Zarządzenie Nr 248/03

rok 2003

 
data publikacji:  15-04-2004 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 248/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 6 października 2003 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Skrudzina

 

Na podstawie art. 30 ust. 9 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. NR 142 póz. 1591 z póz. zmianami) oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 póz. 717)

 

zarządza się co następuje:

 

§1

 

W ramach uzupełnienia procedur określonych art. 17 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , analizie poddano wnioski;

a) złożone przed ukazaniem się w prasie i na tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu gminy Stary Sącz - miejscowość Skrudzina (szt. 9), w okresie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego gminy Stary Sącz z 1989r.,

b) złożone po ukazaniu się w prasie i na tablicach ogłoszeń komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia określonego wyżej planu (szt. 28).

 

§2

 

Sposób rozpatrzenia wszystkich wniosków określono w opracowaniu pt. „Wyniki analiz dla wsi Gabon Praczka, Skrudzina, Łazy Biegonickie", które stanowi załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia..

 

§3

 

Wyniki przeprowadzonych analiz należy uwzględnić w opracowywanym przez Biuro Urbanistyczne - Maria Modzelewska projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Sącz - miejscowość Skrudzina.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

ROZPATRZENIE

wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Stary Sącz przez osoby fizyczne - zgodnie z art.17 ust.3 ustawy o plano­waniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WYNIKI ANALIZ DLA WSI GABON- PRACZKA, SKRUDZINA, ŁAZY BIEGONICKIE.

 

Wnioski od osób fizycznych, złożone do opracowywanych obecnie planów zagospoda­rowania przestrzennego w gminie Stary Sącz zostały podzielone na trzy grupy.

I.    wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Gabon- Praczka" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

II.   wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Skrudzina" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przy­stąpieniu do opracowania planu.

III. wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego „Łazy Biegonickie" przed i po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

Wszystkie w/w wnioski zostały zarejestrowane na mapach ewidencyjnych, które stanowią inte­gralną część niniejszego opracowania


ZAŁĄCZNIK NR l

DO ZARZĄDZENIA NR 248/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2003

 

      II. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SKRUDZINA".       

A. Wnioski złożone przed ukazaniem się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opraco­wania planu.

 

1.   Józefa G. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 264, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem oraz w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walo­rach widokowych, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów wskazanych do zainwestowania na cele za­budowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urzą­dzeń rekreacyjnych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej. W kom­pleksach tych wskazana jest realizacja zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej ochronie wysokich wartości środowiska przyrodniczego. Możliwa jest również realizacja funkcji turystycz­no - rekreacyjnych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jednak w ograniczonym zakresie i na ściśle określo­nych zasadach zapewniających ochronę walorów krajobrazowych obszaru.

 

2.   Maria P. Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 235/1 i 235/2, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obsza­rów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opraco­waniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przy­rodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

3.  Wojciech P. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 131/3 i 131/6. położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

4.   Helena D. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 458 i 336, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 458 znajduje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istnieją­cych struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infra­strukturalne. Działka nr 336 w północnej połowie znajduje się w zasięgu terenów otwartych, rol­no - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem oraz w południowej połowie w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 336 znajdują się w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej. Działka nr 458 natomiast znajduje się w zasięgu kompleksu dolin-nego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący:

    działki nr 485 jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie;

    działki nr 336 jest zgodny z opracowaniem ekofizjograficznym, a w ustaleniach stu­dium nie jest objęty zakazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osie­dleńczych. Reasumując, wniosek dotyczący w/w działki może zostać częściowo uwzględniony w projekcie planu.

