 021 RP

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w działka znajduje się w terenach położonych w zasięgu wód powodziowych(wg operatów hydrologicz­nych) oraz w zasięgu potencjalnej strefy ochronnej ujęć wód wgłębnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w zasięgu terenów narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Dunajec.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 353 jako niezgodny z usta­leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opra­cowaniem ekofizjograficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Działka nr 334 znajduje się w obowiązującym planie miasta w terenach oznaczonych symbola­mi; A2 MN/MR, A1 RPO, 021 RP, 04Zo 1/2 i D34 PE. W terenach A2 MN/MR tj. istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej na działkach o zwiększonej powierzchni znajduje się ok. 70 metrów południowej części działki. Kolejny pas o szerokości około 120 metrów znajduje się w terenach A1 RPO tj. terenach działalności społeczno - gospodarczej związanej z prze­twórstwem rolnym, z zakazem realizacji budownictwa mieszkaniowego. .Pozostała cześć działki znajduje się kolejno w terenach północnej obwodnicy miasta, o szerokości w liniach rozgrani­czających 35 metrów oznaczonej symbolem 04Zo 1/2, terenach gruntów rolnych i użytków zie­lonych chronionych przed zabudową oznaczonych w planie symbolem 021 RP położonych w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz terenach obejmujących złoża żwirów, chronione przed zainw.e-stowaniem, użytkowane rolniczo z zakazem eksploatacji.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w działka w części południowej, aż po projektowana północną obwodnicę miasta znajduje się w terenach korzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórcze - usługowej, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. W studium utrzymuje się północną obwodnicę miasta jako projektowany odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu. Część działek znajdująca się po północnej stronie w/w północnej obwodnicy miasta znajduje się w zasięgu terenów chronio­nych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w te­renach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach usługowych i w części północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy-oraz udokumentowanych złożach żwirów.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi-zjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

Działka nr 84 znajduje się w obowiązującym planie miasta w terenach oznaczonych w obowią­zującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronionych przed zabudową, położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochro­ną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz w terenach projektowanej ulicy zbiorczej tranzytowej w ciągu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa oznaczo­nej symbolem 02Zt 2/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w zasięgu projektowanej ulicy w ciągu drogi krajowej stanowiącej podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ, jako odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu oraz w terenach chronionych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych oraz w terenach udo­kumentowanych złóż kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej oraz terenu górniczego złóż żwiru.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 84 jako niezgodny z ustale­niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opra­cowaniem ekofizjograficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Działka nr 116 znajduje się w obowiązującym planie miasta w terenach złóż żwiru dopuszczo­nych do eksploatacji, oznaczonych symbolem D36 PE.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w obszarze górniczym „Moszczenica - pole B i C".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 116 znajduje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadni­czo - przyrodniczej, w obszarze górniczym Moszczenica pole B i C

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 116 jako niezgodny z usta­leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opra­cowaniem ekofizjograficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

3. S. Alfreda i Roman, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy poszerzenia terenów budowlanych na działce nr 2837/10, położonej w terenach oznaczonych w mpzp „Stary Sącz 12" w części obejmującej zachodnią cześć działki o szerokości ok. 5 metrów symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej i w pozostałej części w terenach rolnych z zakazem zabudowy oznaczonych symbolem RP.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części zachodniej w zasięgu-terenów do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz w pozostałej, wschodniej połowie w obszarach chronionych przed zabudową obejmujących kompleksy wysokich klas bonitacyjnych gleb położonych w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo – przy

 

Str. 23

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w obszarach chronionych przed zabudową stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym do obję­cia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

7. J. Danuta33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 160 i 187.

Działka nr 160 znajduje się w połowie w terenie projektowanej ulicy zbiorczej tranzytowej w ciągu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa oznaczonej symbolem 02Zt 2/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów i w połowie w terenach gruntów rolnych i użytków zielonych chronionych przed zabudową, oznaczonych w planie symbolem 021 RP.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znaj­duje się w zasięgu projektowanej ulicy w ciągu drogi krajowej stanowiącej podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ jako odcinek drogi wojewódzkiej klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

Działka nr 187 znajduje się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronionych przed zabudową, położone w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ oraz w terenach projektowanych ulic: zbiorczej oznaczonej symbolem 04Zo 1/2, która stanowi północną obwodnicę miasta, o szerokości w liniach rozgraniczających 35 metrów oraz zbiorczej tranzytowej w ciągu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa oznaczonej symbolem 02Zt 2/2 o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części południowej, aż po projektowana północną obwodnicę miasta, w zasięgu tere­nów do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, w zasięgu obszarów objętych docelowo
kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruktury technicznej. W studium utrzymuje się północ­ną obwodnicę miasta oraz projektowaną ulicę w ciągu drogi krajowej stanowiącą podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ jako odcinki dróg wojewódzkich klasy G do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu. Część działki znajdująca się po północnej stronie w/w północnej obwodnicy miasta znajduje się w zasięgu terenów chronionych przed zabudową, stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych oraz tere­ny udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej i w części środkowej i północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wy­sokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia^zakazem zabudowy. W części północ­nej działki dodatkowo znajdują się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od projektowanej drogi krajowej.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 187 jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zago­spodarowania przestrzennego miasta.

 

II. WNIOSKI ZŁOŻONE PO UKAZANIU SIĘ W PRASIE OGŁOSZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE­STRZENNEGO „MIASTO STARY SĄCZ".

 

1. G. Witold, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2863/1, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E13 MN/MR oraz E29 RP. W terenach E13 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedy­nie 40 metrowy pas działki w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działki obejmująca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E29 RP o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części obejmującej istniejącą zabudowę, w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w pozostałej zaś części w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiek­tów i urządzeń rekreacyjnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficzny, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

2. Tokarczyk Anna i Marcin, 33 - 340 Stary Sącz ul. Parkowa 6

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 230/2, 229/2, 228/2 i 230/1, położonych w obowiązującym planie miasta w terenach rolnych 021 RP położonych w strefie ochrony ekspozycji, w których obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów w tym również związanych z obsługa rolnictwa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach korzystnych do zainwestowania, możliwych do intensywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej i w części północnej w kompleksach ą najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walo­rach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz częściowo zgodny z opracowa­niem ekofizjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zagospodaro­wania przestrzennego miasta.

