Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  17-01-2019 | 09:43

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 16 stycznia 2019 r. o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 221 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś” w Starym Sączu 17.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r. 11.01.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 3 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczenie brzegów potoków) w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022 – cz. 3” 10.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 9 stycznia 2019 r. o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 243 Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Stary Sącz 10.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie 09.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na [Roboty budowlane dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”] 04.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 21 grudnia 2018 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z 7 listopada 2018 r. o odmowie ustalenia, że parcele o nr NS1S00001497/0 i NS1S00001401/1 stanowią wspólnotę gruntową wsi Mostki 02.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 19.12.2018 r. wydana została Decyzja Nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka kablowej linii energetycznej nn zlokalizowanej w Myślcu wraz z demontażem istn. odcinka linii energet. napowietrznej 24.12.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji w dniu 12 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej oraz rozbudową drogi gminnej Nr 294191K ul. Wielki Wygon wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu 19.12.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie m.in. brodów potoków w Przysietnicy 14.12.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 06.12.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza informuje o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 244 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu 05.12.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni kopalnej Sk-1, zlokalizowanej na działce 139/5 w m. Stary Sącz 05.12.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 15.11.2018 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku "Bez nazwy z os. Kaligówka" w km 0+095 sieci gazowej średniego ciśnienia, pod dnem potoku metodą przewiertu, w m. Rytro, gmina Rytro i w m. Barcice, gmina Stary Sącz 26.11.2018
więcej »»»
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie (komunikat oraz wskazówki dla mieszkańców) 16.11.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej oraz rozbudową drogi gminnej Nr 294191K ul. Wielki Wygon wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu 14.11.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II, z wykorzystaniem sygnału alarmowego syreny 13.11.2018
więcej »»»
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Starego Sącza wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 08.11.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 5.11.2018 r. o wydaniu Decyzji Nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 193/2, 190/6, 188, 187/2, 190/2, 192/18 i 192/17 w Popowicach, gm. Stary Sącz 05.11.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, dz. ewid.: 48/6 o pow. 0,0928 ha 02.11.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4