Zarządzenie Nr 158/03

rok 2003

 
data publikacji:  04-05-2004 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 158/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz oraz układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1 .Zwiększa się plan dochodów o 6.311 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.571.517 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o 6.311 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 29.344.700 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 158/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.06.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

 

5.051

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację     zadań     bieżących     z     zakresu administracji    rządowej    oraz    innych    zadań zleconych gminie ustawami          

 

5.051

853

Opieka społeczna

 

1.260

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację     zadań      bieżących     z     zakresu administracji    rządowej    oraz    innych    zadań zleconych gminie ustawami

 

1.260

 

Ogółem

 

6.311

Uzasadnienie zmian zwiększających:

1. Decyzjami Wojewody Małopolskiego w Krakowie dokonano zwiększeń planu:

    Decyzją Nr FB.I. 3011/6-7/03 z dnia 26-06-2003 roku zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej.

    Decyzją Nr FB.I. 3011/8-32/03 z dnia 16-06-2003 roku zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia  Nr 158/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.06.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

 

Oświata i wychowanie

 

5.051

 

80101

Szkoły podstawowe

 

5.051

 

 

Wydatki bieżące

 

5.051

 

853

 

Opieka społeczna

 

1.260

 

 

85395

Pozostała działalność

 

1.260

 

 

 

Wydatki bieżące

 

1.260

 

Ogółem

 

6.311

 Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 158/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 30.06.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

Transport i łączność

50.000

50.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

50.000

50.000

 

 

Wydatki bieżące

 

50.000

 

 

Wydatki majątkowe

50.000

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

600

600

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

600

600

 

 

Wydatki bieżące

600

600

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

600

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

131,36

131,36

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

131,36

131,36

 

 

Wydatki bieżące

131,36

131,36

 

 

w tym wynagrodzenie i pochodne

 

131,36

801

 

Oświata i wychowanie

12.000

12.000

 

80101

Szkoły podstawowe

 

12.000

 

 

Wydatki bieżące

 

12.000

 

80110

Gimnazja

12.000

 

 

 

 

Wydatki bieżące

12.000

 

 

Ogółem

62.731,36

62.731,36

 

Uzasadnienie zmian w budżecie:

Dział 600, rozdział 60016 - W Uchwale Budżetowej na 2003 jok Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr VII/78/03 z dnia 17 marca 2003 roku na zadanie pn. 'Budowa obwodnicy Starego Sącza" zabezpieczono środki w wysokości 175.000 zł. W związku z tym, że w 2003 roku za wykonanie dokumentacji poniesiemy wydatki w wysokości 125.000 zł, dokonuje się zmniejszenia o 50.000 zł w planowanej inwestycji.


 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 158/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.06.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - dochody

Dz.

Rozdz.    §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Miasta i Gminy

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

5.051

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

5.051

 

 

201

Dotacje  celowe   przekazane  z   budżetu

 

5.051

 

 

 

państwa na realizację zadań bieżących z

 

 

 

 

 

zakresu administracji rządowej oraz innych

 

 

 

 

 

zadań zleconych gminie ustawami

 

 

853

 

 

Opieka społeczna

 

1.260

 

85395

 

Pozostała działalność

 

1.260

 

 

201

Dotacje   celowe   przekazane   z   budżetu

 

1.260

 

 

 

państwa na realizację zadań bieżących z

 

 

 

 

 

zakresu administracji rządowej oraz innych

 

 

 

 

 

zadań zleconych gminie ustawami

 

 

900

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona

50.000

50.000

 

 

 

środowiska

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

50.000

 

 

083

Wpływy z usług

 

50.000

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

50.000

 

 

 

083

Wpływy z usług

50.000

 

Ogółem    

50.000

56.311

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

Rozdz.    §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

200

200

 

40002

 

Dostarczanie wody

200

200

 

 

4260

Zakup energii

200

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

200

600

 

 

Transport i łączność

50.000

50.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

50.000

50.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

50.000

 

 

6050

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

50.000

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

600

600

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

600

600

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

500

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

100

 

 

4260

Zakup energii

600

 

751

 

 

Urzędy   naczelnych   organów   władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.631,36

1.631,36

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1.631,36

1.631,36

 

 

4110

Składki n ubezpieczenia społeczne

 

115,21

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

16,15

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.582,36

 

 

 

4410

 

49

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

17.000

22.051

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5.000

22.051

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

 

5.051

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

17.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

80110

 

Gimnazja

12.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia i'

7.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

Rozdz.    §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

200

200

 

40002

 

Dostarczanie wody

200

200

 

 

4260

Zakup energii

200

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

200

600

 

 

Transport i łączność

50.000

50.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

50.000

50.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

50.000

 

 

6050

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

50.000

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

600

600

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

600

600

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

500

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

100

 

 

4260

Zakup energii

600

 

751

 

 

Urzędy   naczelnych   organów   władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.631,36

1.631,36

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1.631,36

1.631,36

 

 

4110

Składki n ubezpieczenia społeczne

 

115,21

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

16,15

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.582,36

 

 

 

4410

 

49

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

17.000

22.051

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5.000

22.051

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

 

5.051

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

17.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

80110

 

Gimnazja

12.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia i'

7.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

900

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

5.000

5.000

 

 

90095

 

Pozostała działalność

5.000

5.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

Ogółem

74.431,36

79.482,36

 

 

Dz.

Rozdz.     §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Szkoła podstawowa w Woli Kroguleckiej

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

900

900

 

80101

 

Szkoły podstawowe

900

900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

900

 

 

4270

Zakup usług remontowych

500

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

 

Ogółem

900

900

 

Dz.

Rozdz.    §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Szkoła Podstawowa w Barcicach

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

5.300

5.300

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5.300

5.300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenie

 

5.300

 

 

4260

Zakup energii

1.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3.500

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300

 

Ogółem

5.300

5.300