Zarządzenie Nr 169/03

rok 2003

 
data publikacji:  26-04-2004 | 13:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 169/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 lipca 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz oraz układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

1 .Zwiększa się plan dochodów o 62.158 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.633.675 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o 62.158 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 29.406.858 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 169/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16.07.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Opieka społeczna

 

62.158

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację     zadań      bieżących     z     zakresu administracji    rządowej    oraz    innych    zadań zleconych gminie ustawami

 

62.158

 

Ogółem

 

62.158

Uzasadnienie zmian zwiększających:

1. Decyzjami Wojewody Małopolskiego w Krakowie dokonano zwiększeń planu: •    Decyzją Nr FB.I. 3011/8-35/03 z dnia 30-06-2003 roku zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 169/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16.07.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

 

Opieka społeczna

 

62.158

 

85314

Zasiłki  i  pomoc  w  naturze   oraz  składki   na ubezpieczenie społeczne

 

62.158

 

 

Wydatki bieżące

 

62.158

Ogółem

 

62.158

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 169/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16.07.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

20.000

 

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

 

20.000

 

 

Wydatki bieżące

 

20.000

 

90095

Pozostała działalność

20.000

 

 

 

Wydatki bieżące

20.000

 

Ogółem

20.000

20.000

Uzasadnienie zmian w budżecie:

Dział 900, rozdział 90006 - środki w wysokości 20.000 zł zabezpiecza się na prace związane

z usuwaniem osuwisk ziemnych.


 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 169/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16.07.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - dochody

Dz.

Rozdz.    §                                Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Miasta i Gminy

 

 

853

 

 

Opieka społeczna

 

62.158

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

 

62.158

 

 

 

ubezpieczenie społeczne

 

 

 

 

201

Dotacje   celowe   przekazane   z   budżetu

 

62.158

 

 

 

państwa na realizację zadań bieżących z

 

 

 

 

 

zakresu administracji rządowej oraz innych

 

 

 

 

 

zadań zleconych gminie ustawami

 

 

Ogółem

 

62.158

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

Rozdz.     §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

80.000

80.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80.000

80.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

80.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80.000

 

751

 

 

Urzędy   naczelnych   organów   władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9

9

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

9

9

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9

 

900

 

 

Gospodarka  komunalna     i     ochrona środowiska

20.000

20.000

 

90006

 

Ochrona gleby i wód podziemnych

 

20.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

20.000

 

90095

 

Pozostała działalność

20.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

 

 

Ogółem

100.009

100.009

Dz.

Rozdz.     §                                  Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Ośrodek pomocy społecznej

 

 

853

 

 

Opieka społeczna

 

62.158

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 

62.158

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

62.158

Ogółem

 

62.158