Zarządzenie Nr 303/03

rok 2003

 
data publikacji:  09-02-2004 | 09:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  NR 303/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania:

"wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP w Golkowicach Górnych"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Marek Żmuda - Członek

3. Magdalena Orłowska - Sekretarz

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 10 grudnia 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.