 

5.   Marek M. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działek nr 16/5 i 339/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 16/5 znajduje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w za­sięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Dział­ka nr 339/1 w całości znajduje się w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Dodatkowo w części zachodniej znajduje się w zasięgu terenów zwartych komplek­sów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, a w części zachodniej w terenach ciągów ekologicznych, w tym stref wododziałowych, w których konieczna jest zmiana charakteru użytkowania zapewniająca spójność struktur przyrodniczych. Zgodnie z opracowa­niem ekofizjograficznym działka nr 16/5 znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej, w części północnej w zasięgu lasów i zarośli łęgowych oraz w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, w których wskazanym jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki posadowienie obiektów. Działka nr 339/1 natomiast znajduje się w zasięgu kompleksów o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanych do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej, zakazu wyznaczania nowych te­renów budowlanych i możliwości zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący:

    działki nr 16/5 jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być częściowo uwzględniony w planie,

    działki nr 339/1 w ustaleniach studium nie jest objęty zakazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych, a w opracowaniu ekofizjograficznym możliwy jest do zainwestowania jedynie w rejonie istniejącego siedliska. Dlatego wniosek do­tyczący w/w działki może zostać częściowo uwzględniony w projekcie planu.

 

7.   Bogdan O. Gabon (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (dwie działki) działki nr 59, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kom­pleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium i opracowania ekofi-zjograficznego nie jest objęta zakazem zabudowy, nie znajduje się w obszarach osiedleń­czych, sąsiaduje jednak bezpośrednio z terenami istniejącej zabudowy siedliskowej, zlo­kalizowanej po drugiej stronie istniejącej drogi gminnej. Uwzględnienie wniosku może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasa­dach, zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

8.   Maria C. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 270, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kom­pleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej. W komplek­sach tych wskazana jest realizacja zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej ochronie wyso­kich wartości środowiska przyrodniczego. Możliwa jest również realizacja funkcji turystyczno -rekreacyjnych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest oba zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Uwzględnienie wniosku może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczo­nym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

9.  Łukasz K. Gołkowice (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 265 i 268, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwesto­waniem oraz częściowo (północna część) w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobra­zowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i komplek­sowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej. W kom­pleksach tych wskazana jest realizacja zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej ochronie wysokich wartości środowiska przyrodniczego. Możliwa jest również realizacja funkcji turystycz­no - rekreacyjnych.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium nie są objęte zaka­zem zabudowy, nie znajdują się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działki znajdują się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Uwzględnienie wniosku może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczo­nym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

B. Wnioski złożone po ukazaniu się w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu.

 

1.   Helena O. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 412, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem, w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walo­rach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania oraz w terenach ciągów ekologicznych w tym stref wododziałowych, w których konieczna jest zmiana charakteru użytkowania zapewniająca spójność struktur przyrodniczych. Zgodnie z opracowa­niem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu terenów wierzchowinowych o wysokim potencjale agroekologicznym, w którym wskazane jest utrzymanie jak największych powierzchni biologicznie czynnych, oszczędne wyłączanie terenów spod użytkowania rolnicze­go, ograniczanie zainwestowania oraz ochrona walorów widokowych, krajobrazowych i drożno­ści korytarzy ekologicznych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do bardzo ograniczonego rozwoju funkcji osadniczych. Uwzględnienie wniosku może więc nastąpić wyłącznie w bardzo ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

2.   Parafia Rzymsko Katolicka Św. Antoniego z Padwy, Gołkowice

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla zabudowy służącej kultom religijnym działki nr 250/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

3.   Maria P. Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzupełniają­cą działek nr 235/1 i 235/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obsza­rów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opraco­waniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przy­rodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

4.   Mieczysław M. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 388, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjo-graficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu terenów przyrodniczo - rolnych wskaza­nych do zmiany kierunku użytkowania, wskazane zalesienie z uwagi na niekorzystne warunki morfologiczne i gruntowo - wodne.

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium i opracowa­nia ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie.

 

5.   Bronisław Sz. Skrudzina (…) Mieczysław Sz, Stary Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 80, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem oraz w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu stoko­wego o funkcji przyrodniczo - rolnej, w którym wskazane jest utrzymanie dominującej funkcji przyrodniczej, wprowadzenie zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych. Możliwość zabudowy istnieje jedynie w obrębie istniejących przysiółków.

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium i opracowa­nia ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie.

