Zarządzenie Nr 323/03

rok 2003

 
data publikacji:  13-04-2004 | 08:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 323/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 31 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  15 poz 148 z 2003 roku) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), oraz § 11 pkt 3 Uchwały Budżetowej na 2003 rok Nr VII/78/03 z dnia 17 marca 2003 roku Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 323/03

z dnia 31.12.2003 roku

 

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.160

6.160

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.000

1.000

 

 

Wodociąg w Cyganowicach

1.000

 

 

 

Kanalizacja miasto

 

1.000

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.160

5.160

 

 

Oświetlenie w Gaboniu, Łazach Biegonickich, Barcicach

 

1.500

 

 

Stacja trafo w Mostkach

 

3.660

 

 

Oświetlenie Jana Pawła II

5.160

 

Ogółem

6.160

6.160