 

3.   P. Wiesław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3817, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 023RL - tereny leśne.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów leśnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - pogórskiej o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, w zasięgu objętych zakazem zabudowy kompleksów leśnych i kompleksów stokowych w użytkowaniu rolniczym.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

4.   K. Bogumiła, Marian, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3336, położo­nej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami : B14 MN/MR i B15 MN. W terenach oznaczonych symbolem B14 MN/MR tj. istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajduje się 40 metrowy pas działki, pozostała jej część znajduje się natomiast w terenach oznaczonych symbolem B15 MN tj. terenach przewidzianych do zainwestowania budynkami mieszkaniowymi. Postuluje się realizację w tym terenie zabudowy o zwiększonej intensywności ewentualni zabu­dowy szeregowej i zblokowanej. Wymagane jest opracowanie koncepcji programowo prze­strzennej uwzględniającej dojazd do wszystkich obiektów, lokalizacje oczyszczalni ścieków i usług podstawowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach korzystnych do zainwestowania, możliwych do intensywnej zabudowy oraz czę­ściowo w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znajduje się w strefie „C" - pogórskiej o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, w kompleksach stoko­wych w użytkowaniu rolno - osadniczym do zabudowy rezydencjonalnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

5. J. Maria i Czesław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

6. J. Dorota i Mariusz, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wnioski dotyczą przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3168/1, 3168/2, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - te­reny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową oraz terenach projek­towanej zabudowy mieszkalno - usługowej na zwiększonych powierzchniowo działkach ozna­czonych w planie symbolem B11 MN/MR - zachodnia cześć wnioskowanego terenu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części zachodniej w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnie­nia istniejących struktur. W pozostałej części działki znajdują się w terenach wskazanych w stu­dium do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną za wyjątkiem pasa terenów wyłączonego z

zainwestowania ze względu na położenie w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej, zgod­nie z przepisami szczególnymi.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

7. S. Dorota, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 2596/6, 1564 i 1520.

Działka nr 2596/6 położona jest w terenach oznaczonych w obowiązującym planie sym­bolem E29 RP - tereny rolne o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów obejmują­ce zbocza Góry Miejskiej. Działka sąsiaduje bezpośrednio z terenem E11 MN/RP tj. terenem adaptowanej zabudowy mieszkalnej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części zachodniej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka nr 2596/6 znajduje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno -osadniczej. W części wschodniej działki znajdują się w zasięgu kompleksów stokowych w użyt­kowaniu rolno - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczo­na jest zabudowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działki znajdują się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczo.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

Działki nr 1564 i 1520 położone są w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem D39 RP - tereny rolne o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach korzystnych do zainwestowania, możliwych do intensywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działek nr 1564 i 1520 jako zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwestowania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wska­zany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

8. K. Genowefa i Andrzej, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 779, 772 i 519. Działki o nr 779 i 772 znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie sym­bolem 021 RP - tereny rolne oraz strefie ochrony ekspozycji E. W terenach tych obowiązuje za­kaz realizacji jakichkolwiek obiektów, y/ tym również związanych z obsługą rolnictwa. Dodatkowo działki znajdują się w strefie obostrzeń ustalonej w planie dla ochrony istniejących ujęć wód oraz w części północnej w zasięgu strefy ochrony pośredniej w/w ujęcia wód. Zasięgi wymienionych powyżej stref są jednak nieaktualne i wymagają ich dostosowania do granic wyznaczonych w stosownych decyzjach je ustalających. Działka nr 519 natomiast znajduje się w terenach istnie­jących lasów ochronnych oznaczonych symbolem 023 RL, w których dopuszcza się częściowe rekreacyjne wykorzystanie, oraz w zasięgu pośrednie strefy ochronnej od istniejących ujęć wo­dy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 779 i 772 znajdują się w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, terenie głównego kanału wentylacyjnego oraz w części północnej w zasięgu wód powodziowych stuletnich(Q 1%, wg operatów hydrologicznych). Działka nr 519 natomiast znajduje się w zasięgu terenów leśnych chronionych przed zabudową oraz w zasięgu wód po­wodziowych stuletnich(Q 1%, wg operatów hydrologicznych).

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki nr 779 i 772 znajdują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wyso­kich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w części północnej w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Dunajec. Działka nr 519 na­tomiast w całości znajduje się w wykluczonej z zainwestowania strefie przyrodniczej związanej z doliną Dunajca oraz terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Dunajec. Dodatkowo działki znajdują się w całości w kompleksach gruntów o najwyższych klasach boni­tacyjnych gleb.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 519 jako niezgodny z usta­leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opra­cowaniem ekofizjograficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Natomiast wniosek dotyczący działek nr 779 i 772 jako nie wyklu­czony z zainwestowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego i w opracowaniu ekofizjograficznym, może w części zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

9. Z. Antoni, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3503, 3504 położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami C22 MN/MR, C21 MN/MR przeznaczonych dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz w części w projekto­wanej drodze lokalnej łączącej Stary Sącz z Ropowicami o szerokości w liniach rozgraniczają­cych 20 metrów , oznaczonej w planie symbolem 013 Lw/Lhej

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do inten­sywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej - wschodnie część działek i zabudowy ekstensywnej zachodnia część działek.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

10. Z. Zbigniew i Piotr, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 1948/14/18/19/20. W obowiązującym planie miasta działka nr 1948 znajduje się we wschodniej części (pas terenu około 50 metrów) w terenach oznaczonych symbolem E 8 MN tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkaniowej z możliwością jej uzupełnienia oraz w pozostałej części w terenach rolnych E29 RP o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabu­dową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działki znajdują się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rolno - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest zabu­dowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działki znajdują się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczo.

W związku z powyższym, wniosek jako nie objęty zakazem zabudowy w ustale­niach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz czę­ściowo zgodny z opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

11. G. Marta, 33 - 340 Stary Sącz (…)

12. G. Helena, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy poszerzenia terenów dla budownictwa mieszkaniowego na działkach nr 272/4, 272/7 położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A2 MN/MR, A1 RPO, 021 RP, 04 Zo 1/2 i D34 PE. W terenach A2 MN/MR tj. terenach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej z zakazem realizacji budownictwa wielorodzinnego, znajduje się 35 metrowy pas wnioskowanych działek. Kolejny 120 metrowy pas w/w działek znajduje się w terenach dla działalności gospodarczej związanej z produkcją i przetwórstwem rolnym, z zakazem realizacji budownictwa mieszkaniowego. Pozostała część działek znajduje się: w terenach rolnych 021 RP położonych w strefie ochrony ekspozycji, w których obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów w tym również związanych z obsługa rolnictwa, terenach 04Zo 1/2 projektowanej północnej obwodnicy miasta o szerokości w liniach rozgraniczających 35 metrów oraz w części północnej w terenach oznaczonych symbolem D34 PE obejmujących złoża żwirów użytkowanych rolniczo z zakazem eksploatacji i zainwestowania.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki w połu­dniowej części, aż po projektowaną północną obwodnicę miasta znajdują się w terenach ko­rzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórcze - usługowej. Pozostała część działek położona jest w terenach w/w projektowanej obwodnicy miasta oraz terenach chronionych przed zabudową, obejmujących kompleksy wysokich klas gruntów oraz tereny udokumentowanych , złóż żwirów.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach usługowych i w części północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy oraz udokumentowanych złożach żwirów.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

