Zarządzenie Nr 247/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-04-2004 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 247/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 6 października 2003 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Gabon Praczka

 

Na podstawie art. 30 ust. 9 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. NR 142 póz. 1591 z póz. zmianami) oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 póz. 717)

 

zarządza   się   co   następuje;

 

§1

 

W ramach uzupełnienia procedur określonych art. 17 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , analizie poddano wnioski;

a) złożone przed ukazaniem się w prasie i na tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu gminy Stary Sącz - miejscowość Gabon Praczka ( szt. 6 ), w okresie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego gminy Stary Sącz z 1989r.,

b) złożone po ukazaniu się w prasie i na tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia określonego wyżej planu ( szt. 25 ).

 

§2

 

Sposób rozpatrzenia wszystkich wniosków określono w opracowaniu pt. „Wyniki analiz dla wsi Gabon Praczka, Skrudzina, Łazy Biegonickie", które stanowi załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

 

Wyniki przeprowadzonych analiz należy uwzględnić w opracowywanym przez Biuro Urbanistyczne - Maria Modzelewska projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Gabon Praczka.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków.


 

§5


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem


ZAŁĄCZNIK NR l

DO ZARZĄDZENIA NR 247/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2003

 

ROZPATRZENIE

wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Stary Sącz przez osoby fizyczne - zgodnie z art.17 ust.3 ustawy o plano­waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

WYNIKI ANALIZ DLA WSI : GABON- PRACZKA, SKRUDZINA, ŁAZY BIEGONICKIE.

Wnioski od osób fizycznych, złożone do opracowywanych obecnie planów zagospoda­rowania przestrzennego w gminie Stary Sącz zostały podzielone na trzy grupy:

I.    wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Gabon- Praczka" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

II.   wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Skrudzina" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przy­stąpieniu do opracowania planu.

III. wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Łazy Biegonickie" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu

Wszystkie w/w wnioski zostały zarejestrowane na mapach ewidencyjnych, które stanowią inte­gralną część niniejszego opracowania

 

l. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GABON- PRACZKA"

A.  Wnioski złożone przed ukazaniem się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opraco­wania planu.

 

5.   Władysław Sz. Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 814/5, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stoko­wego o funkcji przyrodniczo- rolno - osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodniczo - rol­nego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo.

W związku z powyższym działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych ob­szaru.

 

6.   Maria K. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 814/4, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stoko­wego o funkcji przyrodniczo- rolno - osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodniczo - rol­nego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określo­nych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych ob­szaru.

 

6.   Kazimierz Sz. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 814/7, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stoko­wego o funkcji przyrodniczo- rolno - osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodniczo - rol­nego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo.

W związku z powyższym działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określo­nych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych ob­szaru.

 

6.   Józef Sz. Nowy Targ (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 814/3, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stoko­wego o funkcji przyrodniczo- rolno - osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodniczo - rol­nego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych ob­szaru.

 

7.   Bożena G. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 766/5, położonej w terenach rolnych oraz częściowo w terenach lasów i zarośli łęgowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w większości w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W części sąsiadującej z potokiem Jaworzynka działka znajduje się w terenach pozostających w zasięgu wód powodziowych stuletnich wg operatów hydrologicznych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo -osadniczej do zabudowy intensywnej, wskazanego do realizacji funkcji mieszkaniowej oraz usług, z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

W związku z powyższym, wniosek poza częścią obejmująca tereny położone w są­siedztwie potoku Jaworzynka, narażoną na zalewanie wodami powodziowymi potoku, jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględnio­ny w planie.

 

9.   Eugeniusz K. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 774/4, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jed­norodzinnej oraz realizacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej.

W związku z powyższym wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

B. Wnioski złożone po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

1. Bożena G. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 766/5 położonej w terenach rolnych oraz w części sąsiadującej bezpo­średnio z potokiem Jaworzynka w terenach lasów i zarośli łęgowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w większości w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W części sąsiadującej z potokiem Jaworzynka działka znajduje się w terenach pozostających w zasięgu wód powodziowych stuletnich wg operatów hydrologicznych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo -osadniczej do zabudowy intensywnej, wskazanego do realizacji funkcji mieszkaniowej oraz usług, z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

W związku z powyższym, wniosek poza częścią obejmująca tereny położone w sąsiedztwie potoku Jaworzynka, narażoną na zalewanie wodami powodziowymi potoku, jest
zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględnio­ny w planie.

 

2. Mieczysław M. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa, mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 825, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjo-graficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadni­czej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jednorodzinnej oraz reali­zacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określo­nych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych ob­szaru.

 

3. Józef Sz. Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 728 i 729, położonych w terenach rolnych i terenach leśnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach leśnych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się czę­ściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanej do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmo­wanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych oraz częściowo w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy intensyw-nej(fragment działki nr 729).

