Zarządzenie Nr 138/03

rok 2003

 
data publikacji:  26-04-2004 | 13:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 138/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA  4  CZERWCA 2003 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.

 

Na podstawie art.36 a ust.5 w związku z art.5 c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Nr 67 poz.329 z póź. zm)

 

§1

 

Ustalam regulamin konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły , przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Organizacji Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§4

 

Traci moc Uchwała Nr 437/18/2002 Zarządu Miasta Starego Sącza z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.


Załącznik Nr l

do Zarządzenia Nr   138/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  04.06.2003 r.

 

 

REGULAMIN

konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych

przez Gminę Stary Sącz

 

§1

1.        Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz , zwany dalej „ Burmistrzem Miasta i Gminy" , powołuje komisję konkursową , zwaną dalej „komisją" , ustalając równocześnie jej przewodniczącego spośród swoich przedstawicieli.

2.        Skład komisji odpowiada ustaleniom art. 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 67 poz.329 z póź.zm.) zwana dalej „ustawą" i przedstawia się następująco:

a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz,

b) trzech przedstawicieli Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie,

c) po dwóch przedstawicieli:

- rady pedagogicznej danej szkoły lub placówki,

- rodziców danej szkoły lub placówki,

d) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

W przypadku  szkół, przedszkoli nowo zakładanych skład komisji konkursowej ustalony będzie w uzgodnieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty w Krakowie.

3.        Za wyjątkiem przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy, powołanie członków komisji następuje na podstawie imiennych wniosków (upoważnień przedstawionych przez organy , które ci członkowie reprezentują (w przypadku rady pedagogicznej lub rodziców upoważnienie można zastąpić wyciągiem z protokołu zebrania).

4.        Rada pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli wg zasad i trybu określonych ustawą i zgodnie z regulaminem swojej działalności.

5.        Tryb i sposób wyboru przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych określają te organizacje przy uwzględnieniu następujących zasad:

a)  w komisji konkursowej ^uczestniczą tylko przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły, przedszkola, dla której prowadzony jest konkurs, tzn. jeżeli mają w tej szkole, przedszkolu przynajmniej jednego członka,

b)  przedstawiciel związku    zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub przedszkolu, której konkurs dotyczy,

6.    Rodzice    dokonują    wyboru    swoich    przedstawicieli    do    komisji    zgodnie z ustalonym przez siebie trybem (regulaminem działalności).

7.    Członkiem komisji nie może być osoba :

- małżonek, krewna lub powinowata (w linii prostej) w stosunku do kandydata na dyrektora,       

- kandydująca w danym roku szkolnym w konkursie na stanowisko dyrektora w tej samej lub innej szkole, przedszkolu,

8.  Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§2.

Do udziału w konkursie dopuszcza się nauczycieli lub nauczycieli akademickich, zwanych dalej kandydatami , spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89 póz. 826) a w szczególności nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy :

1.  Ukończyli studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub ukończyli studia wyższe zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole.

2.  Ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3. Posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

4. W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą oceną pracy w przedszkolu, szkole,   lub placówce , a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej , jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

5.  Posiada aktualne świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

§3

1. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia warunki określone v( § 2 ust.2 - 5.

2. Stanowisko dyrektora gimnazjum może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia warunki określone § 2 ust.2 - 5.

3. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówek może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Turystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 Nr 79 póz.854 z póź.zm.) , spełniającemu wymagania określone § 2 ust.2 - 5 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

§4

1. Konkurs ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy poprzez przesłanie ogłoszenia o konkursie do:

a) rad pedagogicznych szkoły, przedszkola, której konkurs dotyczy,

b) szkół, przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz,

c) określonych w art. 36a ustawy podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do komisji konkursowej.

2. Burmistrz Miasta i Gminy wywiesza ogłoszenie o konkursie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, a także może ogłosić konkurs w prasie lokalnej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

- wymagania dotyczące kwalifikacji kandydatów,

- wykaz dokumentów, jakie powinny być załączone do zgłoszenia udziału w konkursie,

- termin i miejsce składania ofert i dokumentów , o których mowa w § 5 ust.2.