13. R. Antonina, 33 - 340 Stary Sącz (…)

14. M. Józef, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wnioski dotyczą przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3052, 3053, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami O 21 RP i B5 MN/MR. W terenach B5 MN/MR tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działek, wzdłuż istniejącej drogi oznaczonej w planie symbolem B25 Dw. Pozostała część działek znajduje się w terenie 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki w poło­wie (cześć zachodnia) znajdują się w terenach korzystnych do zainwestowania, możliwych do intensywnej zabudowy i w połowie w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobra­zowych, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części zachodniej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej i w czę­ści wschodniej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

15. K. Maria, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy poszerzenia terenu budowlanego na działkach nr 1768/3 i 1768/4 poło­żonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E25 MN i 022 RO. W tere­nach oznaczonych symbolem E25 MN tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkaniowej z do­puszczeniem uzupełnień oraz realizacji nowych obiektów w formie oficyn mieszkalnych, znajduje się 50 metrowy pas działek wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury. Pozostała ich część znajduje się w te­renach 022 RO, tj. terenach ogrodów przydomowych chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

16. J. Teresa, 33 - 340 Stary Sącz (…)

17. J. Kazimierz, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wnioski dotyczą przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3588, 3589, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP i B23 ZU. W terenach B23 ZU tj. terenach skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia, znajduje się większa część w/w działek. Niewielki fragment w/w działek położony w ich północ­nej części znajduje się w terenie 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronio­nych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabu­dową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - pogórskiej o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, w zasięgu objętych zakazem zabudowy kompleksów stokowych w użytkowaniu rolniczym.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

18. P. Olga, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3819/2, , położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - tereny grun­tów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej (B17 MN/MR).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, chronionych przed zabudo­wą.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w zasięgu objętych zakazem zabudowy terenów skarpy starosądeckiej.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

19. T. Jadwiga, Tarnów (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3027, 3029, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 021 RP - tere­ny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową oraz w terenach B21 ZU -tereny skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części wschodniej (od strony ul Węgierskiej) w terenach korzystnych do zainwestowania -możliwych do intensywnej zabudowy oraz w części w terenach o najwyższych walorach wido­kowych i krajobrazowych, w tym w terenach skarpy, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części wschodniej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej, w czę­ści środkowej w zasięgu objętej zakazem zabudowy skarpy starosądeckiej i w części zachodniej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazo­wych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

20. S. Urszula, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2641, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E11 MN/MR oraz E29 RP. W terenach E11 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działki w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działki obejmują­ca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E29 RP o bezwzględnym zakazie za­budowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych

oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową, chronionych przed zabudową-zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działka znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rol­no - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest za­budowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działka znaj­duje się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzymania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

21. P. Wiesław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 2601/1/2, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami B4 MN/MR i 021 RP. W terenach B4 MN/Mr tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkanfowej z zakazem realizacji obiektów o gabarytach i architekturze niedostosowanej do charakteru miasta, znajduje się wschodnia połowa wnioskowanych działek. Pozostała, zachodnia część działek znajduje się w terenach 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych do objęcia ochroną konserwatorską - strefa „B".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

22. P. Władysław i Kazimiera, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3749, , położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami B 16 MN/MR i 021 RP. W terenie B 16 MN/MR tj. istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej znajduje się 60 metrowy pas działki w sąsiedztwie ul. Węgierskiej. Pozostała część działki znajduje się w tere­nach 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do inten­sywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

23. B. Ludmiła, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2242, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A64 MN i 022 RO. W te­renach oznaczonych symbolem A64 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z projektowaną II linią zabudowy mieszkaniowej w formie obiektów wolnostojących lub zblokowanych i zachowaniem pierzei ul. Chrobrego i Czarneckiego bez uzupełnień, znajduje się wschod­nia połowa wnioskowanej działki. Pozostała jej cześć znajduje siew zasięgu terenu 022 RO tj. terenów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

24. B. Lucyna, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 2839/5/6, 2840/5/6, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP -tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części zachodniej w zasięgu terenów do zainwestowania, korzystnych do intensywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz w pozostałej, wschodniej połowie w obszarach chronionych przed zabudową obejmujących kompleksy wysokich klas bonitacyjnych gleb położonych w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego jedynie w niewielkim fragmencie - zachodnia część obszaru obję­tego wnioskiem, znajduje się w terenach wskazanych do zainwestowania. Dlatego też wniosek nie może zostać uwzględniony w planie.

 

25. W. Anna, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3664/4, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny grun­tów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

26. H. Tomasz, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego z możliwością pro­wadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej działki nr 3856/11, położonej w części w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem C29 MN/MR (od strony ul. Węgierskiej) i C27 MN/MR (od strony ul. Cyganowickiej) tj. terenach istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w części środkowej w terenach oznaczonych symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użyt­ków zielonych, chronionych przed zabudową

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do inten­sywnej zabudowy ze względu na dostępność i możliwość wyposażenia w infrastrukturę tech­niczną.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej. Dodatkowo, zachodnia cześć wnioskowanej działki znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytko­wania od drogi krajowej, która wynosić może od 40 do 100 metrów.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

27. P. Józef, Nowy Sącz, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla usług (budynek administracyjny, zaplecze logistycz­ne, budynki o przeznaczeniu handlowym) działek nr 36/8/19/20/21, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem D1 RPO - istniejące obiekty związane z ob­sługą rolnictwa z możliwością realizacji nowych pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach korzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórcze - usługowej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach usługowych i w części północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

28. M. Janina, 33 - 340 Stary Sącz (…)

32. M. Eugeniusz, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wnioski dotyczą przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3864/4 i 3864/5, położonych w pasie około 40 metrów, obejmującym część wschodnią w/w działek w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem C25 MN/MR tj. terenach istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w pozostałej części w terenach 021 RP - tereny rolne chronione przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części wschodniej (około 1/3 powierzchni działek) w terenach zainwestowanych - możli­wych do uzupełnienia zabudowy oraz w pozostałej części w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej - wschodnie część działek i ekstensywnej - środkowa część działek oraz w części zachodniej w zasięgu pasów zieleni izola­cyjnej od drogi krajowej. Dodatkowo, zachodnia cześć wnioskowanych działek znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od drogi krajowej, która wynosić mo­że od 40 do 100 metrów.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi-zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

29. S. Maria, Brzesko (…)

30. S. Rozalia, Brzesko (…)

31. K. Bogumiła, Rabka (…)

Wnioski dotyczą przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3618/3/2/1, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową i 623 ZU - tj. terenach skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabu­dową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w części wschodniej w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroeko/ogicznymi krajobrazowym wskazanych do objęcia zakazem zabudowy oraz w zasięgu objętej zakazem zabudowy skarpy starosądeckiej. W części zachodniej wnioskowane działki znajdują się w stre­fie pogórskiej o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej w zasięgu objętych zakazem zabudowy kompleksów stokowych w użytkowaniu rolniczym.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w pianie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

33. K. Maria, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3865/6, położonej w połowie w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami C29 MN/MR tj. terenach istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w połowie w terenach 021 RP - tereny rolne chronione przed zainwestowaniem

