Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2018 | 08:17

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 11 września 2018 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Starym Sączu 25.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 14 września 2018 r. o decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obr. Stary Sącz m. Stary Sącz, dz. ew. nr 2470/1 24.09.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: “Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny”, złożonej przez MUKS „Poprad” 21.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 13 września 2018 r. o postepowaniu administracyjnym w sprawie parceli gruntowych NS 1S/00001497/0 i NS1S/0000/1401/1 we wsi Mostki 20.09.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok 19.09.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu 19.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 11.09.2018 o zawieszeniu z urzędu postepowania administracyjnego dotyczącego „Rozbudowy drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Starym Sączu” 17.09.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 12.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość w Starym Sączu 07.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość w Starym Sączu 07.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Starym Sączu 07.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Starym Sączu 07.09.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, oznaczonych nr. dz. ewid. 245/8 o pow. 0,1994 ha; 255/2 o pow. 0,2180 ha; 2489/4 o pow. 0,0980 ha; 250/6 o pow. 0,1570; 251/4 o pow. 0,1917 ha; 253/4 o pow. 0,1504 07.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 9” 30.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany: 1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne”, 2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki” 30.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Starym Sączu 07.08.2018
więcej »»»
OBWIESZCZENIE Burmistrza Starego Sącza w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 216/2 i 216/7 w Gołkowicach Górnych". 06.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji w dniu 30 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu na potoku Przysietnickim wraz z budową – rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko” w miejscowości Przysietnica 03.08.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Starosty Nowosądeckiego z 26 lipca 2018 r. o prowadzeniu postępowania po prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uchylającym zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego z 25 sierpnia 2017 r. oraz obwieszczenia Starosty Nowosądeckiego z 27 lipca 2018 r. w sprawach o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości położone w Gminie Stary Sącz 31.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 8 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r.: projektu zm. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 7" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zm. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BARCICE", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 31.07.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4