- informacje, gdzie i kiedy można zapoznać się z regulaminem konkursu,

 

§5

1. Kandydat przystępujący do konkursu składa w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25 I piętro pok. 14 w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 należy załączyć:

a) kwestionariusz osobowy,

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie przez kandydata warunków zdrowotnych niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela danej szkoły, przedszkola,

d) poświadczenie lub kopię karty ostatniej oceny pracy albo opinii o których mowa w § 2 ust. 4,

e) na 3 dni przed terminem konkursu - teczkę akt osobowych do wglądu.

3.  Decyzję o dopuszczeniu kandydata do konkursu podejmuje komisja kierując się przy tym wymogami określonymi w:

- art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty,

- art. 9 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r. Dz.U. Nr 56 póz. 357 z póz. zm.)

- postanowieniami § 2 i 3 niniejszego regulaminu.

4. Kandydat, który nie wygrał konkursu w określonej szkole, przedszkolu może przystąpić do konkursu w innej szkole, przedszkolu o ile spełnia wymogi wymienione w ust. 3.

5. Zgłoszenia kandydatów do konkursu, z załącznikami, o których mowa w ust. 2, przekazywane są przewodniczącemu komisji przeprowadzającej konkurs w danej szkole, przedszkolu.

 

§6

1.  W ustalony dzień nie wcześniej niż 3 dni po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, komisja odbywa posiedzenie poświęcone :

a)  zbadaniu czy kandydaci spełniają wymagania określone § 2 i § 3 oraz sprawdzeniu czy ich zgłoszenia zawierają załączniki o którym mowa w § 5 ust. 2,

2. Kandydaci, którym komisja odmówiła dopuszczenia do konkursu, mogą w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o tym fakcie zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.

3. Burmistrz Miasta i Gminy rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od jego otrzymania ( w szczególnych przypadkach może ten termin wydłużyć).Następny etap pracy Komisji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku.

 

§ 7

1. W ustalony dzień konkursu Komisja odbywa posiedzenie, na którym:

a) przewodniczący Komisji po sprawdzeniu tożsamości jej członków i kandydatów, zapoznaje ich z regulaminem i trybem postępowania konkursowego ,s "'

b) członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami kandydatów zgromadzonymi w ich teczkach osobowych i innymi dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 2,

c) przeprowadza się postępowanie konkursowe, które może się odbyć przy obecności minimum 50% składu Komisji.

2. Jeśli ilość członków Komisji jest mniejsza od minimum, o którym mowa w ust. l pkt. c , jej przewodniczący podejmuje decyzję o zawieszeniu postępowania konkursowego, powiadamiając o tym niezwłocznie Burmistrza Miasta i Gminy, który ustala następny termin komisji konkursowej.

 

§8

1.    W postępowaniu konkursowym kandydaci:

a) prezentują przygotowane przez siebie i przedłożenie Komisji w formie pisemnej swoje programy działania na stanowisku dyrektora szkoły, przedszkola, z uwzględnieniem zamierzeń:

- dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

- kadrowych i finansowo-gospodarczych

- współpracy z nauczycielami, rodzicami: środowiskiem i związkami zawodowymi,

b)   udzielają odpowiedzi na pytania członków Komisji.

2.    Czas wystąpienia kandydata (prezentacji programu) w zasadzie nie powinien przekroczyć 15 minut.

3.    Przewodniczący Komisji może uchylić skierowane do kandydata pytanie uchybiające jego godności osobistej.

 

§9

W szczególnych przypadkach, gdy kandydat nie wyczerpał tematu, przewodniczący Komisji, na wniosek kandydata i przy braku sprzeciwu jej członków, może przedłużyć określony w § 8 ust. 2 czas wystąpienia kandydata.

 

§ 10.

1. Po zakończeniu określonej w § 7 części postępowania konkursowego odbywa się głosowanie tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu, czyli wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola.

2.    Każdy członek komisji głosuje na przygotowanej przez przewodniczącego, opieczętowanej karcie z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, wyrażając swoją wolę w sposób następujący:

- „za" – pozostawia jego nazwisko nie skreślone,

- „przeciw" - skreśla nazwisko (nazwiska),

- „wstrzymuje się" - przekreśla kartkę na krzyż  (X),

3.    Każdy inny sposób głosowania uważa się za głos nieważny.

4.    Głosowanie odbywa się również, gdy do konkursu przystępuje jeden kandydat.

5.    Głosując, członkowie komisji biorą pod uwagę:

- wypowiedzi kandydatów z postępowania konkursowego, zawarte w dokumentach kandydatów oceny i opinie o ich pracy zawodowej z uwzględnieniem predyspozycji kierowniczych.

 

§ 11.

1. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał bezwzględną większość głosów tj. ponad 50% spośród obecnych członków komisji.

2. Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się głosowanie powtórne na kandydata, który uzyskał największą ilość głosów lub na kandydatów, którzy uzyskali największą, ale równą ilość głosów.

3. Jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów uznaje się, że w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola kandydat nie został wyłoniony.

        4. W przypadkach, jeżeli dwóch kandydatów otrzyma po 50% możliwych do uzyskania głosów albo do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po
zasięgnięciu opinii rady szkoły, przedszkola oraz rady pedagogicznej szkoły, przedszkola.

5. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia.

6. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu w pierwszym postępowaniu konkursowym Burmistrz Miasta i Gminy może ogłosić drugi konkurs na stanowisko dyrektora danej szkoły lub placówki.

 

§ 12.

1. Po zakończeniu głosowania przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu.

2. Kandydat może w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu, wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy sprzeciw od ustaleń komisji, uzasadniając go konkretnymi zarzutami, wynikającymi z uchybień formalnych w pracy komisji.

3. Burmistrz Miasta i Gminy w ciągu 3 dni od wniesienia sprzeciwu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego jest ostateczna.

 

§ 13

1. W postępowaniu konkursowym kandydaci odpowiadają i prezentują swoje programy działania w kolejności alfabetycznej.

2. Postępowanie konkursowe odbywa się w obecności członków komisji. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.

 

§ 14.

 1.    Dokumentacje konkursu stanowią :

a)   podpisany przez wszystkich członków komisji szczegółowy protokół zawierający m.in.: datę konkursu, nazwiska i imiona kandydatów, uzyskane punkty w poszczególnych głosowaniach, nazwisko kandydata, który wygrał konkurs lub stwierdzenie, że konkurs nie został rozstrzygnięty, uwagi o zaistniałych w czasie konkursu zdarzeniach, mających wpływ na jego przebieg lub ostateczne rozstrzygnięcie,

b) upoważnienie członków komisji,

c) zgłoszenie kandydatów do udziału w konkursie, wraz z załącznikami

(w oryginałach lub potwierdzonych kopiach), o których mowa w § 5 ust. 2), karty do głosowania tajnego z postępowania konkursowego. Dokumentację, o której mowa w ust. l przechowuje się w Referacie Organizacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz przez okres dwóch lat, licząc od daty konkursu.

 

§ 15.

1. Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony jego regulamin, lub po rozstrzygnięciu tego konkursu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata wyłonionego w konkursie albo zaistniały inne przesłanki uniemożliwiające powierzenie mu funkcji dyrektora.

2. Burmistrz Miasta i Gminy powierzy funkcję dyrektora kandydatowi wyłonionemu w konkursie, jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. l.

3. Burmistrz Miasta i Gminy powierzy funkcję dyrektora kandydatowi wyłonionemu w konkursie, o którym mowa w ust. 2 oraz kandydatowi ustalonemu przez siebie, o którym mowa w § 11 ust. 4, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko nie zgłosił umotywowanego zastrzeżenia.

 

§ 16.

Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.