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do inten­sywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej. Dodatkowo, zachodnia cześć wnioskowanej działki znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytko­wania od drogi krajowej, która wynosić może od 40 do 100 metrów.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

34. P. Anna, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (trzy domy jednorodzinne) działki nr 3866/1, położonej w połowie w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami C29 MN/MR tj. terenach istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w połowie w renach 021 RP - tereny rolne chronione przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do inten­sywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej. Dodatkowo zachodnia cześć wnioskowanej działki znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytko­wania od drogi krajowej, która wynosić może od 40 do 100 metrów.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

35. G. Janusz, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2248, , położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym symbolem A98 RO/UK - niecki dawnych stawów średniowiecznych, bez zabudowy, zakaz prowadzenia prac ziemnych zmieniających ukształtowanie terenu i realizacji jakichkolwiek obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w obszarach o szczególnych kierunkach użytkowania i zagospodarowania - strefa ochrony konserwatorskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach o umiarkowanym potencjale agroekologicznym, w których obowiązy­wać winien zakaz zabudowy, a wskazaną jest realizacja terenów zieleni

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

36. B. Anna, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2628, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami E11 MN/MR oraz E29 RP. W terenach E11 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działki w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działki obejmują­ca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E29 RP o bezwzględnym zakazie za­budowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową-zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „C" - obejmującej tereny "pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działka znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rol­no - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest za­budowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działka znaj­dują się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzymania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

37. S. Przemysław, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy wyznaczenia terenu dla usług handlu na działce nr 1245/1, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A45 MN i 022 RO. W terenach oznaczonych symbolem A45 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z zakazem realizacji II linii zabudowy i bezwzględną ochroną pierzei ul. 11 Listopada, znajduje się południowa część wnioskowanej działki. Pozostała jej cześć znajduje siew zasięgu terenu 022 RO tj. terenów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

38. R. Marek, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2336 , po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A64 MN i 022 RO. W te­renach oznaczonych symbolem A64 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z projektowaną II linią zabudowy mieszkaniowej w formie obiektów wolnostojących lub zblokowa­nych i zachowaniem pierzei ul. Chrobrego i Czarneckiego bez uzupełnień, znajduje się północ­na, większa część wnioskowanej działki. Pozostała jej cześć znajduje siew zasięgu terenu 022 RO tj. terenów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską - strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

39. K. Maria, Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia na cele budownictwa mieszkaniowego z możliwością realizacji budynku gospodarczo - garażowego działki nr 1768/3 położonej w terenach oznaczo­nych w obowiązującym planie symbolem 022 RO tj. terenach ogrodów przydomowych chronio­nych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską - strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

40. S. Antoni, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego całości działek nr 3365/1, 3366/1 i 3371/1, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbo­lami: B22 MN/MR, B7 MN/MR, 021 RP, B21 ZU i MN (plan Stary Sącz 12).

W terenach przeznaczonych do realizacji budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinne­go znajduje się większość wnioskowanych działek. Jedynie środkowa część w/w działek znaj­duje się w terenach rolnych chronionych przed zainwestowaniem 021 RP oraz terenach skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia - B21 ZU.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w większości w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do intensywnej zabudowy. Jedynie niewielka ich powierzchnia obejmująca cześć centralną działek znajduje się w terenach rolnych oraz terenach skarpy, chronionych przed zainwestowaniem.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części wschodniej w kompleksach osadniczych do zabudowy ekstensywnej, w czę­ści środkowej w zasięgu objętej zakazem zabudowy skarpy starosądeckiej i w części zachodniej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazo­wych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać częściowo uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

41. S. Michał, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2903/5 oraz części działki nr 2856 (druga linia zabudowy od ul. Partyzantów) dla budownictwa miesz­kaniowego, oraz części w/w działki od strony Góry Miejskiej do zalesienia.

Działka nr 2856 położona jest w terenach oznaczonych w obowiązującym planie sym­bolami E12 MN/MR oraz E 29 RP. W terenach E12 MN/RP tj. terenach adaptowanej zabudowy mieszkalnej znajduje się jedynie 40 metrowy pas działki w sąsiedztwie potoku Moszczeniczanka. Pozostała część działki obejmująca zbocza Góry Miejskiej znajduje się w terenach rolnych E 29 RP o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części wschodniej w zasięgu obszarów do objęcia ochroną konserwatorską - strefa B, w części środkowej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz w części zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową - zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka nr 2856 znajduje się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno -osadniczej. W części wschodniej działka znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych w użyt­kowaniu rolno - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczo­na jest zabudowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działka znajduje się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzy­mania funkcji rolniczej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 2856 jako częściowo zgod­ny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Działka nr 2903/5 położona jest w terenach oznaczonych w obowiązującym planie sym­bolem 021 RP -tereny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działki nr 2903/5 jako niezgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospoda­rowania przestrzennego miasta.

 

42.Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Nowy Sącz Al. Batorego 90

Wniosek dotyczy :

    Przeznaczenia terenów zajętych pod zakład uszlachetniania kruszywa pod produkcję, han­del i usługi (teren oznaczony na załączniku graficznym „Polityka lokalizacyjna, rejestr wnio­sków" nr 42a);

    Tereny eksploatowane, objęte koncesją na eksploatację kruszywa utrzymać w dotychcza­sowym przeznaczeniu z kierunkiem rekultywacji zgodnym z projektem tj. leśnym oraz jako gospodarka rybacka (teren oznaczony na załączniku graficznym „Polityka lokalizacyjna, re­jestr wniosków" nr 42b);

    Przeznaczenia do eksploatacji udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego, zatwierdzo­nych decyzją prezesa Centralnego Urzędu Geologii znak KZK/012/M/5455/88/89 (teren oznaczony na załączniku graficznym „Polityka lokalizacyjna, rejestr wniosków" nr 42c);

    Przeznaczenia do eksploatacji terenów złóż kruszywa naturalnego, na terenach przyległych do złoża Stary Sącz - Moszczenica, w oparciu o opinię geologiczną opracowaną przez mgr inż. Annę Filo (teren oznaczony na załączniku graficznym „Polityka lokalizacyjna, rejestr wniosków" nr 42d);

Obszar oznaczony nr 42a w obowiązującym planie miasta znajduje się w zasięgu tere­nów projektowanych dróg oznaczonych symbolami: 03Zt 2/2 - projektowana ulica zbiorcza, tranzytowa o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów i 02Zt 2/2 - zbiorcza, tranzytowa w ciągu drogi krajowej o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów ulica oraz w zasięgu 60 metrowej strefy ochronnej od terenów kolejowych.

Obszar oznaczony nr 42b w obowiązującym planie miasta znajduje się w zasięgu tere­nów oznaczonych symbolem D36 PE - obszar złóż żwirów dopuszczony do eksploatacji. W stu­dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ten znajduje się w obszarach o szczególnych kierunkach użytkowania i zagospodarowania - obszar górniczy Moszczenica pole B i C.

