Zarządzenie Nr 311/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 311/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 18  grudnia  2003 r.

 

 

w sprawie likwidacji kont bankowych jednostek budżetowych szkół.

 

 

Działając na podstawie art.30 § l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr 12/118/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 

 

zarządzam  co następuje :

 

§1.

 

W związku z utworzenie z dniem l stycznia 2004 roku Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, który będzie prowadził między innymi obsługę finansową szkół zobowiązuję dyrektorów szkół do likwidacji z dniem 31 grudnia 2003 roku kont bankowych: budżetowych i funduszu świadczeń socjalnych, a to:

1.   Szkoły Podstawowej Nr l w Starym Sączu,

2.   Szkoły Podstawowej w Przysietnicy,

3.   Szkoły Podstawowej w Barcicach,

4.   Szkoły Podstawowej w Woli Kroguleckiej,

5.   Szkoły Podstawowej w Popowicach,

6.   Szkoły Podstawowej w Moszczenicy,

7.   Szkoły Podstawowej w Gołkowicach,

8.   Szkoły Podstawowej w Gaboniu,

9.   Szkoły Podstawowej w Skrudzinie,

10.Gimnazjum w Starym Sączu,

11.Gimnazjum w Gołkowicach,

12.Gimnazjum w Barcicach,

13.Gimnazjum w Przysietnicy

14. Gminnego Przedszkole w Starym Sączu.

 

§2.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom szkół wymienionym w § l.

 

§3.

 

Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkół będzie odbywało się na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami poszczególnych: szkół, a dyrektorem Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnego Szkół.

 

§4.

 

Zaczadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.