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium nie znajdują się w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym natomiast działka nr 729 znajduje się częściowo w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Re­asumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie - jedynie fragment działki nr 729 i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajo­brazowych obszaru.

 

4. Wanda i Henryk J. Gołkowice (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla celów rekreacyjnych z możliwością realizacji obiek­tów kubaturowych działki nr 918/2, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej oraz w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej i rolnej i możliwości realizacji zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego nie jest objęta zakazem zabudowy na cele rekreacyjne. Wniosek może więc zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jed­nak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

5. Krystyna i Stanisław J. Gołkowice (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla celów rekreacyjnych pod zabudowę agroturystyczną działek nr 918/3 i 918/4, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej oraz w zasięgu terenów o najwyższych wa­lorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabu­dowy i kompleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się częściowo w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej i rolnej i możliwości realizacji zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków oraz częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo -ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodni­czo - ekologicznych.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium i opracowania eko-fizjograficznego nie są objęte zakazem zabudowy na cele rekreacyjne. Wniosek może więc zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

6. Alfreda i Jan W. Mostki (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla celów rekreacyjnych z możliwością realizacji obiek­tów kubaturowych działek nr 918/5 i 933/1, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części zachodniej w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej oraz w zasięgu tere­nów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Pozostała, wschodnia część działki znajduje się w chronionych przed zainwestowaniem terenach leśnych i terenach do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kom­pleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funk­cji przyrodniczej i rolnej i możliwości realizacji zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiół­ków oraz częściowo w zasięgu niecek zboczowych o cechach obszarów źródliskowych, wska­zanych do objęcia zakazem zmian stosunków gruntowo wodnych.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium i opracowania eko-fizjograficznego nie są objęte zakazem zabudowy na cele rekreacyjne. Wniosek może więc zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

7. Jadwiga H. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 806/3, po­łożonej w terenach rolnych oraz w części w terenach leśnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w chronionych przed zainwestowaniem terenach leśnych oraz w pozostałej części w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwe­stowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się częścio-wo(południowa część działki) w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo- rolno -osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodniczo - rolnego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo oraz częściowo w za­sięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych (północna część działki).

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym natomiast działka znajduje się częściowo w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajo­brazowych obszaru.

 

8. Andrzej D. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla celów rekreacyjnych z możliwością realizacji obiek­tów kubaturowych działek nr 925/1, 928 i 934/1, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 925/1 i 928 znajdują się w całości w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej. Działka nr 934 znajduje się w części północno - zachodniej w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej oraz w pozostałej części w terenach leśnych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej i rolnej i możliwości realizacji zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków oraz częściowo w strefie ekotonowej od istniejących kompleksów leśnych, wskazanej do zachowania trwałych użytków zielonych, zadrzewień i zakrzaczeń.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium i opracowania eko-fizjograficznego nie są objęte zakazem zabudowy na cele rekreacyjne. Wniosek może więc zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

9. Zofia T. Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 930, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej. Zgodnie z opracowaniem ekofizjogra­ficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej i rolnej i możliwości realizacji za­budowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy na cele rekreacyjne, a w opracowaniu ekofizjograficznym w obrębie ist­niejącej zabudowy przysiółkowej możliwa do realizacji zabudowy. Wniosek może więc zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

11. Tadeusz T. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 921, położonej w terenach rolnych oraz przeznaczenia dla celów rekre­acyjnych pod zabudowę agroturystyczną działki nr 908, położonej w terenach rolnych i w części sąsiadującej bezpośrednio z potokiem Jaworzynka.w terenach lasów i zarośli łęgowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach korzystnych dla turystyki narciarskiej. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficz-nym działki znajdują się częściowo w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo -rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej i rolnej i możliwości realiza­cji zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków oraz częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodni­czych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmoc­nienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium i opracowania eko-fizjograficznego nie są objęte zakazem zabudowy na cele rekreacyjne. Wniosek może więc zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

12. Antoni Sz. Gołkowice (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 884, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się częściowo w zasięgu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jednorodzinnej oraz realizacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej oraz czę­ściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmo­wanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym natomiast działka znajduje się częściowo w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajo­brazowych obszaru.

 

17. Kazimierz P. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 769 i 725, położonych w terenach rolnych oraz w części sąsiadującej bezpośrednio z potokiem Jaworzynka w terenach lasów i zarośli łęgowych. Wniosek dotyczy również przeznaczenia pod zabudowę agroturystyczną działki nr 822, położonej w terenach rolnych i w części sąsiadującej bezpo­średnio z potokiem Jaworzynka oraz obejmujących południowy fragment działki w terenach le­śnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 725 znajduje się części południowej, bezpośrednio sąsiadującej z drogą powiatową w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne i w pozostałej części (większość działki) w terenach leśnych.

