Zarządzenie Nr 253/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 253/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
Z DNIA 9 października 2003r

 

 

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 42 z 2001 r. póz. 1591 , z póz. zmianami ) i art.26,27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /Dz. U. Nr 121, poz.591z póz. zmianami/ oraz Zarządzenia nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995r w sprawie inwentaryzacji,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołują zespół spisowy w składzie:

  1. Maria Sadowska
  2. Małgorzata Plata
  3. Joanna Orłowska
  4. Elżbieta Puch
  5. Lucyna Krcha
  6. Grażyna Leśniak

 

§ 2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji składników majątkowych: środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł ( pola spisowe wskazane w załączniku nr 1 ) wg stanu na dzień 31.12. 2003r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

 

§ 3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2003r i zobowiązuje Panią Przewodniczącą do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.