Zarządzenie Nr 312/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie nr 312/03

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 19 grudnia 2003 r

 

 

w sprawie powołania Komisji.

 

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / teks jednolity D.U. z 2001 r Nr 142 póz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 18 ust. l pkt.2 - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo Energetyczne /jednolity tekst - Dz.U. z 2003 r Nr 153 póz. 1504 z póżn. zmianami/

 

zarządzam co następuje:

 

§  l

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stary Sącz - pod względem stanu technicznego oświetlenia i oszczędnej gospodarki energią elektryczną -   powołuję Komisję d//s przeglądu oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych w następującym składzie ;

1. mgr inż. Elżbieta Migacz   - przewodnicząca Komisji

2. Kazimierz Nakielski   - sekretarz Komisji

3. Kazimierz Ptaśnik - członek Komisji

4. Antoni Pierzga   -          

5. Mirosław Garbacz   -    

6. Stanisław Opyd      -      

7. Stanisław Pietrzyk   -    

8. Antoni Iwulski         -    

9. Dariusz Weber         -     
l O.Mieczysław Szewczyk   - 
11. Andrzej Kuczaj   -         

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Komisje do przeprowadzenia kontroli w dniach od dnia 19 grudnia do 31 grudnia 2003 r na terenie miasta i gminy Stary Sącz - sporządzenia protokołu / z wnioskami / z przeprowadzonej kontroli.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.


 


§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.