Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2018 | 12:19

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Stary Sącz – wieś Skrudzina” 09.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego, od 17 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r., projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barcice Dolne”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 09.07.2018
więcej »»»
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z 3 lipca 2018 r. w sprawie wpisu do rejestru zakładów nadzorowanych przez PIS 09.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Starym Sączu" 09.07.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego dotyczące toczącego się postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2456/7 o pow. 0,0033 ha 03.07.2018
więcej »»»
Karta inwentaryzacyjna nieruchomości drogowej 02.07.2018
więcej »»»
Informacja Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2018 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dr. gminnej nr 294204K Stary Sącz Rondo – Gołkowice Dolne 28.06.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowym i socjalnym w Starym Sączu na terenie działek nr 38/3, 38/2, 44/3, 45/2, 45/3, 39/3, 44/2, 39/2, 39/5, 44/5, 45/5, 36/63 47/8 obr. Stary Sącz” 28.06.2018
więcej »»»
Postanowienie Starosty Nowosądeckiego z 19 czerwca 2018 r. o zawieszeniu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną, jako działka ew. nr 1829/1 o pow. 1,0414 ha w obr. Stary Sącz 26.06.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu Decyzji Nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działce nr 271 położonej w Gołkowicach Górnych, gmina Stary Sącz” 22.06.2018
więcej »»»
Ogłoszenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w sprawie likwidacji (ew. zmiany kategorii) przejazdów kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów, w km 96,580 / 97,075 / 99,645 20.06.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu zarządzenia porządkowego nr 152/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie nakazu zamknięcia stadionu LKS Barciczanka w Barcicach w dniu 24 czerwca 2018 r. podczas planowanego meczu klubu LKS Barciczanka z klubem sportowym Hutnik Kraków 20.06.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 8 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku Moszczeniczanka w km od 3+409 do 3+419, w m. Stary Sącz… 14.06.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na potoku Przysietnickim wraz budową – rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko”… 08.06.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu decyzji 04.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 188-6 i 60 położonych w Gołkowicach Górnych, gmina Stary Sącz” 05.06.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Część 3 – Opracowanie dokumentacji i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz - budowa kaszyc i palisad oraz elementów stabilizujących osuwiska” 05.06.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w Leśnictwie Przysietnica i w Leśnictwie Gaboń 05.06.2018
więcej »»»
Postanowienia Starosty Nowosądeckiego z 23 maja 2018 r. powołujące rzeczoznawców majątkowych na biegłych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Nowosądeckiego w celu ustalenia wartości nieruchomości w obrębie Stary Sącz 30.05.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Starym Sączu”. 29.05.2018
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn.: “Sport to zdrowie – zawody sportowe dla mieszkańców Popowic”, złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej z siedzibą w Popowicach 25.05.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4