Obszar oznaczony nr 42c w obowiązującym planie miasta znajduje się w zasięgu tere­nów oznaczonych symbolem D34 PE - złoża żwirów użytkowanych rolniczo z zakazem ich eks­ploatacji i zainwestowania, terenów D35 W - istniejący staw po eksploatacji żwiru do wykorzy­stania i zagospodarowania dla celów rekreacyjnych, terenie 02Zt 2/2 - projektowana ulica zbior­cza tranzytowa w ciągu drogi krajowej Stary Sącz- Piwniczna - granica państwa o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów oraz w obszarze występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów, oznaczonym w planie symbolem 024 WZ. Wnioskowany obszar obejmuje również część terenu D32 NO tj. terenu oczyszczalni ścieków „Wielki Wygon".

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ten obejmuje udokumentowane złoża żwirów - Moszczenica - Pole A, znajdujące się w obszarach wyłączonych z zabudowy i obejmujących: tereny zwartych kompleksów gruntów rolnych o wyso­kich klasach bonitacyjnych gleb oraz tereny o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych. W części północno - wschodniej obejmującej rejon stawu poeksploata­cyjnego wnioskowany obszar znajduje się w zasięgu wód powodziowych stuletnich oraz terenu zdegradowanego wskazanego w studium do kompleksowej rewitalizacji wg. projektu rekultywa­cji. Przez wnioskowany obszar przebiega również projektowana ulica w ciągu drogi krajowej stanowiąca podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko - Nowy Targ wskaza­na do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu oraz projektowane obwało­wanie rzeki Dunajec.

Obszar oznaczony nr 42d w obowiązującym planie miasta znajduje się w terenach: pro­jektowanych dróg oznaczonych symbolami: 03Zt 2/2 - projektowana ulica zbiorcza, tranzytowa o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów, 02Zt 2/2 - ulica zbiorcza, tranzytowa w ciągu drogi krajowej o szerokości w liniach rozgraniczających 45 metrów , 04Z 1/2 - ulica zbior­cza stanowiąca północną obwodnicę miasta o szerokości w liniach rozgraniczających 35 metrów i terenie węzła będącego połączeniem w/w ulic oraz terenach oznaczonych symbolem 021 RP -tj. terenach gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ten obejmuje część udokumentowanego złoża żwirów - Moszczenica - Pole B i C, znajdującego się w zasięgu terenu górniczego i obszarów wyłączonych z zabudowy, obejmujących: tereny zwar­tych kompleksów gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych gleb położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych. Dodatkowo przez wnioskowany obszar przebiegają projektowane ulice wskazane do realizacji w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu - północna obwodnica miasta oraz projektowana ulica w cią­gu drogi krajowej stanowiąca podłączenie do drogi Nowy Sącz - Podegrodzie - Krościenko -Nowy Targ.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym obszar oznaczony symbolem 42/a znajduje się w całości w terenach zainwestowanych - zakład uszlachetniania kruszywa, w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi oraz w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazo­wych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy. Dodatkowo obszar oznaczony symbolem 42/a znajduje się w zasięgu projektowanej drogi krajowej i przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od w/w drogi.

Obszar oznaczony symbolem 42/b w opracowaniu ekofizjograficznym znajduje się w całości w obszarze górniczym Moszczenica pole B i C.

Obszar oznaczony symbolem 42/c w opracowaniu ekofizjograficznym znajduje się w całości w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w obszarze udokumentowanego złoża żwirów, w większości w kompleksach o największym po­tencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zaka­zem zabudowy, w części północno - wschodniej w kompleksach o wysokim potencjale agroeko­logicznym z możliwością realizacji funkcji rekreacyjnej, w tym zieleni urządzonej oraz w zasięgu projektowanej drogi krajowej i przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od w/w drogi. Obszar oznaczony symbolem 42/d w opracowaniu ekofizjograficznym znajduje się w całości w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przyrodniczej, w kompleksach o największym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazo­wych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy, w części wschodniej w zasięgu terenu górniczego Moszczenica pole B i C oraz w zasięgu projektowanej drogi krajowej i przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od w/w drogi.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficznym, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

43. K. Marian, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy włączenia w całości do terenów budownictwa mieszkaniowego z do­puszczeniem usług nieuciążliwych działki nr 1189, położonej w terenach oznaczonych w obo­wiązującym planie symbolem A86 MN/U - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługo­wej adaptowane, do dalszego rozwoju . Bezwzględna ochrona i zachowanie pierzei ul. Świer-czewskiego oraz skweru przy budynku dawnego „Sokoła".

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

44. P. Paweł, Kraków (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa sakralnego (kaplica lub kościół) i bu­downictwa mieszkaniowego wolnostojącego (3 działki o pow. 20 arów oraz 1 o pow. 34 arów) działek nr 3653 i 3654, położonych w pasie około 40 metrów obejmującym część wschodnią w/w działek w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem C25 MN/MR tj. tere­nach istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w pozostałej części w terenach 021 RP - tereny rolne chronione przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części wschodniej (około 1/3 powierzchni działek) w terenach zainwestowanych - możli­wych do uzupełnienia zabudowy oraz w pozostałej części w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej - wschodnie część działek i ekstensywne środkowa część działek oraz w części zachodniej w zasięgu pasów zieleni izola­cyjnej od drogi krajowej. Dodatkowo zachodnia cześć wnioskowanych działek znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograniczonego użytkowania od drogi krajowej, która wynosić mo­że od 40 do 100 metrów.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

45. M. Franciszek, 33 - 340 Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 2240, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A64 MN i 022 RO. W te­renach oznaczonych symbolem A64 MN tj. terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z projektowaną II linią zabudowy mieszkaniowej w formie obiektów wolnostojących lub zblokowanych i zachowaniem pierzei ul. Chrobrego i Czarneckiego bez uzupełnień, znajduje się wschod­nia połowa wnioskowanej działki .Pozostała jej cześć znajduje siew zasięgu terenu 022 RO tj. terenów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską - strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

46. Beata K., M i A Z. , 33 - 340 Stary Sącz, (…)

Wniosek dotyczy :

  Wykluczenia rezerwowania jakichkolwiek terenów w okolicy wysypiska śmieci pod nowe uciążliwe zakłady produkcyjne bądź usługowe;

   Przeznaczenia terenów rezerwowanych do tej pory na cele przemysłowe pod zalesienie;

   Rekultywacji istniejącego wysypiska po 20 - latach od jego zalegalizowania;

  Zobowiązania właścicieli istniejących zakładów do wybudowania odpowiadających aktualnym normom ogrodzeń, chroniących przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza;

   Obsadzenia zielenią ochronną działki nr 2464(własność gminy) oraz 10-20 metrowego pasa wzdłuż ogrodzenia betoniarni od strony zabudowy mieszkaniowej;

   Wyłączenia z planów realizacji drogi publicznej(gminnej) - odcinka drogi 2402 pomiędzy ist­niejącym młynem a działką ew. 2446 (własność wnioskodawczyni przeznaczona na cele rol­ne i hodowlane) - utworzenie drogi wewnętrznej - osiedlowej, bez prawa przejazdu dla ruchu samochodowego w stronę zakładów betoniarskich i wysypiska śmieci;

