Zarządzenie Nr 252/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 252/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 9 października  2003r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.


 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 42 z 2001 r. póz. 1591 , z póz. zmianami ) i art.26,27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /Dz. U. Nr 121, poz.591z póz. zmianami/ oraz Zarządzenia nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995r w sprawie inwentaryzacji ,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz w składzie:


  1. Helena Piętka – Przewodnicząca Komisji
  2. Bonifacy Wolak – Zastępca Przewodniczącej Komisji
  3. Jolanta Wąsik – Członek Komisji
  4. Jan Migacz – Członek Komisji

 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy udziale zespołów spisowych powoływanych w odrębnym trybie na wniosek Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 2

 

Komisja Inwentaryzacyjna wykonuje zadania określone w Instrukcji w sprawie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz wprowadzonej w życie Zarządzeniem Nr 33/95 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 grudnia 1995r

 

§ 3

 

Przedmiot inwentaryzacji, termin jej rozpoczęcia oraz zakończenia będzie określony w Zarządzeniach powołujących zespoły spisowe.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz i Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.