 

6.   Józef P. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 91, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed za­inwestowaniem, w części zachodniej i południowej w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania oraz w części wschodniej w terenach ciągów ekologicznych w tym stref wododziałowych, w których konieczna jest zmiana charakteru użytkowania zapewniająca spójność struktur przyrodniczych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu terenów wierzchowinowych o wysokim potencjale agroekologicznym, w którym wskazane jest utrzymanie jak największych powierzchni biologicznie czynnych, oszczędne wyłączanie terenów spod użytkowania rolniczego, ograniczanie zainwestowania oraz ochrona walorów widokowych, krajobrazowych i drożności korytarzy ekologicznych.

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium i opracowa­nia ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie.

 

7.   Krystyna i Stanisław K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działek nr 413 i 415(podział na 4 działki), położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem oraz w zasięgu, wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zale­siania oraz w terenach ciągów ekologicznych w tym stref wododziałowych, w których konieczna jest zmiana charakteru użytkowania zapewniająca spójność struktur przyrodniczych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu terenów wierzcho­winowych o wysokim potencjale agroekologicznym, w którym wskazane jest utrzymanie jak naj­większych powierzchni biologicznie czynnych, oszczędne wyłączanie terenów spod użytkowania rolniczego, ograniczanie zainwestowania oraz ochrona walorów widokowych, krajobrazowych i drożności korytarzy ekologicznych.

W związku z powyższym, działki zgodnie z ustaleniami studium nie są objęte zaka­zem zabudowy, nie znajdują się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko-fizjograficznym natomiast działki znajduje się w kompleksach możliwych do bardzo ogra­niczonego rozwoju funkcji osadniczych(działki zlokalizowane są w bezpośrednim są­siedztwie istniejącej zabudowy siedliskowej). Dlatego wniosek może zostać częściowo

uwzględniony w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

8.   Grażyna Ś. Gaboń (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla celów rekreacyjnych z możliwością realizacji obiek­tów kubaturowych działki nr 273, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem oraz częściowo (północna część) w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajo­brazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kom­pleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w za­sięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej. W kompleksach tych wskazana jest realizacja zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej ochro­nie wysokich wartości środowiska przyrodniczego. Możliwa jest również realizacja funkcji tury­styczno - rekreacyjnych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta za­kazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu ekofizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Uwzględnienie wniosku może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczo­nym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

9.  Józef J. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 75, 107, 290 i 143.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 143 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istnieją­cych walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

Działka nr 75 znajduje się w zasięgu terenów wskazanych do zainwestowania na cele zabudo­wy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci in­frastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej, w części północnej w terenach lasów i zarośli łęgowych oraz w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, w których wskazanym jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki posadowienie obiektów.

Działki nr 107 i 290 znajdują się w zasięgu zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem oraz w zasięgu, wskazanych do objęcia zakazem zabudo­wy i kompleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 107 znajduje się częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych i częściowo w kompleksie stokowym o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, wskaza­nym do utrzymania przyrodniczo - rolnego charakteru i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo. Działka nr 290 natomiast znajduje się w zasięgu kompleksów stokowych o funkcji przyrodniczo - rolnej, wskazanych do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej, wprowadzenia zakazu wyznaczania nowych terenów budowlanych oraz możliwości zabudowy jedynie w obrębie istniejących przysiółków.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący:

    działki nr 143 zgodnie z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego nie jest objęty zakazem zabudowy, nie znajduje się w obszarach osiedleńczych. Sąsiaduje jednak bezpośrednio z terenami istniejącej zabudowy siedliskowej, zlokalizownej po drugiej stronie istniejącej drogi gminnej. Uwzględnienie wniosku dotyczącego działki nr 143 może więc nastąpić wyłącznie w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazo­wych obszaru;

    działki nr 75 jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie;

    działek nr 107 i 290 jest nie zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjogra­ficznego i nie może być uwzględniony w planie.

 

10. Teresa K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 43, 73 i 286.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obsza­rów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opraco­waniem ekofizjograficznym działki nr 43 i 73 znajdują się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, w których wskazanym jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej określają­cej warunki posadowienie obiektów. Dodatkowo działka nr 43 w części północnej znajduje się w zasięgu lasów i zarośli łęgowych. Działka nr 286 znajduje się w większości w zasięgu kompleksu o funkcji wybitnie przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych i częściowo w kompleksie stoko­wym o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, wskazanym do utrzymania przyrodniczo - rol­nego charakteru i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo.

