Zarządzenie Nr 289/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 289/03

Burmistrza miasta i Gminy Stery Sącz

z dnia 21.11.2003 r.

 

 

w sprawie : ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Publicznych na terenie gminy.

 

 

Działając na podstawie arl 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz,U, z 2001 r. Nr 142 póz, 1591 z poż, zm, }

 

Zarządzam co następuje;

 

§1

 

Ustała się minimalne stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Szkol Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Publicznych, będących mieniem komunalnym Miasta i Gminy Stary Sącz - w wysokości 8,0 zł netto + podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej - miesięcznie, Dyrektor Szkoły działający w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz może wynegocjować wyższą stawkę czynszu. W przypadku wynajmu pomieszczeń na okres krótszy niż jeden miesiąc, stawkę czynszu, o której mowa powyżej ustala się proporcjonalnie do ilości dni, na które została zawarta umowa.

 

§2

 

Stawka   czynszu,   określona   niniejszym   zarządzeniem   nie   obejmuje   świadczeń dodatkowych, które jest zobowiązany ponosić najemca.

Wysokość świadczeń dodatkowych ustala samodzielnie Dyrektor Szkoły wg faktycznych kosztów.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz,

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l grudnia 2003 r