Zarządzenie Nr 294/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 294/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25.11. 2003 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Barcicach".

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.), oraz art. 127 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 póz. 148 z2003 roku), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVI/178/03 z dnia 24.11.2003 roku Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.    Przeznacza się z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2004 rok kwotę 1.412.000 zt na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Barcicach".

2.   Zadanie wymienione w §  1   pkt  1   finansowane zostanie z środków własnych w wysokości 1.225.000 zł, oraz środków z PFRON w wysokości 187.000 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.