Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2018 | 12:12

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej oraz rozbudową drogi gminnej Nr 294191K ul. Wielki Wygon wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu 14.11.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II, z wykorzystaniem sygnału alarmowego syreny 13.11.2018
więcej »»»
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Starego Sącza wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 08.11.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 5.11.2018 r. o wydaniu Decyzji Nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 193/2, 190/6, 188, 187/2, 190/2, 192/18 i 192/17 w Popowicach, gm. Stary Sącz 05.11.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, dz. ewid.: 48/6 o pow. 0,0928 ha 02.11.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, dz. ewid.: 48/8 o pow. 0,2124 ha 02.11.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 31.10.2018 r. dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2018 r. 31.10.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, składających się z dz. ewid.: 253/5 o pow. 0,1504 ha, 251/5 o pow. 0,206 ha, 250/7 o pow. 0,1828 ha, 248/5 o pow. 0,1120 ha, 245/9 o pow. 0,1318 ha 31.10.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 24 .10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejących studni wierconych M-1 i M-2, zlokalizowanych na działkach nr 164/11 i 529 w Moszczenicy Wyżnej 31.10.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 22 .10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, tj. budynku gospodarczego na działce nr 1045/2, w m. Barcice, gm. Stary Sącz 31.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 29.10.2018 r. o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 243 Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Stary Sącz 30.10.2018
więcej »»»
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz, położonych w Starym Sączu, który odbył się 19 października 2018 r. 26.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 16 października 2018 r. o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji dotyczącej odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 2422/1 w obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz 25.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 5 października 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 22.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenia Starosty Nowosądeckiego z 10 października 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 22.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 8 października 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 22.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenia Starosty Nowosądeckiego z 4 października 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 22.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2438/1, 2450/7, 4467/10 w obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz 22.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 19.10.2018 r. o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 221 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś” w Starym Sączu 22.10.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do chłonnej wód opadowych lub roztopowych z pow. utwardzonej i dachów budynków PPR-S w Gołkowicach Dolnych 22.10.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4