Zarządzenie Nr 60/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 10:26
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  NR 60/03
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 10 marca 2003 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

Na podstawie  art.  39  ust. 2   ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142póz. 1591 zpóź.zm.)

 

ZARZĄDZAM     co   następuje:

 

§ l

 

W załączniku Nr l do Zarządzenia Nr 64/02 Burmistrza MiG Stary Sącz z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do podpisywania decyzji i pism w Jego imieniu, zmienionego Zarządzeniem Nr 9/03 z dnia 08 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Maria Sadowska Inspektor

  • zaświadczenia stwierdzające, że strona jest lub, że nie jest podatnikiem oraz o opłacaniu składki na FUSR,
  • kwestionariusze i zaświadczenia o wysokości dochodu z pracy na gospodarstwie rolnym,
  • zgłoszenia identyfikacyjne oraz aktualizacyjne składane przez podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości,
  • zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych,
  • postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych przez podatników podatku rolnego",
  • decyzje na podatek od nieruchomości
  • decyzje na podatek leśny decyzje na podatek rolny nakazy płatnicze na łączne obowiązanie pieniężne

2)   pkt.18 otrzymuje brzmienie :

„18. mgr inż. Elżbieta MIGACZ p.o. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji,

§         korespondencję z zakresu spraw prowadzonych przez Referat

§         stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem,"

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.