   Rozszerzenie przeznaczenia działek rolnych 2406, 2405, 3984 o możliwość wykorzystania hodowlanego (intensywna hodowla ryb w stawach i kanałach młyńskich i nowych zbiornikach) i rekreacyjnego;

         Poszerzenia pasa umożliwiającego zabudowę jednorodzinną na działce nr 2427/2 do 80 me­trów (odsunięcie obiektów od drogi 2402 i tartaku i uniknięcie zbyt zwartej „szeregowej" za­budowy);

   Przeprowadzenia istniejącej linii przesyłowej średniego napięcia 15kV ze stacji trafo przy młynie do linii wysokiego napięcia relacji Nowy Sącz - Piwniczna instalacją podziemną(zbyt gęsta sieć napowietrzna w tym rejonie utrudnia budowlane wykorzystanie działki);

   Uwzględnienie w nowym planie, zgodnie z istniejącym prawomocnym podziałem geodezyj­nym, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów dla budowy małej elek­trowni wodnej oraz wieczystoksięgowym prawem do budowy jazu piętrzącego na rzece Po­prad, możliwości budowy przepływowej elektrowni wodnej na kanale dyrewacyjnym w zakolu rzeki.

Działki o nr: 2406, 2405, 3984 znajdują się w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed za­budową oraz 023 RL - tereny istniejących lasów ochronnych z dopuszczeniem wykorzystania ich części dla celów rekreacyjnych. Działka nr 2427/2 znajdują się w pasie o szerokości ok. 30 metrów od istniejącej drogi dojazdowej oznaczonej w planie symbolem C36 Dh w terenach za­budowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem C13b MN. Pozostała część w/w działki znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych , chronionych przed zabudową.

Pozostałe obszary objęte wnioskiem znajdują się w zasięgu terenów oznaczonych w obowiązu­jącym planie symbolami: C13a DR - tereny działalności gospodarczej w zakresie usług i rze­miosła, C13b MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, C13 PS - tereny dla realizacji obiektów działalności gospodarczej uciążliwych dla środowiska, których uciążliwość musi zamykać się w granicach działki, C14 NU - tereny wysypiska odpadów komunalnych z 300 metrową strefą ochronną od wysypiska, która może ulec zmianie w zależności od wyników opracowanej „oceny oddziaływania na środowisko", 021 RP - tereny gruntów rolnych i "użytków zielonych , chronio­nych przed zabudową, C12 Zł - tereny użytków rolnych położonych w strefie uciążliwości od wysypiska śmieci i przeznaczonych dla realizacji zieleni izolacyjnej, C32PE - wykluczony z za­inwestowania tereny rolne położone w zasięgu udokumentowanych złóż żwiru i C36 Dh -istnie­jąca ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 15 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarach do przekształceń - tereny w zasięgu wód powodziowych stuletnich (wg operatów hydrologicznych), w których zagospodarowanie nastąpić może przy uwzględnieniu zagrożeń powodziowych. Dla ochrony tych terenów konieczna jest realizacji wa­tów p/powodziowych. Dodatkowo, obszar objęty wnioskiem znajduje się w zasięgu obszarów chronionych przed zabudową stanowiących: zwarte kompleksy rolne o wysokich klasach bonita­cyjnych gleb, położony częściowo w terenach udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych. W południowej części wnioskowanego obszaru, w terenie pomiędzy obwodnicą miasta a rzeką Poprad zlokalizowane jest komunalne składowisko odpadów otoczone wałem ziemnym ze stopą zabezpieczająca przed powodzią którego granice wraz ze strefą ochrony sanitarnej na rysunku studium są zgodne z opracowanym w 1998r projektem technicznym składowiska.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w całości w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Poprad, w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w większości w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, w których możliwa jest realizacja funkcji rekreacyjnych w tym zieleni urządzonej. W części południowo - wschodniej działki znajdują się w pasach zieleni izolacyjnej, a w części północno - zachodniej w obrębie udokumentowanego złoża żwirów. Dodatkowo obszar objęty wnioskiem w części zachodniej sąsiadującej bezpośrednio z drogą krajową znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograni­czonego użytkowania od w/w drogi.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z w ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

47. G. Bożena, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3337/2 oznaczonej w obowiązującym planie symbolami: 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową oraz w terenach B21 ZU - tereny skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w połowie (od strony ul Węgierskiej) w terenach korzystnych do zainwestowania - moż­liwych do intensywnej zabudowy oraz w połowie w terenach o najwyższych walorach widoko­wych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w części wschodniej w objętym zakazem zabudowy terenie skarpy starosądeckiej i w części zachodniej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walo­rach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

48.Pląta Kazimierz, 33-340 Stary Sącz, ul. Krakowska 18 a

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 1503 poło­żonej w obowiązującym planie w terenie oznaczonym symbolem D39 RP tj. terenie rolnym chro­nionym bezwzględnie przed zainwestowaniem ze względu na strefę ochrony krajobrazu. Dodat­kowo, działka znajdują się w części wschodniej w strefie uciążliwości od terenów linii kolejowej oraz w obszarze 024 WZ występowania wód podziemnych, z bezwzględną ochroną zasobów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do intensywnej zabudowy za wyjątkiem pasa terenów wyłączonego z zainwestowania ze względu na położenie w strefie uciążliwości od tere-pów linii kolejowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie objęty zakazem zainwesto­wania w opracowaniu ekofizjograficznym, a jedynie wskazany do objęcia takim zakazem, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

49.K. Grzegorz, Gdynia (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 3102 i 3101, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie E29 RP - tereny rolne o bezwzględnym zakazie zabudowy i realizacji obiektów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części wschodniej w terenach korzystnych do zainwestowania na cele zabudowy miesz­kaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyj­nych oraz w części środkowej i zachodniej w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową - zbocza Góry Miejskiej.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „C" - obejmującej tereny pogórskie o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej. W części wschodniej działki znajdują się w zasięgu kompleksów stokowych w użytkowaniu rolno - osadniczym, w których wskazane jest utrzymanie funkcji rolnej oraz dopuszczona jest zabu­dowa rezydencjonalna z dużym udziałem zieleni. W części zachodniej natomiast działki znajdują się w kompleksach stokowych użytkowanych rolniczym wskazanych do utrzymania funkcji rolni­czej i wprowadzenia zakazu zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może zostać w części uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

50. H. Adam, 33 - 300 Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 267/3, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: A1 RPO, 021 RP i 04Zo 1/2 i D34 PE. W terenach A1 RPO tj. terenach dla działalności gospodarczej związanej z pro­dukcją i przetwórstwem rolnym, z zakazem realizacji budownictwa mieszkaniowego znajduje się pas działki o szerokości 120 metrów Pozostała część działki znajduje się: w terenach rolnych 021pp położonych w strefie ochrony ekspozycji, w których obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów w tym również związanych z obsługa rolnictwa oraz terenach 04Zo 1/2 projektowanej północnej obwodnicy miasta o szerokości w liniach rozgraniczających 35 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka w połu­dniowej części, aż po projektowana północną obwodnicę miasta, znajduje się w terenach ko­rzystnych do zainwestowania dla działalności wytwórcze - usługowej. Pozostała część działki położona jest w w/w projektowanej obwodnicy miasta oraz terenach chronionych przed zabudo­wą obejmujących kompleksy wysokich klas gruntów.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części południowej w kompleksach usługowych i w części północnej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może częściowo zostać uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

51.Firma Handlowo - Usługowa „MIPOL" P. Mikulec, M., J., B. Pląta, 33 - 340 Stary Sącz -Moszczenica Wyżną 72

Wniosek dotyczy przeznaczenia działek nr 2458/3/6, 2460/3/6, 2467/3/7, 2468/3/6, dla działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem mięsnym.

