Zarządzenie Nr 316/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 316/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23.12.2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm./ oraz art. 20a Ustawy o zamówieniach publicznych dnia 10 czerwca 1994 r./t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664/.

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie pozyskania i zrywki surowca tartacznego i drewna opałowego na terenie lasu komunalnego w Starym Sączu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

  1. Jan Migacz - przewodniczący
  2. Tadeusz Pasiut - sekretarz
  3. Kazimierz Nakielski – członek

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 6 stycznia 2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia polecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.