Zarządzenie Nr 315/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 315/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 23 grudnia 2003r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana S. Pietrzaka  zam. (…)  w ramach pomocy socjalnej.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r./

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 4 mp. dla Pana S. Pietrzaka zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu S. Pietrzak.

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.