Zarządzenie Nr 173/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-04-2004 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie NR 173/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21 lipca 2003 r.

 

w sprawie powołania Zespołu d/s analizy oświadczeń majątkowych.

 

 

Działając na podstawie art.30 ust. l i art..24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póżn. zm./

 

zarządzam co następuje :


 

§ 1

Powołuję Zespół w składzie :

1.   mgr Jacek Lelek - Przewodniczący

2.   mgr Władysław Tokarczyk - członek

3.   mgr Grażyna Kopeć - Członek


§ 2

 

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych na podstawie art.24 h ustawy o samorządzie gminnym oświadczeń majątkowych.

 

§ 3

 

Wyniki analizy należy przedłożyć w terminie 15 października 2003 r.

 

§ 4

 

Wykonanie zleca się Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.