Zarządzenie Nr 282/03

rok 2003

 
data publikacji:  30-01-2004 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 282/03

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z  dnia 12.11.2003 r.

 

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art.109 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Z 2000 roku Nr 46 póz. 543) z późniejszymi zmianami Burmistrz MIASTA STARY SĄCZ postanawia

           

                                                          §1

 

Nie skorzystać z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 2391/16 o powierzchni 0,0048 ha objętej księgą wieczystą Kw nr 3342 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A. Nr 1403/2003 z dnia 30.10.2003 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Starym Sączu przy ul. Rynek 21 przed notariuszem Lucyną Barbarą Bukowska, pomiędzy Małgorzatą Kawecka i Grażyną Józefą Sukiennik działające w imieniu Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej „Rolnik" z siedzibą w Starym Sączu jako sprzedającymi a Stanisławem Kurtyną i Dorotą Jadwigą Kurayta jako kupującymi, za kwotę 500 zł ( słownie: pięćset złotych)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.