Obwieszczenia (komunikaty, ogłoszenia)

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  23-12-2009 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2019 | 14:23

Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 08.02.2019
więcej »»»
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu 07.02.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego – układu dwóch studni chłonnych na działce nr 248/5 31.01.2019
więcej »»»
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 31.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 188/2 o pow. 0,3328 ha, obj. KW nr NS1S/00056868/2 23.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego 22.01.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 11 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa wodociągu w Mostkach 22.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 16 stycznia 2019 r. o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 221 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś” w Starym Sączu 17.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r. 11.01.2019
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 3 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczenie brzegów potoków) w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022 – cz. 3” 10.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 9 stycznia 2019 r. o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 243 Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Stary Sącz 10.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie 09.01.2019
więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu na [Roboty budowlane dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”] 04.01.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z 21 grudnia 2018 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z 7 listopada 2018 r. o odmowie ustalenia, że parcele o nr NS1S00001497/0 i NS1S00001401/1 stanowią wspólnotę gruntową wsi Mostki 02.01.2019
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 19.12.2018 r. wydana została Decyzja Nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka kablowej linii energetycznej nn zlokalizowanej w Myślcu wraz z demontażem istn. odcinka linii energet. napowietrznej 24.12.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji w dniu 12 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej oraz rozbudową drogi gminnej Nr 294191K ul. Wielki Wygon wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu 19.12.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie m.in. brodów potoków w Przysietnicy 14.12.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 06.12.2018
więcej »»»
Burmistrz Starego Sącza informuje o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 244 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu 05.12.2018
więcej »»»
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni kopalnej Sk-1, zlokalizowanej na działce 139/5 w m. Stary Sącz 05.12.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4