Zarządzenie Nr 172/03

rok 2003

 
data publikacji:  15-04-2004 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 172/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21 lipca 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1 .Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 220.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.853.675 zł

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 220.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 29.626.858 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 172/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21.07.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

Transport i łączność

 

 

 

220.000

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z  budżetu  państwa  na

 

 

 

220.000

 

 

 

realizację    inwestycji    i    zakupów    inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

własnych gmin

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

220.000

 

Uzasadnienie zmian zwiększających:

1.   Dotacja z Kancelarii Premiera - Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 172/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21.07.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

220.000

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

220.000

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

220.000

 

Ogółem

 

 

 

220.000

 

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 172/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21.07.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

157.540

 

157.540

 

 

 

60011

 

Drogi publiczne krajowe

 

 

 

60.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

60.000

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

157.540

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

157.540

 

 

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

42.540

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

42.540

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

55.000

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

55.000

 

Ogółem

 

157.540

 

157.540

 

Uzasadnienie zmian w budżecie:

Dział 600 - przeznacza się 60.000 zł na współfinansowanie zadań na drogach krajowych,  55.000 zł

jako udział własny przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, oraz 42.540 zł na remont dróg rolnych


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 172/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21.07.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - dochody

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Miasta i Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

 

 

220.000

 

 

 

60078

 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

220.000

 

 

 

 

 

633

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

 

220.000

 

Ogółem

 

 

 

220.000

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

 

Rozdz.    §                                 Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

157.540

 

377.540

 

 

 

60011

 

 

 

Drogi publiczne krajowe

 

 

 

60.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

60.000

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

157.540

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

157.540

 

 

 

 

 

60017

 

 

 

Drogi wewnętrzne

 

 

 

42.540

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

42.540

 

 

 

60078

 

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

 

275.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

275.000

 

Ogółem

 

157.540

 

377.540