Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2019 | 11:43

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 27 września 2019 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 03.10.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 3 października 2019 r. o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej złożone ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu typu A i B dla 38 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” 03.10.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 26 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z 5 marca 2019 r. znak: KR.ZUZ.3.421.616.2018.ES 03.10.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A” 02.10.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przysietnica” 02.10.2019
więcej »»»
Informacja Państwowej Straży Rybackiej 01.10.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu typu A i B dla 38 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” 01.10.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 16 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 27.09.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 25.09.2019 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2” 26.09.2019
więcej »»»
Uwaga. Akcja ochronnego szczepienia lisów. 23.09.2019
więcej »»»
Informacja Burmistrza Starego Sącza z 18 września 2019 r. o wynikach konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 19.09.2019
więcej »»»
Burmistrza Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu zmiany: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; MPZP „Moszczenica Niżna”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu MPZP „Miasto Stary Sącz – Plan nr 9", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 09.09.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B” 09.09.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, w zakresie określonym w ustawie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 06.09.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 27 sierpnia 2019 r. w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Stary Sącz m. Stary Sącz oznaczoną jako dz. ew. 246/2 06.09.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 27.08.2019 roku, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 03.09.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: Sportowy Stary Sącz 14.08.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny. 14.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadani publicznego pn.: Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny, złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Poprad" w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 27, 33-340 Stary Sącz. 06.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: Sportowy Stary Sącz, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu, ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz. 06.08.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4