Zarządzenie Nr 279/03

rok 2003

 
data publikacji:  30-01-2004 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 279/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 listopada 2003 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz 148 z 2003 roku) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.   Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miast i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 23.277 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 28.481.656 zł.

2.   Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 23.277 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 30.619.839 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 279/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10.11.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

853

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

23.277

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

23.277

 

Ogółem

 

 

 

23.277

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 279/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10.11.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

853

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

23.277

 

 

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

23.277

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

23.277

 

Ogółem

 

 

 

23.277

 

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 279/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10.11.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

 

Rozdz.

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

14.800

 

14.800

 

 

 

60011

 

Drogi publiczne krajowe

 

14.800

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

14.800

 

 

 

 

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

 

 

4.000

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

4.000

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

 

 

10.800

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

10.800

 

754

 

 

 

Bezpieczeństwo      publiczne      i      ochrona przeciwpożarowa

 

11.250

 

11.250

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

1 1 .250

 

11.250

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

1 1 .250

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

800

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

11.250

 

 

 

853

 

 

 

Opieka społeczna

 

24.100

 

24.100

 

 

 

85314

 

Zasiłki   i   pomoc  w   naturze   oraz  składki   na ubezpieczenie społeczne

 

16.500

 

16.500

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

16.500

 

16.500

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenie i pochodne

 

16.500

 

 

 

 

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

7.600

 

7.600

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

7.600

 

7.600

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

7.600

 

 

 

854

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

30.900

 

30.900

 

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

 

 

30.900

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

30.900

 

 

 

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

30.900

 

 

 

85404

 

Przedszkola

 

30.900

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

30.900

 

 

 

 

 

 

 

w tym dotacje

 

30.900

 

 

 

Ogółem

 

81.050

 

81.050

 

 


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 279/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10.11.2003 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - dochody

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

23.277

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

23.277

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje   celowe   otrzymane   z   budżetu państwa   na   realizację  własnych   zadań bieżących gmin

 

 

 

23.277

 

Ogółem

 

 

 

23.277

 

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

720.000

 

720.000

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

720.000

 

720.000

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

720.000

 

 

 

 

 

 

 

6051

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

525.829

 

 

 

 

 

6052

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

194.171

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

21.800

 

21.800

 

 

 

60011

 

 

 

Drogi publiczne krajowe

 

14.800

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

14.800

 

 

 

 

 

60013

 

 

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

 

 

4.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4.000

 

 

 

60014

 

 

 

Drogi publiczne powiatowe

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

7.000

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne gminne

 

 

 

10.800

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

10.800

 

710

 

 

 

 

 

Działalność usługowa

 

1.700

 

1.700

 

 

 

71035

 

 

 

Cmentarze

 

1.700

 

1.700

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

700

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

1.700

 

 

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

550

 

550

 

 

 

75095

 

 

 

Pozostała działalność

 

550

 

550

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

550

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

 

 

550

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo   publiczne   i   ochrona przeciwpożarowa

 

11.400

 

11.400

 

 

 

75412

 

 

 

Ochotnicze straże pożarne

 

1 1 .250

 

1 1 .250

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

800

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

10.450

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

11.250

 

 

 

 

 

75414

 

 

 

Obrona cywilna

 

150

 

150

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

150

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

150

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

8.689

 

8.689

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

7.239

 

7.239

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

6.539

 

 

 

 

 

 

 

3240

 

Stypendia  oraz inne formy pomocy  dla uczniów

 

 

 

6.539

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

700

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

700

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

1.450

 

1.450

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

1.450

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.450

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczna

 

 

 

23.277

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

23.277

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

23.277

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

30.900

 

 

 

 

 

85404

 

 

 

Przedszkola

 

30.900

 

 

 

 

 

 

 

2540

 

Dotacja    podmiotowa    z    budżetu    dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

30.900

 

 

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka    komunalna    i    ochrona środowiska

 

107.605

 

107.605

 

 

 

90001

 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

1.140

 

1.140

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.140

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

880

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

260

 

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

106.465

 

106.465

 

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

106.465

 

 

 

 

 

 

 

 

6051

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

79.518

 

 

 

 

 

 

6052

 

Wydatki          inwestycyjne         jednostek budżetowych

 

 

 

26.947

 

 

Ogółem

 

902.644

 

895.021

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Ośrodek pomocy społecznej

 

 

 

 

 

 

853

 

 

 

 

 

Opieka społeczne

 

24.772

 

24.772

 

 

 

 

85314

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 

16.500

 

16.500

 

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenie społeczne

 

 

 

16.500

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

16.500

 

 

 

 

 

 

85319

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

7.600

 

7.600

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7.600

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3.200

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.600

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

1.800

 

 

 

 

85328

 

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

672

 

672

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

672

 

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

672

 

 

 

 

Ogółem

 

24.772

 

24.772

 

 

Dz.

 

Rozdz.    §

 

Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa w Barcicach

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

4.100

 

4.100

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

4.100

 

4.100

 

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3.100

 

 

 

 

 

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

800

 

 

 

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

 

7.000

 

 

 

 

85401

 

 

 

Świetlice szkolne

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

5.800

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

1.050

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

150

 

 

Ogółem

 

4.100

 

11.100

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa w Woli Kroguleckiej

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

1.262

 

1.262

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

1.262

 

1.262

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

450

 

 

 

 

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

512

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

500

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

150

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

800

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

100

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

 

 

12

 

Ogółem

 

1.262

 

1.262

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

 

 

 

 

 

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

 

20.700

 

 

 

 

85401

 

 

 

Świetlice szkolne

 

 

 

20.700

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

17.200

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

500

 

 

Ogółem

 

 

 

20.700

 

 

Dz.

 

Rozdz.     §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

Szkoła Podstawowa Gołkowicach

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.000

 

2.000

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

1.000

 

 

 

Ogółem

 

2.000

 

2.000

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Szkoła Podstawowa Gaboniu

 

 

 

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

1.000

 

 

 

 

Ogółem

 

2.000

 

2.000

 

 

Dz.

 

Rozdz.    §                                  Treść

 

Zmniejszenie

 

Zwiększenie

 

 

Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

 

 

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

 

3.200

 

 

 

 

85401

 

 

 

Świetlice szkolne

 

 

 

3.200

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

2.700

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

480

 

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

20

 

 

Ogółem

 

 

 

3.200