Zarządzenie Nr 313/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 10:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 313/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.   Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2.   Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/194/03 z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 313/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22.12.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (dochody)

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

 

 

36.000

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura drogowa i sanitacyjna wsi

 

 

 

36.000

 

 

 

 

 

096

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

 

 

36.000

 

020

 

 

 

 

 

Leśnictwo

 

2.500

 

2.500

 

 

 

02001

 

 

 

Gospodarka leśna

 

2.500

 

2.500

 

 

 

 

 

084

 

Wpływy     ze     sprzedaży     wyrobów     i składników majątkowych

 

2.500

 

 

 

 

 

 

 

097

 

Wpływy z różnych dochodów

 

 

 

2.500

 

400

 

 

 

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

 

 

4.000

 

 

 

40002

 

 

 

Dostarczanie wody

 

 

 

4.000

 

 

 

 

 

083

 

Wpływy z usług

 

 

 

4.000

 

630

 

 

 

 

 

Turystyka

 

 

 

5.100

 

 

 

63003

 

 

 

Zadania    w    zakresie    upowszechniania turystyki

 

 

 

5.100

 

 

 

 

 

633

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

 

5.100

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

58.500

 

 

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

58.500

 

 

 

 

 

 

 

077

 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

 

58.500

 

 

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

2.500

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

 

 

2.500

 

 

 

 

 

069

 

Wpływy z różnych opłat

 

 

 

2.500

 

756

 

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych    i    od    innych   jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

30.000

 

77.500

 

 

 

75616

 

 

 

Wpływy   z   podatku    rolnego,    leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

 

 

 

70.500

 

 

 

 

 

036

 

Podatek od spadków i darowizn

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

050

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

 

 

67.500

 

 

 

75618

 

 

 

Wpływy   z   innych   opłat   stanowiących dochody          jednostek          samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

30.000

 

7.000

 

 

 

 

 

041

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

048

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 

 

7.000

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

45.214

 

 

 

85328

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

083

 

Wpływy z usług

 

 

 

3.000

 

 

 

85395

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

42.214

 

 

 

 

 

231

 

Dotacje celowe  otrzymane z gminy  lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące     realizowane     na      podstawie porozumień         między         jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

42.214

 

Ogółem

 

91.000

 

172.814

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)


 

 

63003

 

 

 

Zadania    w    zakresie    upowszechniania turystyki

 

 

 

5.100

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

5.100

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

12.000

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

 

 

12.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

12.000

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

2.000

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów

 

 

 

2.000

 

803

 

 

 

 

 

Szkolnictwo wyższe

 

150.000

 

 

 

 

 

80395

 

 

 

Pozostała działalność

 

150.000

 

 

 

 

 

 

 

2330

 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa      na      zadania      bieżące realizowane   na   podstawie   porozumień między         jednostkami         samorządu terytorialnego

 

150.000

 

 

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

 

7.000

 

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

7.000

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczne

 

 

 

14.214

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

14.214

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

14.214

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

 

 

39.300

 

 

 

90003

 

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

 

 

7.500

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

7.500

 

 

 

90004

 

 

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

 

 

5.800

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup sług pozostałych

 

 

 

5.800

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

 

 

26.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

26.000

 

Ogółem

 

150.000

 

81.914

 

Dz.

 

Rozdz.     §

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

28.000

 

 

 

 

85395

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

28.000

 

 


 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

28.000

 

 

Ogółem

 

 

 

28.000

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

51.700

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

51.700

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

1.575

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

14.798

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

7.352

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

1.400

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

26.575

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

12.600

 

 

 

 

 

85401

 

 

 

Świetlice szkolne

 

12.600

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

20

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7.770

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

2.890

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

640

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1.280

 

 

 

Ogółem

 

12.600

 

51.700

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

8.700

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

8.700

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

680

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

3.670

 

 


Ogółem

 

 

 

8.700

 

 

Szkoła Podstawowa w Popowicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

4.100

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

4.100

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2.700

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

200

 

 

Ogółem

 

 

 

4.100

 

 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

8.500

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

8.500

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

2.600

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

4.200

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

520

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

1.180

 

Ogółem

 

 

 

8.500

 

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

13.200

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

13.200

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

1.720

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1.300

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

2.160

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

620

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4.650

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.750

 

Ogółem

 

 

 

13.200

 

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

5.600

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

5.600

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

3.400

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

950

 

 

Ogółem

 

 

 

5.600

 

 

Gimnazjum w Gołkowicach

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

12.350

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

12.350

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

9.000

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

2.800

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

550

 

Ogółem

 

 

 

12.350

 

Gimnazjum w Starym Sączu

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

30.350

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

 

 

30.350

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

17.900

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

4.800

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

1.650

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

6.000

 

Ogółem

 

 

 

30.350