Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  15-11-2017 | 09:25

Informacja Burmistrza Starego Sącza o zakończeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” 15.11.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon 13.11.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dla przedszkoli w 2017 r. 08.11.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrz Starego Sącza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Starym Sączu…” 06.11.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” 02.11.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: „XV Bieg Niepodległościowy oraz Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Starego Sącza”, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” 26.10.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A” oraz Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Stary Sącz - Plan Nr 1A 24.10.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 754/18 o pow. 0,1011 ha objętej księgą wieczystą numer NS1S/00067146/5 20.10.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 17 października 2017 r. o zgłaszaniu uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: „XV Bieg Niepodległościowy oraz Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Starego Sącza”, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” w Barcicach 17.10.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 17 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy Biegonickie 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko... 06.10.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 25.09.2017 r. w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania z nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 147/2 położona w obr. Popowice gm. Stary Sącz 03.10.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Stary Sącz – Moszczenica 2” 02.10.2017
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Rozwój Aktywności Fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz. Cykl imprez i szkoleń popularyzujących tenis ziemny” 29.09.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: “Rozwój Aktywności Fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz Cykl imprez i szkoleń popularyzujących tenis ziemny”, złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym Sączu 21.09.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 18 września 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.09.2017
więcej »»»
Owieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie decyzji Nr 4/D/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Św. Kingi w km 0+033,50 - 0+918,33 oraz budowa drogi gminnej ul. Papieska w km 0+0,000 - 0+913,90 w Starym Sączu" 15.09.2017
więcej »»»
Informacja ARiMR o pomocy dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 12.09.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14 września 2017 r. do 13 października 2017 r.: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1”, nazwanego jako „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1 C”; projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gaboń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 06.09.2017
więcej »»»
Ogłoszenie o spotkaniach informacyjnych na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii 05.09.2017
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że 29.08.2017 r. wydana została Decyzja Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej 294289 K (dz. nr 480) w Woli Kroguleckiej (Gm. Stary Sącz), na działkach nr: 470, 471, 480, 481/1, 481/2, 473/13 i 474/2 31.08.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4