W związku z powyższym, wniosek dotyczący działek nr 43, 73 jest zgodny z ustale­niami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie. Wniosek natomiast dotyczący działki nr 286 jako niezgodny z ustaleniami studium i opra­cowania ekofizjograficznego nie może być uwzględniony w planie.

 

11. Wojciech P. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 131/3 i 131/6.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki znajdują się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

12. Antoni P. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 131/2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

13. Józefa i Jan K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (podział na trzy dział­ki) działek nr 71 i 72/4.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne oraz w części zachodniej sąsiadującej bezpośrednio z potokiem Jaworzynka w terenach w zasięgu wód powodziowych stuletnich wg operatów hydrologicznych. Zgodnie z opracowa­niem ekofizjograficznym działka nr 71 znajduje się w terenach leśnych natomiast działka nr 72/4 w kompleksach dolinnych o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej, w których wskazana jest realizacja zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej ochronie wyso­kich wartości środowiska przyrodniczego. Możliwa jest również realizacja funkcji turystyczno -rekreacyjnych.

W związku z powyższym, wniosek poza terenami położonymi w bezpośrednim są­siedztwie potoku Jaworzynka, w zasięgu lasów i terenów narażonych na zalewanie wo­dami powodziowymi jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficzne­go i może być uwzględniony w planie.

 

14. Mieczysław K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 246.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastruk­turalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w całości w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do zachowania istniejących walo­rów przyrodniczych i ekologicznych oraz objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium natomiast w opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla potrzeb planu nie znajduje się w tere­nach wskazanych do zabudowy. Reasumując, wniosek może zostać uwzględniony w projekcie planu jedynie w bardzo ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach.

 

15. Andrzej J. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 238/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w części północnej w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekre­acyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infra­strukturalne a w części południowej w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szcze­gólnie chronionych przed zainwestowaniem, w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kom­pleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w czę­ści północnej w kompleksach dolinnych o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy inten­sywnej, w części południowo - wschodniej w kompleksach dolinnych o funkcji przyrodniczo -osadniczej do zabudowy ekstensywnej i w części południowo - zachodniej w kompleksach o funkcji przyrodniczo - ekologicznej obejmujących tereny obudowy ekologicznej potoku.

W związku z powyższym, wniosek w części północnej i południowo-wschodniej jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględnio­ny w planie.

 

16. Henryk Sz. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 121/1 i 119.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 121/1 znajduje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Działka nr 119 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 121/1 znajduje się w kompleksach dolinnych o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy intensywnej, natomiast działka nr 119 położona jest w kompleksach dolinnych o funkcji przyrod­niczo -osadniczej do zabudowy ekstensywnej.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

17. Michał K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 263 i 401.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 263 znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walo­rach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kompleksowego zalesiania. Działka nr 401 znajduje się w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opra­cowaniem ekofizjograficznym działka nr 263 znajduje się w kompleksach dolinnych o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabudowy ekstensywnej, natomiast działka nr 401 położona jest w kompleksach o funkcji wybitnie przyrodniczej, zaliczonych w Planie Ochrony PPK do Strefy l. W związku z powyższym wniosek dotyczący:

    działki nr 401 nie jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie.;

    działki nr 263 zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęty zakazem zabudowy, a w opracowaniu ekofizjograficznym znajduje się w terenach osiedleńczych. Reasumując wniosek dotyczący działki nr 263 może być uwzględniony w planie w ograniczonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

 

18. Helena D. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działek nr 458 i 336.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 458 znajdują się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących struktur, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infra­strukturalne.

Działka nr 336 w części północnej znajduje się w zasięgu terenów otwartych, rolno - za­drzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem, a w części południowej w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 336 znajdują się w zasięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - osadniczej do zabu­dowy ekstensywnej. Działka nr 458 natomiast znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej.

