Zarządzenie Nr 270/03

rok 2003

 
data publikacji:  30-01-2004 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 270/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 października 2003 r.

 

w sprawie: powołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XIV/147/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 września 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Panią Bożenę Polesek i Krystynę Bielą na Likwidatora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu od dnia 31 października 2003 r

 

                                                                          §2.

 

Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:

1. Powiadomienie kontrahentów SPZOZ o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

2. Sporządzenie inwentaryzacji mienia likwidowanej jednostki na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji oraz na dzień poprzedzający dzień zakończenia likwidacji,

3. Sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz bilansu na dzień zakończenia likwidacji,

4. Zaspokojenie zobowiązań finansowych SPZOZ,

5. Windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania procesu likwidacji okażą się ściągalne,

6. Sporządzenie zestawień tych wierzytelności, które do daty wyznaczenia likwidacji nie zostaną ściągnięte,

7. Sporządzenie wykazu mienia pozostałego po zakończeniu postępowania likwidacyjnego,

8. Sporządzenie wykazu pracowników likwidowanego SPZOZ oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej,

9. Przekazanie dokumentacji zlikwidowanego SPZOZ Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz, 10.Sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego, w terminie trzech tygodni od jego zakończenia, 11 .Wykonanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

 

§3

 

Szczegółowy podział zadań dla osób będących likwidatorami SPZOZ - u określał będzie ich zakres czynności.

 

§4

 

Likwidator będzie pełnił swe obowiązki do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego.

 

§5

 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Likwidatora będzie określone odrębną umową.

 

§6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 224/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu.

 

      §7

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Likwidatorowi SPZOZ w Starym Sączu.

 

§8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.