Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2019 | 15:34

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu na działce 2728/2 w Starym Sączu - wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych oraz nawierzchni utwardzonej obiektów Nadleśnictwa Stary Sącz, przy ul. Magazynowej w Starym Sączu. 20.03.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego 19.03.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE 11.03.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, składających się z działek ewidencyjnych 253/5 o pow. 0,1504 ha obj. KW NS1S/00002620/9; 251/5 o pow. 0,2061 ha obj. kw NS1S/00145143/5; 250/7 o pow. 0,1828 ha obj. kw NS1S/00143037/5; 248/5 o pow. 0,1120 ha obj. KW NS1S/00143037/5; 245/9 o pow. 0,1318 ha obj. kw NS1S/00063253/0. 07.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 08.02.2019
więcej »»»
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 07.02.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – układu dwóch studni chłonnych na działce nr 248/5 31.01.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 31.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 188/2 o pow. 0,3328 ha, obj. KW nr NS1S/00056868/2 23.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego 22.01.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 11 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa wodociągu w Mostkach 22.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 16 stycznia 2019 r. o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 221 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś” w Starym Sączu 17.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r. 11.01.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 3 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczenie brzegów potoków) w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022 – cz. 3” 10.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 9 stycznia 2019 r. o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 243 Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Stary Sącz 10.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie 09.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na [Roboty budowlane dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”] 04.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 21 grudnia 2018 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z 7 listopada 2018 r. o odmowie ustalenia, że parcele o nr NS1S00001497/0 i NS1S00001401/1 stanowią wspólnotę gruntową wsi Mostki 02.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 19.12.2018 r. wydana została Decyzja Nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka kablowej linii energetycznej nn zlokalizowanej w Myślcu wraz z demontażem istn. odcinka linii energet. napowietrznej 24.12.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji w dniu 12 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej oraz rozbudową drogi gminnej Nr 294191K ul. Wielki Wygon wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu 19.12.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4