W związku z powyższym wniosek dotyczący:

    działki nr 485 jest zgodny z ustaleniami studium i opracowaniem ekofizjograficznym i może być uwzględniony w planie;

    działki nr 336 jest zgodny z opracowaniem ekofizjograficznym a w ustaleniach stu­dium nie jest objęty zakazem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osie­dleńczych. Uwzględnienie wniosku dotyczącego działki nr 336 może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, za­pewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

19. Maria C. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 270, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwe­stowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kom­pleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej. W komplek­sach tych wskazana jest realizacja zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnej ochronie wyso­kich wartości środowiska przyrodniczego. Możliwa jest również realizacja funkcji turystyczno -rekreacyjnych.

W związku z powyższym, działka zgodnie z ustaleniami studium nie jest objęta zaka­zem zabudowy, nie znajduje się jednak w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działka znajduje się w kompleksach możliwych do rozwoju funkcji osadniczych. Uwzględnienie wniosku może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczo­nym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walo­rów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

20. Maria C. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego (podział na działki o pow. 0,10 ha) działki nr 234.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka w czę­ści północnej znajduje się w terenach zainwestowanych, korzystnych do zabudowy jako dopeł­nienie istniejących struktur oraz wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkanio­wej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W pozostałej części działka znajduje się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szcze­gólnie chronionych przed zainwestowaniem, w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajo­brazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kom­pleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w za­sięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy intensywnej (pół­nocna część działki)oraz ekstensywnej(południowa część działki).

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

21. Stanisław A. Gołkowice (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 407/2, po­łożonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach otwartych, rolno - zadrzewieniowych, chronionych przed zainwestowaniem. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w części środkowej w kom­pleksach stokowych o funkcji przyrodniczo rolnej, w których możliwa jest zabudowa jedynie w obrębie istniejących przysiółków , natomiast w części południowej i północnej w obrębie kom­pleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanego do utrzymania istniejących warunków przyrodniczych i ekologicznych i objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek nie objęty jest w studium zakazem zabudowy, a zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym w części środkowej obejmującej istniejącą zabudowę przysiółkową możliwy jest do zabudowy. Reasumując, wniosek dotyczący działki nr 407/2 może być uwzględniony w planie jedynie w części środkowej i w ograni­czonym zakresie - duże działki z dominacją powierzchni biologicznie czynnych.

 

22. Anna K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działki nr 209, położonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjo­graficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo -ekologicznych, terenów predysponowanych do inicjowania zjawisk osuwiskowych oraz terenów hydrogenicznych wskazanych do utrzymania (młaki, wysięki, podmokłości)

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium i opracowa­nia ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie.

 

23. Anna K. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą działek nr 176,177 i 178, położonych w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w części południowej w terenach lasów, chronionych przed zainwestowaniem, a w pozostałej części w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjogra­ficznym działki znajdują się częściowo w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicz­nej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodni­czo - ekologicznych i częściowo w zasięgu kompleksów stokowych o funkcji przyrodniczo - rol­nej, wskazanych do utrzymania dominującej funkcji przyrodniczej, wprowadzenia zakazu wy­znaczania nowych terenów budowlanych oraz możliwości zabudowy jedynie w obrębie istnieją­cych przysiółków..

W związku z powyższym, wniosek nie jest zgodny z ustaleniami studium i opracowa­nia ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie.

 

24. Sołectwo Skrudzina

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz z zabudową uzupełniającą oraz na cele rekreacyjne trenów położonych wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny wzdłuż drogi powiatowej znajdują się w większości w zasięgu obszarów osiedleńczych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym tereny wzdłuż drogi powiatowej znajdują się w większości w zasięgu kompleksów o funkcji przyrodniczo - osadniczej, wskazanych do zabudowy intensywnej i eks­tensywnej. Z terenów możliwych do zabudowy wyłączone są tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Jaworzynka oraz tereny leśne zaliczone w opracowaniu ekofizjograficznym do kompleksów o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, wskazanych do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych oraz objęcia zakazem zabudowy.

