Zarządzenie Nr 178/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-04-2004 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 178/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 lipca 2003 roku

 

w  sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.   Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2.   Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr Xlll/125/03 z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 178/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30.07.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (dochody)

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

42.540

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

42.540

 

 

 

 

 

244

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

 

 

 

42.540

 

 

 

 

 

 

 

na realizację zadań bieżących jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

756

 

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób

 

 

 

22.921

 

 

 

 

 

 

 

fizycznych i od innych jednostek nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posiadających osobowości prawnej

 

 

 

 

 

 

 

75618

 

 

 

Wpływy z innych podatków stanowiących

 

 

 

22.921

 

 

 

 

 

 

 

dochody          jednostek          samorządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

Wpływy z opłaty produktowej

 

 

 

22.921

 

Ogółem

 

 

 

65.461

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

42.540

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

42.540

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

42.540

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

 

 

22.921

 

 

 

90003

 

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

 

 

22.921

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

22.921

 

Ogółem

 

 

 

65.461