Zarządzenie Nr 290/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 290/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21.11.2003 r.

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej.

 

 

Działając na podstawie art. 47 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz, 1591 z póz. zm. }

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Udzielam pełnomocnictwa do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy tj. Dyrektorom Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli w zakresie zawierania umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach poszczególnych szkół.

 

                                                                       §2

 

Pełnomocnictwo otrzymują następujące osoby:

1. Pani Izabela Citak - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Starym Sączu

2. Pan Zdzisław Wojnarowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Sączu

3. Pani Janina Kowałczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcicach

4. Pan Andrzej Chojnacki - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gabonia

5. Pani Zofia Korona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicaeb Górnych

6. Pani Barbara Baziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszezeniey Niżnej

7. Pani Grażyna Smaga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowicach

8. Pani Zofia Golonka - Dyrektor Szkoły Podstawowej j Gimnazjum w Przysietnicy

9. Pani Małgorzata Niemiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudzinie

10. Pan Andrzej Dziedzina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Kroguleckiej

11. Pan Stanisław Majca - Dyrektor Gimnazjum w Starym Sączu

12. Pani Ewa Kołodziejczyk - Dyrektor Gimnazjum w Barcicach

13. Pan Janusz Pietruszewski - Dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach Górnych

 

§3

 

Zawarcie umowy najmu wymaga, dla swojej ważności kontrasygnaty głównego księgowego obsługującego daną szkołę.

 

§4

 

Pełnomocnictwo do zawierania umów najmu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu upoważnia da zawierania umowy na okres nie dłuższy niż trzy lata,

 

§5

 

Wysokość stawek czynszu za wynajm pomieszczeń określa Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz oddzielnym zarządzeniem. Wartość świadczeń dodatkowych określa samodzielnie Dyrektor danej szkoły.


 

    §6

 

Środki finansowe uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń powinny być przekazane na konto budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§7

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.