Zarządzenie Nr 298/03

rok 2003

 
data publikacji:  30-01-2004 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 298/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY  SĄCZ

z dnia 28.11.2003 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w STARYM SĄCZU

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, póz. 543) w wykonaniu Uchwały Nr XVI/187/03 z dnia 24.11.2003 r.

 

zarządza się , co następuje :

 

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 336, część o pow. 0.51 ha na okres 3 lat Pani J. Bawełkiewicz zam. (…) z przeznaczeniem na cel rolny.

 

§2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości  60  zł rocznie (słownie: sześćdziesiąt złotych) wolne od podatku Vat.

 

§3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia