Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  19-09-2019 | 08:31

Informacja Burmistrza Starego Sącza z 18 września 2019 r. o wynikach konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" 19.09.2019
więcej »»»
Burmistrza Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu zmiany: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; MPZP „Moszczenica Niżna”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 20 września 2019 r. do 14 października 2019 r. projektu MPZP „Miasto Stary Sącz – Plan nr 9", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 09.09.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B” 09.09.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, w zakresie określonym w ustawie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 06.09.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 27 sierpnia 2019 r. w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Stary Sącz m. Stary Sącz oznaczoną jako dz. ew. 246/2 06.09.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 27.08.2019 roku, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 03.09.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: Sportowy Stary Sącz 14.08.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny. 14.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadani publicznego pn.: Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny, złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Poprad" w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 27, 33-340 Stary Sącz. 06.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: Sportowy Stary Sącz, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu, ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz. 06.08.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 676/2 o powierzchni 0,4745 ha położona w Starym Sączu 26.07.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 3/4 o pow. 0,1570 ha, 3/5 o pow. 0,0195 ha, 5/4 o pow. 0,0975 ha, 8/7 o pow. 1,3450 ha, 8/8 o pow. 0,4783 ha położone w Myślcu 26.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – Wieś Skrudzina wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 24.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 17.07.2019r. wydana została Decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 317/2, 312/3, 311/5, 312/5 i 308/5 w Gołkowicach Górnych. 17.07.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – „Wieś Skrudzina", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 15.07.2019
więcej »»»
Informacja - nowe druki dla podatków lokalnych od 1 lipca 2019 r. 01.07.2019
więcej »»»
Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza ozonem. 27.06.2019
więcej »»»
O G ŁO S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 3”. 27.06.2019
więcej »»»
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Myślec 8”. 27.06.2019
więcej »»»
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Wyżna”. 27.06.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4