Zarządzenie Nr 259/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 259/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  15 października 2003r.

 

 

w   sprawie    ustalenia    wysokości    ryczałtu   za   używanie    do   celów służbowych  samochodu  osobowego,  dla pracownika  Urzędu Miasta  i Gminy Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 póz. 1591 z późn. zm./ oraz § 3 ust. l Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.U. Nr 27 póz. 271/

 

ZARZĄDZAM    co   następuje:

 

§ l

 

Ustalam miesięczny limit na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy dojazd lokalnych, w okresie od 01.10.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. dla Pana Pawła Dybca -Podinspektora, w wymiarze 300 km miesięcznie.

 

§ 2

 

Ustala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika, które powinno zawierać dane  dotyczące pojazdu  tj.  pojemność silnika , marka, numer rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby , urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin , lub innej nieobecności, a także ilość dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

§3

 

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna umowa, która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu.

 

§ 4

 

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za l kilometr przebiegu pojazdu.

 

§ 5

 

Zobowiązuje się Referat Budżetowa - Finansowy do sporządzania comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

 

§ 6

 

Wykonanie Zarządzenia zlecani pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu Budżetowo-Finansowego.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.