Zarządzenie Nr 267/03

rok 2003

 
data publikacji:  30-01-2004 | 09:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 267/20O3

Burmistrza Miasta  i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 października 2003 roku

 

w     prawie     powołania     Komisji     Likwidacyjnej     ds.      postępowania z   dokumentacją   z   referendum   ogólnokrajowym   przeprowadzonym w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

 

Na podstawie art.30 i 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego /Dz. U. Nr 102 póz. 951/

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisję Likwidacyjną ds. postępowania z dokumentacją z referendum ogólnokrajowym przeprowadzonym w dniu 7 i 8 czerwca 2003 roku w składzie:

1. mgr Grażyna Kopeć - Przewodniczący

2. Alfreda Wastag -członek

3. Agnieszka Baran - członek

 

§2

 

Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokonanie zniszczenia dokumentacji określonej w § 3 ust l Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 roku /Dz. U. Nr 102 póz. 951/

 

§3

 

W uzgodnieniu z Dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Nowym Sączu /pismo znak; DNS.0124-8/2003/ przeznaczona do zniszczenia dokumentacja zostanie pocięta na dwie części i spalona.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.