Zarządzenie Nr 301/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 301/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 8 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 301/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 8.12.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

22.557

 

22.557

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

16.130

 

3.077

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

16.130

 

3.077

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

16.130

 

 

 

 

 

80104

 

Przedszkola

 

2.277

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

2.277

 

 

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

2.113

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

 

4.150

 

19.480

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.150

 

19.480

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

19.480

 

Ogółem

 

22.557

 

22.557

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia  Nr 301/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 8.12.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

§

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

25.200

 

25.200

 

 

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

18.200

 

18.200

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

18.100

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

4480

 

Podatek od nieruchomości

 

2.200

 

 

 

 

 

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4.845

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

 

 

2.155

 

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo   publiczne   i   ochrona przeciwpożarowa

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

75412

 

 

 

Ochotnicze straże pożarne

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

2.000

 

 

 

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

1.500

 

1.500

 

 

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

1.500

 

1.500

 

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

1.500

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.500

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

12.758

 

12.758

 

 

 

 

90002

 

 

 

Gospodarka odpadami

 

358

 

358

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

358

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

358

 

 

 

 

 

 

90003

 

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

1 1 .000

 

1 1 .000

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 1 .000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

11.000

 

 

 

 

90004

 

 

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

1.400

 

1.400

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.400

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1.400

 

 

Ogółem

 

51.458

 

51.458

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.200

 

3.437

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.200

 

2.200

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.200

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

1.237

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1.030

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

35

 

 

Ogółem

 

2.200

 

3.437

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa w Popowicach

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

5.080

 

5.080

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

4.495

 

4.495

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

1.800

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2.600

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

872

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

872

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1.023

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

800

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

321

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

702

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

585

 

585

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

195

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

585

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

172

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

28

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

190

 

 

 

Ogółem

 

5.080

 

5.080

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

6.166

 

6.166

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

4.720

 

4.837

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2.605

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

1.812

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

3.605

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

420

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

695

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

1.446

 

1.329

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

728

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.446

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

251

 

 

Ogółem

 

6.166

 

6.166

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

1.324

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

1.324

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

990

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

92

 

 

Ogółem

 

 

 

1.324

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Gaboniu

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

160

 

2.619

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

160

 

2.619

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2.217

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

26

 

 

 

 

Ogółem

 

160

 

2.619

 

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

318

 

1.360

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

318

 

1.360

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1.360

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

162

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

39

 

 

 

 

Ogółem

 

318

 

1.360

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Barcicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

38.224

 

15.700

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

34.500

 

15.590

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

3.500

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

34.500

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

9.600

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

1.300

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.190

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

3.724

 

110

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.300

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

110

 

 

Ogółem

 

38.224

 

15.700

 

 

Dz.

 

Rozdz.

 

§

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Woli Kroguleckiej

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

1.990

 

1.990

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

1.480

 

1.370

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

 

 

760

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.300

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

310

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

510

 

620

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

550

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

70

 

 

Ogółem

 

1.990

 

1.990

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

9.938

 

11.070

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

5.100

 

10.950

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

5.100

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

3.400

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

1.000

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

4.838

 

120

 

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń

 

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.638

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

20

 

 

Ogółem

 

9.938

 

11.070