Zarządzenie Nr 63/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-04-2004 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 63/03

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 21 marca 2003

 

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2003 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

 

Na podstawie art. 126 ust 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 póz 1591 z 2001 roku) Burmistrz Miasta i Gminy w Starym Sączu

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_63.doc (838.00 Kb)

 

Zalacznik_Nr_2__do_Zarzadzenia_Nr_63.doc (96.00 Kb)