Wnioskowane działki znajdują się po wschodniej stronie drogi krajowej w zasięgu tere­nów oznaczonych symbolem 021 RP tj. terenów gruntów rolnych i użytków zielonych, chronio­nych przed zabudową oraz w zasięgu 300 metrowej strefy ochronnej od wysypiska odpadów komunalnych, która może ulec zmianie w zależności od wyników opracowanej „oceny oddziały­wania na środowisko".

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach w zasięgu wód powodziowych stuletnich (wg operatów hydrologicznych), w któ­rych zagospodarowanie winno uwzględniać zagrożenie powodziowe. Dla ochrony w/w terenów wymagana jest realizacja wałów p/powodziowych. Dodatkowo, obszar objęty wnioskiem znaj­duje się w zasięgu obszarów chronionych przed zabudową stanowiących: zwarte kompleksy rolne o wysokich klasach bonitacyjnych gleb położone częściowo w terenach udokumentowane­go złoża kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w całości w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Poprad, w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w większości w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, w których możliwa jest realizacja funkcji rekreacyjnych w tym zieleni urządzonej. W części południowo - wschodniej działka znajduje się w pasach zieleni izolacyjnej a w części północno - zachodniej w obrębie udokumentowanego złoża żwirów. Dodatkowo obszar objęty wnioskiem w części zachodniej sąsiadującej bezpośrednio z drogą krajową znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograni­czonego użytkowania od w/w drogi.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

52.Mieszkańcy dzielnicy Piaski: P. Piotr (…) P. Dominika, (…) Z. Małgorzata, (…) K. Wojciech i Beata, (…)

P. Wojciech, (…) T. Barbara, (…) T. Artur, (…) K. Jan, (…) K. Tadeusz, (…) K. Maria, (…) K. Szymon, (…) M. Jadwiga, (…) M. Dariusz, (…)

Wniosek dotyczy:

    Zalesienia terenów gminnych otaczających składowisko odpadów i zakłady betoniarskie od strony północnej tj. od strony istniejących siedzib ze względu na przeważające wiatry z kie­runku południowego;

    Wyłączenia ze składowania na wysypisku odpadów poubojowych;

    Narzucenia najwyższych rygorów na istniejące tu zakłady - m.in. budowa stałych ogrodzeń ograniczających hałas(dźwiękochłonnych) i zapylenie;

    Wprowadzenie bezwzględnego zakazu nowej zabudowy o charakterze przemysłowym, przetwórczym itp. uciążliwej dla środowiska i ludzi ze względu na hałas, zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne;

    Ograniczenie czasu eksploatacji wysypiska i zakładów betoniarskich do 20 - tu lat od mo­mentu ich oddania do eksploatacji;

    Przeznaczenie istniejących terenów pod zabudowę jednorodzinną w kierunku zachodnim(od ok.100m) i północnym(do ok. 300 m) wzdłuż ul. Piaski licząc od młyna;

    Przeznaczenie terenu Piaski nad Popradem na ograniczoną zabudowę mieszkalną, rekre­ację i obiekty sportowe oraz rolne - podobnie jak to miało miejsce w planie obowiązującym do 1991 r;

    Umocnienie i regulację lewego brzegu Popradu poniżej składowiska odpadów w kierunku mostu;

    Częściowe zastąpienie sieci napowietrznej energetycznej i telefonicznej instalacją podziem­ną ze względu na nadmiernie szpecącą krajobraz i utrudniającą zabudowę, plątaninę tych instalacji;

    Przyjęcie wniosków indywidualnych dotyczących działek budowlanych i rolnych właścicieli i mieszkańców osiedla Piaski złożonych po 18.09.2002 do końca września br. Autorzy wniosku domagają się :

    pisemnej informacji o wynikach wymaganych ustawą ocen oddziaływania zlokalizowanych tu firm(zwłaszcza wysypiska)na środowisko, po ich oddaniu do eksploatacji - podania m.in. wyników badań wód gruntowych w punktach piezometrycznych i zawartości szkodliwych substancji w powietrzu, wodach gruntowych i glebie oraz terminy tych badań.

    Zapoznania autorów wniosku z koncepcją i aktualnymi zamierzeniami władz miasta dotyczą­cymi zagospodarowania otoczenia wysypiska i okolicznych siedlisk mieszkaniowych, do czasu wdrożenia nowego planu;

    Poinformowania jakie procedury obowrązywać będą po 31.12 2002r w kwestii wydawania decyzji budowlanych i czy takie będą wydawane po wygaśnięciu aktualnego planu a przed wdrożeniem nowego, w naszym sąsiedztwie;

    Czy gmina zamierza do czasu uchwalenia nowego planu lokalizować tu nowe zakłady uciąż­liwe dla otoczenia? Jakie? Na jakich działkach?

    Pisemnego poinformowania czy wnioski załączone poniżej zostaną, mimo złożenia iż po terminie, uwzględnione w pracach koncepcyjnych gminy i urbanisty nad nowym planem za­gospodarowania przestrzennego dla miasta Stary Sącz.