W związku z powyższym, wniosek jest w większości zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

25. Małgorzata B. Poznań (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działki nr 16/7, poło­żonej w terenach rolnych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 16/5 znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przyrodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej, w części północnej w zasięgu lasów i zarośli łęgowych oraz w obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, w których wskazanym jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki posadowienia obiektów.

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

26. Jan G. Nowy Sącz (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego wraz zabudową uzu­pełniającą działki nr 367/4.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znaj­duje się w większości w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszka­niowej z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. W części sąsiadującej z potokiem Jaworzynka działka znajduje się w terenach pozostających w zasięgu wód powodziowych stuletnich wg. operatów hydrologicznych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka nr 367/4 znajduje się w zasięgu kompleksu dolinnego o funkcji przy­rodniczo - osadniczej, do zabudowy ekstensywnej, w części południowej w zasięgu lasów i za­rośli łęgowych stanowiących obudowę ekologiczną potoku Jaworzynka.

W związku z powyższym, wniosek poza południową częścią działki położoną w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Jaworzynka jest zgodny z ustaleniami studium i opra­cowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.

 

27. Maria O. Skrudzina (…)

Wniosek dotyczy przeznaczenia dla budownictwa mieszkaniowego działek nr 285, 324, 322 i 337.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 322 i 324 znajdują się w terenach zwartych kompleksów gruntów rolnych, szczególnie chronionych przed zainwestowaniem, w części północnej w zasięgu terenów o najwyższych walorach krajo­brazowych i wysokich walorach widokowych wskazanych do objęcia zakazem zabudowy i kom­pleksowego zalesiania. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działki położone są w za­sięgu kompleksu stokowego o funkcji przyrodniczo - rolno - osadniczej, w którym wskazane jest utrzymanie przyrodniczo - rolnego charakteru terenu oraz wysokich walorów krajobrazowych i oszczędnego przeznaczania terenów pod budownictwo.

Działka nr 337 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach wskazanych do zalesień i zadrzewień. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficz-nym działka znajduje się w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicz­nych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 285 znaj­duje się w terenach wskazanych do zainwestowania na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu­gami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych, w zasięgu obszarów objętych docelowo kompleksowym uzbrojeniem w sieci infrastrukturalne. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym działka znajduje się w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodni­czo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych.

W związku z powyższym wniosek dotyczący:

    działki nr 285 jest zgodny z ustaleniami studium a w opracowaniu ekofizjograficznym znajduje się w terenach wskazanych do wykluczenia z zainwestowania. Dlatego też uwzględnienie wniosku może nastąpić jedynie w bardzo ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach ;

    działki nr 337 jest niezgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i nie może być uwzględniony w planie;

    działek nr 322 i 324 w części południowej nie objęty jest w studium zakazem zabudo­wy niemniej jednak nie znajduje się w obszarach osiedleńczych. W opracowaniu eko­fizjograficznym natomiast działki znajdują się w terenach możliwych do bardzo eks­tensywnej zabudowy Uwzględnienie wniosku dotyczącego w/w działek nr 322 i 324 może wiec nastąpić wyłącznie w ograniczonym zakresie i na ściśle określonych w planie zasadach, zapewniających ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

 

28. Sołectwo Skrudzina

Wniosek dotyczy przeznaczenia działek będących własnością panów Józefa J. i Eugeniusza G. oraz pani Marii A. dla lokalizacji zbiornika małej retencji na potoku Jaworzynka.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie ekolo­gicznej rzek i potoków obejmującej koryta cieków oraz najniższe terasy wraz z lasami i zarośla­mi nadrzecznymi dopuszcza się realizację obiektów związanych z małą retencją i małą energe­tyką. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym wnioskowany obszar znajduje się w zasięgu kompleksu o funkcji przyrodniczo - ekologicznej, w którym wskazane jest zachowanie istnieją­cych walorów przyrodniczych i ekologicznych poprzez zakaz zabudowy oraz podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia struktur przyrodniczo - ekologicznych

W związku z powyższym, wniosek jest zgodny z ustaleniami studium i opracowania ekofizjograficznego i może być uwzględniony w planie.