Zarządzenie Nr 257/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 257/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 9 października 2003r

 

 

 

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 42 z 2001r. póz. 1591 , z póz. zmianami) i art.26,27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /Dz. U. Nr 121, poz.591z póz. zmianami/ oraz Zarządzenia nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995r w sprawie inwentaryzacji,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Pani Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

  1. Barbara Porębska
  2. Anna Drożdż

 

§ 2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji składników majątkowych: gotówki w kasie, opłaty skarbowej, druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.12.2003 r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2003r i zobowiązuje Panią Przewodniczącą do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.