Obszar objęty wnioskiem znajduje się w zasięgu terenów oznaczonych symbolami: C13aUR - tereny działalności gospodarczej w zakresie usług i rzemiosła, C13bMN - tereny za­budowy mieszkaniowej, C13 PS - tereny dla realizacji obiektów działalności gospodarczej, uciążliwych dla środowiska, których uciążliwość musi zamykać się w granicach działki, C14 NU - tereny wysypiska odpadów komunalnych z 300 metrową strefą ochronną od wysypiska, która może ulec zmianie w zależności od wyników opracowanej „oceny oddziaływania na środowisko", 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych chronionych przed zabudową, C12 Zł -tereny użytków rolnych położonych w strefie uciążliwości od wysypiska śmieci i przeznaczonych dla realizacji zieleni izolacyjnej, C32PE - wykluczony z zainwestowania tereny rolne położone w zasięgu udokumentowanych złóż żwiru i C36 Dh -istniejąca ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 15 metrów.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarach do przekształceń w których przewidywana jest zmiana cha­rakteru użytkowania i obejmujących tereny położone w zasięgu wód powodziowych (wg opera­tów hydrologicznych). Zagospodarowanie tych terenów musi uwzględniać zagrożenie powo­dziowe a dla ochrony w/w terenów konieczna jest realizacja wałów p/powodziowych, których orientacyjny przebieg przedstawiony jest na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania prze­strzennego". Dodatkowo obszar objęty wnioskiem znajduje się w zasięgu obszarów chronionych przed zabudową stanowiących: zwarte kompleksy rolne o wysokich klasach bonitacyjnych gleb położone częściowo w terenach udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych. W południowej części wnioskowanego obszaru, w terenie pomiędzy obwodnicą miasta a rzeką Poprad zlokali­zowane jest komunalne składowisko odpadów otoczone wałem ziemnym ze stopą zabezpie­czająca przed powodzią, którego granice wraz ze strefą ochrony sanitarnej na rysunku studium są zgodne z opracowanym w 1998r projektem technicznym składowiska.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w całości w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Poprad, w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w większości w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, w których możliwa jest realizacja funkcji rekreacyjnych w tym zieleni urządzonej. W części południowo - wschodniej działki znajdują się w pasach zieleni izolacyjnej a w części północno - zachodniej w obrębie udokumentowanego złoża żwirów. Dodatkowo obszar objęty wnioskiem w części zachodniej sąsiadującej bezpośrednio z drogą krajową znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ograni­czonego użytkowania od w/w drogi.

W związku z powyższym, wniosek jako częściowo zgodny z w ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofi­zjograficznym, może być częściowo uwzględniony w planie.

 

53.Elżbieta Ł. (…) Chicago; pełnomocnik: S. Jan, 48 - 250 Głogówek, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 3031, po­łożonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolami: 021 RP - tereny gruntów rolnych i użytków zielonych, chronionych przed zabudową oraz w terenach B21 ZU - tereny skarpy przeznaczonej do zadrzewienia i zakrzaczenia

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­dują się w części (od strony ul Węgierskiej) w terenach objętej zakazem zabudowy skarpy staro­sądeckiej oraz w części w terenach o najwyższych walorach widokowych i krajobrazowych, chronionych przed zabudową.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w części wschodniej w objętym zakazem zabudowy terenie skarpy starosądeckiej i w

części zachodniej w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walo­rach krajobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra-ficznym, nie może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego mia­sta.

 

54. Zdzisław P. Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 782, poło­żonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 021 RP - tereny rolne oraz strefie ochrony ekspozycji E. W terenach tych obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiek­tów w tym również związanych z obsługa rolnictwa. Dodatkowo działka znajdują się w strefie obostrzeń ustalonej w planie dla ochrony istniejących ujęć wód oraz w części północnej w zasię­gu strefy ochrony pośredniej w/w ujęcia wód. Zasięgi wymienionych powyżej stref są jednak nieaktualne i wymagają ich dostosowania do granic wyznaczonych w stosownych decyzjach je ustalających

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty wnioskiem znajduje srę w chronionych przed zainwestowaniem terenach kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych, terenie głównego kanału wentylacyjnego oraz w części północnej w zasięgu wód powodziowych stuletnich(Q 1%, wg operatów hydrologicznych).

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i wysokich walorach kra­jobrazowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako nie wykluczony z zainwestowania w stu­dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowaniu ekofi­zjograficznym, może w części zostać uwzględniony w planie zagospodarowania prze­strzennego miasta.

 

55. Danuta S. 33 - 300 Nowy Sącz, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 2358/3 i 2358/1, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 022 RO tj. tere­nach ogrodów przydomowych chronionych przed zabudową.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, do objęcia ochroną konserwatorską- strefa „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadniczo - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych - zabudowa staromiejska, o obowiązku zachowania krajobrazu kulturowego oraz wzmocnieniu funkcji biotycznej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przy uwzględnieniu opracowanych dla zespołu staromiejskiego wytycznych konserwatorskich.

 

56. Zdzisław T. 33 - 300 Nowy Sącz,(…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (dwie działki) działki nr 2412/4, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem C32PE -wykluczony z zainwestowania tereny rolne położone w zasięgu udokumentowanych złóż żwiru.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarach do przekształceń, w których przewidywana jest zmiana charakteru użytkowania i obejmujących tereny położone w zasięgu wód powodziowych (wg operatów hydrologicznych). Zagospodarowanie tych terenów musi uwzględniać zagrożenie powo­dziowe a dla ochrony w/w terenów konieczna jest realizacja wałów p/ powodziowych, których orientacyjny przebieg przedstawiony jest na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania prze­strzennego". Dodatkowo obszar objęty wnioskiem znajduje się w zasięgu obszarów chronionych przed zabudową stanowiących: zwarte kompleksy rolne o wysokich klasach bonitacyjnych gleb położone częściowo w terenach udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w całości w terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi rzeki Poprad, w obrębie udokumentowanego złoża żwirów oraz w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Du­najca i Popradu o funkcji osadnicze - przyrodniczej, w kompleksach o wysokim potencjale agroekologicznym, w których możliwa jest realizacja funkcji rekreacyjnych w tym zieleni urzą­dzonej. Dodatkowo obszar objęty wnioskiem znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy ogra­niczonego użytkowania od drogi krajowej.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

57. Jan M. 33 - 300 Nowy Sącz, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa działek nr 1840 i 1841, położonych w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem położonej w terenach C30 RP tj. te­renach użytków rolnych o bezwzględnym zakazie realizacji obiektów kubaturowych z uwagi na strefę ochrony krajobrazu i strefę ochrony ekspozycji.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w obszarach chronionych przed zabudową stanowiących: zwarte kompleksy wysokich klas gruntów położone w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach wi­dokowych.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym do obję­cia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

58. Janina K. 33 - 340 Stary Sącz, (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (max ilość działek) działki nr 1610, położonej w terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 022 RÓ tj. terenach ogrodów wewnątrzblokowych, chronionych przed zainwestowaniem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w obszarach chronionych przed zabudową obejmujących tereny zwartych kompleksów gleb o wysokich klasach bonitacyjnych położonych w zasięgu terenów do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej „A".

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działka znaj­duje się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach o najwyższym potencjale agroekologicznym i krajobrazowym do obję­cia bezwzględnym zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jako niezgodny z ustaleniami studium uwarun­kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjogra­ficznym, nie może być uwzględniony w planie.

 

59. Zarząd Osiedla Cyganowice

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budowy garaży działek zlokalizowanych pomiędzy sklepem i przedszkolem.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych i korzystnych do zainwestowania - możliwych do intensywnej zabudowy.

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb planu opracowaniem ekofizjograficznym, działki znaj­dują się w strefie „B" - obejmującej terasy wyższe Dunajca i Popradu o funkcji osadnicze - przy­rodniczej, w kompleksach osadniczych do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jako zgodny z ustaleniami studium uwarunko­wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem ekofizjograficz­nym, może zostać uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.