Zarządzenie Nr 179/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-04-2004 | 10:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 179/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31 lipca 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1 .Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 36.563 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.955.699 zł

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 36.563 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 29.728.882 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 179/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31.07.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

36.563

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

36.563

 

 

 

Ogółem

 

 

 

36.563

 

Uzasadnienie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Decyzją Nr FB. l.30011/6-20/03 z dnia 25 lipca 2003 zwiększył dotację o 36.563 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 179/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31.07.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

36.563

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

 

 

 

36.563

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

36.563

 

Ogółem

 

 

 

36.563

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 179/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31.07.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

14.000

 

 

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

10.000

 

 

 

 

 

80104

 

Przedszkola

 

4.000

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.000

 

 

 

Ogółem

 

14.000

 

 

 

 


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 179/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31.07.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - dochody

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Miasta i Gminy

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

36.563

 

 

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

36.563

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa   na   realizację  własnych   zadań bieżących gmin

 

 

 

36.563

 

Ogółem

 

 

 

36.563

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

 

Zwiększa się plan wydatków o 14.000 zł z przeznaczeniem na remont szkoły.

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

36.563

 

 

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

36.563

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

36.563

 

Ogółem

 

 

 

36.563