Zarządzenie Nr 293/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 293/03

BURMISTRZA MIASTA l GMINY  STARY SĄCZ

z dnia 25.11.2003r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543)

 

 

zarządza się, co następuje :

 

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonych w Starym Sączu, oznaczonych nr dziatek ewidencyjnych 2649 o pow. 30 m2 oraz 2650 o pow. 6 m2 na okres 3 lat Zakładowi Energetycznemu SA ul. Dajwór 27 Kraków z przeznaczeniem pod istniejącą stacje transformatorową.

 

§2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 750 zł kwartalnie (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł) plus podatek Vat.

 

§3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.