Zarządzenie Nr 291/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 291/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25 listopada 2003 roku

 

w sprawie: zmian układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§1

 

1.   Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2.   Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVI/177/03 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.           

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 291/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25.11.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (dochody)

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

59.231

 

 

 

75805

 

 

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

 

 

 

59.231

 

 

 

 

 

292

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

59.231

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

 

43.445

 

 

 

85121

 

 

 

Lecznictwo ambulatoryjne

 

 

 

43.445

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa   na   realizację  własnych   zadań bieżących gmin

 

 

 

43.445

 

Ogółem

 

 

 

102.676

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

710

 

 

 

 

 

Działalność usługowa

 

 

 

18.200

 

 

 

71035

 

 

 

Cmentarze

 

 

 

18.200

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

18.200

 

851

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

 

43.445

 

 

 

85121

 

 

 

Lecznictwo ambulatoryjne

 

 

 

43.445

 

 

 

 

 

2056

 

Dotacja    podmiotowa    z    budżetu    dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

 

 

43.445

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

 

 

41.031

 

 

 

90004

 

 

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

 

 

2.300

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.300

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

 

 

38.731

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

38.731

 

Ogółem

 

 

 

102.676