Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  18-01-2018 | 16:52

Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018 18.01.2018
więcej »»»
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie, wywieszony 10 stycznia 2018 r. 10.01.2018
więcej »»»
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, wywieszony 10 stycznia 2018 r. 10.01.2018
więcej »»»
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do wydzierżawienia i oddania w najem w drodze bezprzetargowej, wywieszony 10 stycznia 2018 r. 10.01.2018
więcej »»»
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do wydzierżawienia i oddania w najem w drodze bezprzetargowej, wywieszony 10 stycznia 2018 r. 10.01.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego 08.01.2018
więcej »»»
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Prowadzenie Muzeum Regionalnego w latach 2018 – 2020 02.01.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 13 grudnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczona dz. Ewidencyjną nr 2504/2 o pow. 0,0054 ha w obrębie Stary Sącz m. Stary Sącz 20.12.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Rozbioru Mięsa na działce o nr 715 w m. Barcice, gm. Stary Sącz” 14.12.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 8 grudnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczona dz. Ewidencyjną nr 2474/7 o pow. 0,0260 ha w obrębie Stary Sącz m. Stary Sącz 14.12.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w roku 2018 zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 12.12.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 7 .12.2017 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2 w związku ze zwiększonym wydobyciem” 09.12.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o naborze do Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2018-20 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 07.12.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany i oddania w dzierżawę 07.12.2017
więcej »»»
Informacja Burmistrza Starego Sącza z 6 grudnia 2017 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym 06.12.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŁAZY BIEGONICKIE 2” 05.12.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2018 – 2020 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity dz. u. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zmianami) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6 05.12.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznacz. jako dz. ewid. nr 2515/2 o pow. 0,0110 w obr. Stary Sącz z tytułu przejęcia z mocy prawa 01.12.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wszczęciu postępowania administracyjnego - na wniosek - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka sieci elektro-energetycznej ŚN, zlokalizowanej na działkach nr 188/6, 188/3 , 187, 186 i 103/1 w Gołkowicach Górnych, gm. Stary Sącz” 01.12.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznacz. jako dz. ewid. nr 2499/2 o pow. 0,0063 w obr. Stary Sącz z tytułu przejęcia z mocy prawa 01.12.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4