Działka nr 769 znajduje się w większości w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urzą­dzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sie­ci infrastrukturalne. W części sąsiadującej z potokiem Jaworzynka działka nr 769 znajduje się w terenach pozostających w zasięgu wód powodziowych stuletnich wg operatów hydrologicznych.

Działka nr 822 w części północnej znajduje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W części sąsiadującej z potokiem Jaworzynka działka nr 822 znajduje się
w terenach pozostających w zasięgu wód powodziowych stuletnich wg operatów hydrologicz­nych. Pozostała środkowa i południowa część działki nr 822 znajduje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem oraz terenach leśnych (pas terenów wzdłuż południowej granicy działki)

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się częściowo w zasięgu komplek­su dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jednorodzinnej oraz realizacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej, częściowo w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanego do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej i rolnej i możliwości realizacji zabudowy jedynie w obrębie ist­niejących przysiółków oraz częściowo w zasięgu wskazanych do utrzymania terenów leśnych i strefy ekotonowej od w/w lasów, wskazanej do zachowania trwałych użytków zielonych i objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami sąsiadującymi z potokiem Jawo­rzynka, narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi oraz terenami leśnymi jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę wa­lorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

18. Zofia Z. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 806/5, po­łożonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się częściowo w zasięgu komplek­su stokowego o funkcji przyrodniczo- rolno - osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodni­czo - rolnego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania tere­nów pod budownictwo oraz częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicz­nej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo -ekologicznych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym natomiast działka znajduje się częściowo w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajo­brazowych obszaru.

 

19. Maria J. Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 773/2 i 773/1, położonych w terenach rolnych oraz w części bezpośrednio sąsiadującej z potokiem Ja­worzynka, w terenach lasów i zarośli łęgowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w większości w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Jedynie południowa część działki nr 773/1 bezpośrednio sąsiadująca z potokiem Jaworzynka znaj­duje się w terenach lasów i zarośli łęgowych chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu dolinnego o funkcji przyrodni­czo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jednorodzin­nej oraz realizacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami sąsiadującymi z potokiem Jawo­rzynka, narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi jest zgodny z ustaleniami stu­dium i opracowania ekofizjograficznego i może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

20. Mirosław K. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 773/3, położonej terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu dolinnego o funkcji przyrodni­czo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jednorodzin­nej oraz realizacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowa­nia ekofizjograficznego i może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

21. Władysław J. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 789/1 i 737/6 położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 789/1 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, natomiast działka nr 737/6 w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiek­tów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbroje­niem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się częściowo w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy intensywnej, wskazanego do realizacji funkcji mieszkaniowej oraz usług, z uwzględnieniem ko­nieczności ochrony środowiska przyrodniczego oraz częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, działka nr 789/1 i zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zakazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych natomiast działka nr 737/6 położona jest w studium w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym działki znajdują się w większości w kompleksach możliwych do roz­woju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazo­wych obszaru.

 

22. Andrzej Sz. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 851, poło­żonej w terenach rolnych oraz w części wschodniej w terenach leśnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wschodnia część działki znajduje się w terenach leśnych, chronionych przed zainwestowaniem i w części zachodniej w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowa­niem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodni­czych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmoc­nienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych, a w opracowaniu ekofizjograficznym znajduje się w kompleksach wskazanych do objęcia zakazem zabu­dowy. Wniosek więc jako niezgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego nie może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzenne­go.

 

23. Stanisław K. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 772/9, położonej w terenach rolnych oraz w części wschodniej położo­nej w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Jaworzynka w terenach lasów i zarośli łęgowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w większości w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Jedy­nie południowa część działki bezpośrednio sąsiadująca z potokiem Jaworzynka znajduje się w terenach lasów i zarośli łęgowych chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowa­niem ekofizjograficznym działka znajduje się częściowo w zasięgu kompleksu dolinnego o funk­cji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, wskazanego do realizacji zabudowy jednorodzinnej oraz realizacji funkcji turystyczno - rekreacyjnej oraz częściowo w zasięgu kom­pleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami sąsiadującymi z potokiem Jaworzyn­ka, jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

24. Maria K. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 814/3/4/5/7, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu stokowe­go o funkcji przyrodniczo- rolno - osadniczej, wskazanego do utrzymania przyrodniczo - rolnego charakteru, wysokich wartości krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod bu­downictwo.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium nie są objęte zaka­zem zabudowy, nie znajdują się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działki znajdują się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określo­nych zasadach zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych ob­szaru.

 

25. Andrzej P. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 737/7, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem«.w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się częściowo w zasięgu kompleksu dolinne-go o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy intensywnej, wskazanego do realizacji funkcji mieszkaniowej oraz usług, z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska przyrod­niczego oraz częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazane­go do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudo­wy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.