Zarządzenie Nr 295/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:42
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 295/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28. 11. 2003r.

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkól Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm.)

 

zarządzam co następuje

 

§1

 

Ustala się się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkół Podstawowych i Gimnazjów będących mieniem komunalnym Miasta i Gminy Stary Sącz w wysokości:

1. Szkoła Podstawowa Nr l przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu:

- stołówka -150 zł m-nie netto + podatek VAT,

- kiosk      -   50 zł m-nie netto + podatek VAT,

2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach:

- stołówka -150 zł m-nie netto + podatek VAT,

- kiosk      -   50 zł m-nie netto + podatek VAT,

3.  Szkoła Podstawowa w Gaboniu:

- stołówka -100 zł m-nie netto + podatek VAT,

4. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach:

- kiosk      -   50 zł m-nie netto + podatek VAT,

5. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie:

- stołówka -100 zł m-nie netto + podatek VAT,

6. Szkoła Podstawowa w Przysietnicy:

- kiosk      -   50 zł m-nie netto + podatek VAT,

7. Gimnazjum w Starym Sączu ul. Daszyńskiego:

- stołówka -150 zł m-nie netto + podatek VAT.

 

§2

 

Stawka czynszu określona niniejszym zarządzeniem nie obejmuje świadczeń dodatkowych, które jest zobowiązany ponosić najemca. Wysokość świadczeń dodatkowych ustala samodzielnie Dyrektor wg faktycznych kosztów.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l grudnia 2003 r.